งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์
Sorting สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์

2 ประเภทของการเรียงลำดับข้อมูล
Internal Sort แต่ละขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้น หมายถึงเกิดขึ้นภายใน main memory External Sort กรณีข้อมูลมีจำนวนมาก ไม่สามารถเก็บไว้ภายใน main memory ได้หมด ดังนั้นจะต้องมีข้อมูลบางส่วนเก็บไว้ที่ secondary storage

3 Internal Sort Bubble Sort : O(n2) Selection Sort : O(n2)
Insertion Sort : O(n2) Merge Sort : O(n log n) Quick Sort : O(n log n)

4 Bubble Sort เปรียบเทียบข้อมูลเป็นคู่ที่อยู่ติดกันในแต่ละรอบการทำงาน
หากอยู่ผิดลำดับให้สลับตำแหน่งกัน

5 Selection Sort จัดเป็นวิธีหนึ่งที่มีอยู่ในสัญชาตญาณการจัดเรียงโดยธรรมชาติของมนุษย์ ค้นหาตัวเลขที่มีค่าน้อย/มากที่สุดตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้าย สลับตำแหน่งตัวเลขที่มีค่าน้อย/มากที่สุด ใช้จำนวนรอบการทำงานมาก ไม่เหมาะกับการเรียงข้อมูลที่มีปริมาณมาก

6 Insertion Sort เทคนิคการเรียงไพ่ด้วยมือ นำ selection sort มาปรับปรุง
แทนที่จะอ่านข้อมูลทุกตัวเพื่อหาค่าน้อย/มากที่สุด ก็จะเปรียบเทียบค่ากับตำแหน่งถัดไปแทน สลับตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

7 Quick Sort เป็น divide-and-conquer algorithm (Dijkstra’s algorithm ตัวอย่างของ greedy algorithm) มีการเลือกข้อมูลตัวหนึ่งเรียกว่า Pivot ที่ใช้เป็นตัวแบ่งแยกชุดข้อมูลที่เรามีออกเป็นส่วน คือ ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า Pivot และข้อมูลที่มีค่ามากกว่า Pivot เรียงข้อมูลแต่ละส่วนย่อยๆ

8 Quick Sort : Picking the pivot
Median-of-Three Partitioning 8, 1, 4, 9, 7, 3, 5, 2, 6, 0 ข้อมูลซ้ายสุด คือ เลข 8 ข้อมูลขวาสุด คือ เลข 0 ข้อมูลตรงกลาง คือ ตำแหน่งที่ (10+1)div 2 คือ เลข 7 ดังนั้น Pivot คือ 7

9 Merge Sort เป็น divide-and-conquer algorithm เช่นเดียวกับ quick sort
แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ แล้วจัดเรียงข้อมูลส่วนย่อยๆนั้น

10 xSortLab Simulation


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google