งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาสำคัญ ศาสนาหนึ่งของโลก เป็นศาสนาประเภทเอก เทวนิยม นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลลอฮ์ โดยมีท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดา และเป็นผู้ประกาศศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาสำคัญ ศาสนาหนึ่งของโลก เป็นศาสนาประเภทเอก เทวนิยม นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลลอฮ์ โดยมีท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดา และเป็นผู้ประกาศศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาสำคัญ ศาสนาหนึ่งของโลก เป็นศาสนาประเภทเอก เทวนิยม นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลลอฮ์ โดยมีท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดา และเป็นผู้ประกาศศาสนา

4 ผู้ที่ริเริ่มอิสลามคือ อัลลอฮฺ ตะอาลา ว่า “อิสลาม” มิได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ ท่านนบีมูฮำมัด เพราะท่านไม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม บัญญัติอิสลาม นบีท่านแรกของอิสลามคือ นบีอาดัม อะลัยฮิสลาม

5 “อิสลาม” หมายถึง การยอมรับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของอัลลอฮฺ ตะอาลา เมื่อคน ๆ หนึ่งยอมรับกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ของอัลลอฮฺ ตะอาลา เขาถูกเรียกว่า “มุสลิม”

6

7 นบีมุฮัมมัด ท่านเป็นอาหรับ กำเนิดที่เมืองมักกะฮ์ มารดาชื่อ อามีนะฮ์ เป็นชนในเผ่ากุร็อยชฺ ท่าน ศาสดาเป็นกำพร้าตั้งแต่เยาว์วัย ในเวลาต่อมาจึงต้องไปอยู่ในความ อุปการะของอาบูฏอลิบผู้เป็นลุง “ศาสดา”

8 ในสมัยที่ท่านศาสดาถือ กำเนิดนั้น สังคมอาหรับอยู่ใน สภาพที่เสื่อมโทรมมาก ผู้คนมั่ว สุมดื่มน้ำเมาและเล่นการพนัน การ ละเมิดประเวณีเกิดขึ้นเป็นประจำ มี การฝังเด็กหญิงทั้งเป็นเพราะถือว่า เป็นสิ่งอัปมงคล การแก้แค้นด้วย การประหัตประหารเป็นเรื่องปกติ “ศาสดา”

9 จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ท่าน อยู่ในถ้ำบนภูเขาอิรอฮ์ เทวทูตญิบ รออีลก็ได้นำโองการของ พระอัลลอฮ์มาประทาน ท่านศาสดา มุฮัมมัดจึงเริ่มประกาศศาสนา คน แรกที่เข้ารับนับถือ ศาสนาอิสลาม ก็คือ นางคอดีญะฮ์ ผู้เป็นภรรยา “ศาสดา”

10 หลังจากประกาศศาสนาได้ ๑๓ ปี ท่านศาสดาได้ลี้ภัยจากการ ตามล้างผลาญของชาวเมืองมักกะฮ์ โดยไปอยู่ที่เมืองมะดีนะฮ์ ถือเป็น การเริ่มต้นนับศักราช อิสลาม เรียกว่า ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๑๑๗๓ ท่าน ศาสดาก็สามารถรวบรวมผู้คน กลับไปยึดเมืองมักกะฮ์ไว้ได้ “ศาสดา”

11 หลังจากนั้นท่านศาสดาก็ได้ กลับไปเมืองมะดีนะฮ์ ต่อมา ภายหลังชนอาหรับเผ่าต่างๆ และ ประเทศข้างเคียงก็ได้ส่งทูตเข้ามา ขอเป็นพันธมิตรบ้าง เพื่อขอรับนับ ถือ ศาสนาอิสลาม จึงได้แพร่ขยาย ไปทั่วดินแดนตะวันออกกลาง อินเดีย และที่อื่นๆ “ศาสดา”

12 ท่านศาสดามุฮัมมัด ถึงแก่ กรรมเมื่อ พ.ศ. ๑๑๗๕ ตรงกับ ฮ.ศ. ๑๑ ท่านได้ดำรงตนเป็นผู้เสมอต้น เสมอปลาย มีเมตตากับทุกคน มี ความยุติธรรม และความซื่อสัตย์ เป็นเลิศจนได้รับฉายาตั้งแต่สมัย เป็นหนุ่มว่า “อัลลามีน” ซึ่งแปลว่า ผู้ซื่อสัตย์ “ศาสดา”

13 ศาสนสถาน “มัสยิด”

14 ศาสนสถาน มัสยิด หรือ สุเหร่า เป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรม ทางศาสนาของชาวมุสลิมอัน ได้แก่การวิงวอน บำเพ็ญตบะ เป็นที่สอนอัลกุรอานและ ศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และ สถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ ที่พำนัก

15 ศาสนสถาน มัสยิดเป็นศาสนสถาน สำหรับมุสลิมปฏิบัติตนกับมัสยิด มีความผูกพันกับวิถีชีวิตอย่าง ใกล้ชิดอย่างมาก โดยที่จะต้อง รักษามารยาทของมัสยิด เช่นการ ไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและ หญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติ ห้ามของอิสลามทั้งมวล

16 คัมภีร์ทาง ศาสนาอิสลาม เรียกว่า คัมภีร์อัล-กุรอาน คัมภีร์ นี้ถือว่าเป็นวจนะของพระเจ้า ที่ได้ ประทานแก่มวลมนุษย์ผ่านทาง ท่านศาสดานบีมุฮัมมัด ซึ่งเป็น บุคคลที่พระเจ้าอัลลอฮ์ทรงเลือก ให้ทำหน้าที่ประกาศศาสนา คัมภีร์ทางศาสนา

17 คัมภีร์อัล-กุรอาน แปลว่า คัมภีร์สาธยายมนต์ มี 30 ภาค 114 บท เป็นแนวทาง การปฏิบัติสำหรับบุคคลและสังคม มีคำสอนเกี่ยวกับการทำความดี การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน การ แต่งงาน ความตาย อาชีพ การทำ มาหากิน รวมทั้งมีเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมไว้ อย่างครบถ้วน คัมภีร์ทางศาสนา

18 ภาษาที่ใช้บันทึกคัมภีร์ อัล-กุรอาน คือ ภาษาอาหรับ ข้อความในคัมภีร์เป็นภาษาที่ ไพเราะ มิใช่ร้อยแก้ว และมิใช่ร้อย กรอง แต่ก็มีสัมผัสในแบบของ ตัวเอง คัมภีร์แบ่งออกเป็น 114 บท แต่ละบทแบ่งเป็นโองการ หรือวรรค มีทั้งหมด 6,000 โองการ คัมภีร์ทางศาสนา

19 คัมภีร์ทาง ศาสนาอิสลาม เรียกว่า คัมภีร์อัล-กุรอาน คัมภีร์ นี้ถือว่าเป็นวจนะของพระเจ้า ที่ได้ ประทานแก่มวลมนุษย์ผ่านทาง ท่านศาสดานบีมุฮัมมัด ซึ่งเป็น บุคคลที่พระเจ้าอัลลอฮ์ทรงเลือก ให้ทำหน้าที่ประกาศศาสนา คัมภีร์ทางศาสนา

20 ในการดำเนินชีวิตจง เลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดี อัน เป็นที่ยอมรับของสังคม จง ทำตนให้เป็นผู้ดำรงอยู่ใน ศีลธรรม พัฒนาตนเองไปสู่ การมีบุคลิกภาพที่ดี หลักจริยธรรม

21 เป็นคนที่รู้จักห่วงใย มีเมตตา มีความรัก ซื่อสัตย์ ต่อผู้อื่น รู้จักปกป้องสิทธิ ของตน ไม่ละเมิดสิทธิของ ผู้อื่น เป็นผู้มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และหมั่นใฝ่หา ความรู้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นคุณสมบัติของผู้มี จริยธรรม ซึ่งความสมบูรณ์ ทั้งหมดอยู่ที่ความยุติธรรม หลักจริยธรรม

22 ๑. เตาฮีด - การศรัทธาต่อความเป็นเอกะของอัลลอฮฺ ตะอาลา ๒. ริซาละฮฺ - การศรัทธาต่อบรรดานบีของอัลลอฮฺ ตะอาลา ๓. อาคิเราะฮฺ - การศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพในโลกหน้า

23 ๑. ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ๒. ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์ ๓. ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ ๔. ศรัทธาต่อบรรดาร่อซู้ลของพระองค์ ๕. ศรัทธาต่อวันสุดท้าย ๖. ศรัทธาต่อสภาวการณ์ที่ดีและเลวร้าย ทั้งหมดมาจากอัลลอฮฺทั้งสิ้น หลักศรัทธา ๖ ประการ (ซุนนีย์)

24 การปฏิบัติพิธีกรรม ทางศาสนาของศาสนา อิสลาม จะปฏิบัติใน สถานที่ ที่เรียกว่า “มัสยิด” หรือ “สุเหร่า” ชาว มุสลิม จะต้องปฏิบัติศาสนกิจให้ พร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ

25 การปฏิญาณตนมุสลิม

26 การแสดงความเคารพต่อ พระเจ้า ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ชาวมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติ ละหมาดวันละ ๕ เวลา คือ ย่ำรุ่ง กลางวัน เย็น พลบค่ำ และกลางคืน ซึ่งก่อนทำละหมาดจะต้องชำระร่างกาย ให้สะอาด และสำรวมจิตใจให้สงบ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ การละหมาด

27 การละเว้นจากการบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาส ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนกระทั่งพระ อาทิตย์ตกดิน โดยต้องถือศีลอดปี ละ ๑ เดือน คือ ในเดือนรอมาฎอน ตามปฏิทินของอิสลาม การถือศีลอดเป็นการแสดง ถึงความศรัทธาในพระเจ้า ฝึกความ อดทน และความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ การถือศีลอด

28 การบริจาคทานให้แก่คนที่ เหมาะสม ตามที่ศาสนากำหนด เช่น คนอนาถา เด็กกำพร้า คนขัดสน ผู้ เผยแผ่ศาสนา โดยเป็นข้อบังคับที่ ต้องปฏิบัติ ชาวมุสลิมต้องสละทรัพย์ ของตนในอัตราร้อยละ 2.5 เพื่อ แบ่งปันให้แก่ผู้อื่น เป็นการกล่อม เกลาจิตใจให้เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ การบริจาคซะกาต

29 การไปประกอบศาสนกิจ ณ ศาสนสถานบัยตุลลอฮ์ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย การประกอบ พิธีฮัจญ์ไม่ได้บังคับให้ชาว มุสลิม ต้องกระทำ แต่ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ สำหรับผู้ที่พร้อม คือ บรรลุนิติภาวะ มีสุขภาพดี มีทุนทรัพย์เพียงพอ และมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประกอบพิธีฮัจญ์เป็นอย่างดี หลักปฏิบัติ ๕ ประการ การประกอบพิธีฮัจญ์

30 วันสำคัญของศาสนาอิสลาม ได้แก่ วันแรกของเดือนรอมฎอน โดยการดูดวงจันทร์ในตอนพลบค่ำ ของวันที่ ๒๙ ของเดือนที่ ๘ (ตาม ปฏิทินอิสลาม) หากปรากฏว่าไม่ เห็นดวงจันทร์ ต้องถือวันถัดไปอีก วันหนึ่งเป็นวันแรกของเดือน รอมฎอน วันสำคัญทางศาสนา

31


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาสำคัญ ศาสนาหนึ่งของโลก เป็นศาสนาประเภทเอก เทวนิยม นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลลอฮ์ โดยมีท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดา และเป็นผู้ประกาศศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google