งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากร. เสนอ อาจารย์วิชัย บุญเจือ โดย นางสาวปิยภรณ์ ฉิมมาลี 56070282 คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากร. เสนอ อาจารย์วิชัย บุญเจือ โดย นางสาวปิยภรณ์ ฉิมมาลี 56070282 คณะสาธารณสุขศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากร

2 เสนอ อาจารย์วิชัย บุญเจือ โดย นางสาวปิยภรณ์ ฉิมมาลี 56070282 คณะสาธารณสุขศาสตร์

3 กรณีศึกษา “ จัดทำระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ ” http://www.youtube.com/wat ch?v=pdpu6fYuNpM

4 จัดทำระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำ การอนุรักษ์ ดินและน้ำ การอนุรักษ์ ดินและน้ำ วิธีการอนุรักษ์ ดินและน้ำ วิธีการอนุรักษ์ ดินและน้ำ หลักการ อนุรักษ์ดิน หลักการ อนุรักษ์ดิน สาเหตุ หลักการ อนุรักษ์น้ำ หลักการ อนุรักษ์น้ำ โดยใช้ระบบพืช โดยใช้วิธีกล

5 สาเหตุของการจัดทำระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ ภาวะโลกร้อน น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม กลับ

6 การอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้น้ำหรือการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยป้องกันการ ชะล้างการพังทลายของดิน เช่นกานปลูก หญ้าแฝก เป็นต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไป กลับ

7 หลักการอนุรักษ์ดิน เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดิน ให้ยืนนานและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยเนื้อที่ดิน

8 หลักการอนุรักษ์ดิน – ลดอัตราการกัดกร่อนของดิน – เพิ่มหรือรักษาระดับปริมาณของธาตุอาหารและ อินทรีย์วัตถุในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม – ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้อยู่สภาพที่เหมาะสม – ทำให้สามารถใช้น้ำอย่างประหยัด กลับ หลักการอนุรักษ์ดิน ( ต่อ )

9 หลักการอนุรักษ์น้ำ ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญเหมือนกับ ทรัพยากรดินดังนั้นกิจกรรมการอนุรักษ์น้ำจึงต้องมี การดำเนินการควบคู่กันไป

10 หลักการอนุรักษ์น้ำ ( ต่อ ) - ลดการป้องกันการสูญเสียน้ำโดยการระเหย ของน้ำบนผิวดิน - เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อให้ดินมีความชุ่ม ชื้นนานที่สุด - ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิด ประโยชน์สูงสุด กลับ

11 วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้ ระบบพืช เป็นวิธีการจัดระบบพืชโดยการผสมผสานกัน ระหว่างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำและการจัดการ ระบบพืชปลูก ได้แก่ – การปลูกพืชเป็นแถบ – การปลูกพืชตามแนวระดับ – การปลูกพืชคลุมดิน – การปลูกพืชบำรุงดิน – การปลูกพืชแซม กลับ

12 วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ วิธีการที่นำมาใช้ในพื้นที่หนึ่งโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งหรือชะลออัตราการชะล้าง พังทลายของดิน โดยอาศัยหลักการสำคัญ คือ เมื่อฝนตกลงมาในที่ใดที่หนึ่งจะพยายามให้มีการ เก็บกักน้ำไว้ ณ ที่นั้นเพื่อให้น้ำไหลซึมลงไปในดิน เป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูก กลับ

13 วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้วิธี กล โดยมุ่งหนักไปในการก่อสร้างสิ่งกีดขวาง ความลาดชันของพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นน้ำไหลบ่าและ การพังทลายของดิน การอนุรักษ์ โดยการวิธีกลนี้ เป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายได้ทันที แต่ เสียค่าใช้จ่ายสูง และในระหว่างก่อสร้างต้อง พิถีพิถันทำให้ดี มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย มากขึ้นไปอีก ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีคือ

14 1. การปลูกพืชตามแนวระดับ ได้แก่ การไถ พรวน ปลูกและเก็บเกี่ยวพืช 2. การสร้างคันดินกั้นน้ำ เป็นการสร้างคันดิน หรือร่องน้ำขวางความลาดชันของพื้นที่ 3. การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม เป็นการปรับพื้นที่ เป็นช่วง ๆ 4. คูรับน้ำรอบเขา เป็นคูรับน้ำที่จัดทำขึ้นขวาง ความลาดชันของพื้นที่เป็นช่วง ๆ 5. บ่อน้ำในไร่นา ช่วยในการเก็บกักน้ำที่ไหล บ่ามาตามหน้าดิน วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้วิธี กล ( ต่อ ) กลับ

15


ดาวน์โหลด ppt การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากร. เสนอ อาจารย์วิชัย บุญเจือ โดย นางสาวปิยภรณ์ ฉิมมาลี 56070282 คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google