งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2014

2 "ถ้าท่านปฏิบัติตามพระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระบิดาของเรา และดำรงอยู่ในความรักของพระองค์“ (ยอห์น 15,10)

3 พระวาจาตอนนี้นำมาจากพระวาจาของพระเยซูเจ้า
ที่ตรัสกับอัครสาวกหลังอาหารค่ำครั้งสุดท้าย

4 ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกว่า
“ถ้าท่านรักเรา จงปฏิบัติตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14,15)

5 การปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ ทำให้เราดำรงอยู่ในความรักของพระองค์

6 ทำให้เราเห็นว่าความรักต่อองค์พระเยซูเจ้านั้น จะต้องเป็นแรงกระตุ้น เป็นรากฐานที่ช่วยให้เราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์

7 เช่นนี้ จึงมีความเกี่ยวพันเป็นวัฏจักรระหว่างความรักต่อ
พระเยซูเจ้า และการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์

8 ความรักต่อพระเยซูเจ้ากระตุ้นเรา ให้เจริญชีวิตตามพระวาจาอย่างซื่อสัตย์ มั่นคงยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกัน พระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าที่มามีส่วนในชีวิตก็ช่วยทำให้เราคงอยู่ และยิ่งทียิ่งเติบโตในความรักต่อพระองค์

9 "ถ้าท่านปฏิบัติตามพระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระบิดาของเรา และดำรงอยู่ในความรักของพระองค์”

10 แต่ข้อความที่ว่า “ดำรงอยู่ในความรักของพระองค์”
ที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการหมายถึงอะไร

11 ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องหมาย เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราเป็นมิตรแท้ของพระองค์

12 เป็นเงื่อนไขที่องค์พระเยซูเจ้าทรงยืนยัน และให้ความเป็นมิตรกับเราเป็นการแลกเปลี่ยน แต่ดูเหมือนมีความหมายอีกประการหนึ่ง คือ การถือตามพระบัญญัติของพระเยซูเจ้า เสริมสร้างให้เกิดความรักขึ้นในตัวเรา เป็นความรักแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงมี

13 เป็นความรักที่ช่วยถ่ายทอดหนทางรักให้แก่เรา ดังที่เราได้เห็นในพระชนม์ชีพบนโลกนี้ เป็นความรักที่ทำให้องค์พระเยซูเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา

14 คนอ่อนแอ คนที่ถูกกีดกัน
และขณะเดียวกัน ก็ผลักดันให้พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน และทำให้เราเป็นพี่น้องของพระองค์ โดยเฉพาะผู้ต่ำต้อย คนอ่อนแอ คนที่ถูกกีดกัน

15 ความรักขององค์พระเยซูเจ้า เป็นความรักที่รักษาบาดแผลฝ่ายกายและฝ่ายจิตทุกชนิด ให้สันติ และความยินดีแก่ดวงใจทุกดวง อยู่เหนือการแบ่งแยกทุกประการ เนื่องจากเป็นความรักที่เสริมสร้างความเป็นพี่น้อง และความเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกคน

16 หากเรานำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติ องค์พระเยซูจะเจริญชีวิตในเราและจะทรงใช้เราเป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์

17 "ถ้าท่านปฏิบัติตามพระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระบิดาของเรา และดำรงอยู่ในความรักของพระองค์”

18 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจาเดือนนี้ได้อย่างไร
ให้เราระลึกเสมอ และมุ่งไปสู่จุดหมายที่พระวาจานี้เสนอแก่เรา

19 ชีวิตคริสตชนมิใช่เป็นชีวิตที่พอใจแต่เพียงปฏิบัติตามพระบัญญัติให้น้อยที่สุด เย็นชาและผิวเผิน แต่ต้องเป็นชีวิตที่ใจกว้าง

20 ก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ พวกท่านจึงเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่มีชีวิต
บรรดานักบุญ ก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ พวกท่านจึงเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่มีชีวิต

21 ในเดือนนี้ เราจงเอาพระวาจามาสักตอนหนึ่ง
พระบัญญัติสักประการหนึ่ง และพยายามนำมาปฏิบัติในชีวิต

22 เนื่องจาก พระบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้าที่ว่า
“จงรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” เป็นหัวใจ เป็นบทสรุปของพระวาจาทั้งหมดของพระเยซูเจ้า เราจงนำมาใช้ในชีวิตอย่างจริงจังเถิด

23 "ถ้าท่านปฏิบัติตามพระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระบิดาของเรา และดำรงอยู่ในความรักของพระองค์" (ยอห์น 15,10) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนพฤษภาคม 1994 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google