งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2014 "ถ้าท่านปฏิบัติตาม พระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ใน ความรักของเรา เหมือนกับที่เรา ปฏิบัติตามพระ บัญญัติของพระ บิดาของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2014 "ถ้าท่านปฏิบัติตาม พระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ใน ความรักของเรา เหมือนกับที่เรา ปฏิบัติตามพระ บัญญัติของพระ บิดาของเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2014

3 "ถ้าท่านปฏิบัติตาม พระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ใน ความรักของเรา เหมือนกับที่เรา ปฏิบัติตามพระ บัญญัติของพระ บิดาของเรา และ ดำรงอยู่ในความรัก ของพระองค์“ (ยอห์น 15,10)

4 พระวาจาตอนนี้นำมาจากพระวาจาของพระเยซูเจ้า ที่ตรัสกับอัครสาวกหลังอาหารค่ำครั้งสุดท้าย

5 ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกว่า “ถ้าท่านรักเรา จงปฏิบัติตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14,15)

6 การปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ ทำให้เราดำรงอยู่ในความรักของพระองค์

7 ทำให้เราเห็นว่าความรักต่อองค์พระเยซูเจ้านั้น จะต้องเป็น แรงกระตุ้น เป็นรากฐานที่ช่วยให้เราปฏิบัติตามพระบัญญัติ ของพระองค์

8 เช่นนี้ จึงมีความเกี่ยวพันเป็นวัฏจักรระหว่างความรักต่อ พระเยซูเจ้า และการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์

9 ความรักต่อพระเยซูเจ้ากระตุ้นเรา ให้เจริญชีวิตตามพระวาจาอย่างซื่อสัตย์ มั่นคงยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกัน พระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าที่มามีส่วน ในชีวิตก็ช่วยทำให้เราคงอยู่ และยิ่งทียิ่งเติบโตในความรักต่อพระองค์

10 "ถ้าท่านปฏิบัติตาม พระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ใน ความรักของเรา เหมือนกับที่เรา ปฏิบัติตามพระ บัญญัติของพระ บิดาของเรา และ ดำรงอยู่ในความรัก ของพระองค์”

11 แต่ข้อความที่ว่า “ดำรงอยู่ในความรักของพระองค์” ที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการหมายถึงอะไร

12 ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยซูเจ้า เป็นเครื่องหมาย เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราเป็นมิตรแท้ของพระองค์

13 เป็นเงื่อนไขที่องค์พระเยซูเจ้าทรงยืนยัน และให้ความเป็นมิตรกับเรา เป็นการแลกเปลี่ยน แต่ดูเหมือนมีความหมายอีกประการหนึ่ง คือ การถือตามพระบัญญัติของพระเยซูเจ้า เสริมสร้างให้เกิดความรักขึ้น ในตัวเรา เป็นความรักแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงมี

14 เป็นความรักที่ช่วย ถ่ายทอดหนทางรัก ให้แก่เรา ดังที่เราได้ เห็นในพระชนม์ชีพ บนโลกนี้ เป็นความ รักที่ทำให้องค์พระ เยซูเจ้าเป็นหนึ่ง เดียวกับพระบิดา

15 และขณะเดียวกัน ก็ผลักดันให้พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน และทำให้เราเป็นพี่น้องของพระองค์ โดยเฉพาะผู้ต่ำต้อย คนอ่อนแอ คนที่ถูกกีดกัน

16 ความรักขององค์พระเยซูเจ้า เป็นความรักที่รักษาบาดแผลฝ่ายกายและ ฝ่ายจิตทุกชนิด ให้สันติ และความยินดีแก่ดวงใจทุกดวง อยู่เหนือการ แบ่งแยกทุกประการ เนื่องจากเป็นความรักที่เสริมสร้างความเป็นพี่น้อง และความเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกคน

17 หากเรานำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติ องค์พระเยซูจะเจริญชีวิต ในเราและจะทรงใช้เราเป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์

18 "ถ้าท่านปฏิบัติตาม พระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ใน ความรักของเรา เหมือนกับที่เรา ปฏิบัติตามพระ บัญญัติของพระ บิดาของเรา และ ดำรงอยู่ในความรัก ของพระองค์”

19 เราจะเจริญชีวิตตามพระวาจาเดือนนี้ได้อย่างไร ให้เราระลึกเสมอ และมุ่งไปสู่จุดหมายที่พระวาจานี้เสนอแก่เรา

20 ชีวิตคริสตชนมิใช่เป็นชีวิตที่พอใจแต่เพียงปฏิบัติตามพระ บัญญัติให้น้อยที่สุด เย็นชาและผิวเผิน แต่ต้องเป็นชีวิตที่ใจกว้าง

21 พวกท่านจึงเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่มีชีวิต บรรดานักบุญ ก็ปฏิบัติกันอย่างนี้

22 ในเดือนนี้ เราจงเอาพระวาจามาสักตอนหนึ่ง พระบัญญัติสักประการหนึ่ง และพยายามนำมาปฏิบัติในชีวิต

23 เนื่องจาก พระบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้าที่ว่า “จงรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” เป็นหัวใจ เป็นบทสรุปของพระวาจาทั้งหมดของพระเยซูเจ้า เราจงนำมาใช้ในชีวิตอย่างจริงจังเถิด

24 "ถ้าท่านปฏิบัติตามพระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามพระบัญญัติ ของพระบิดาของเรา และดำรงอยู่ใน ความรักของพระองค์" (ยอห์น 15,10) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนพฤษภาคม 1994 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี)Anna LolloPlacido D’Omina คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.orgwww.focolare.orgwww.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มีนาคม 2014 "ถ้าท่านปฏิบัติตาม พระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ใน ความรักของเรา เหมือนกับที่เรา ปฏิบัติตามพระ บัญญัติของพระ บิดาของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google