งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายทวีศักดิ์ สุวรรณโชติ กลุ่ม 20 คณะ สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 56070247.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายทวีศักดิ์ สุวรรณโชติ กลุ่ม 20 คณะ สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 56070247."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นายทวีศักดิ์ สุวรรณโชติ กลุ่ม 20 คณะ สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 56070247

3 ความหลากหลายทาง ชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่ ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบ นิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง

4 ความหลากหลายทาง ชีวภาพมี 3 ระดับ 1 ความหลากหลายในระดับ พันธุกรรม 2 ความหลากหลายในระดับ ชนิดของสิ่งมีชีวิต 3 ความหลากหลายในระดับ ของระบบนิเวศ

5 ความหลากหลายทาง พันธุกรรม ในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะ ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิต หลากหลายชนิด แม้ในสิ่งมีชีวิต เดียวกันก็ยังมีความหลากหลาย ทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดสายพันธุ์ ต่างๆ อันเป็นรากฐานสำคัญที่ เอื้ออำนวยให้สิ่งมีชีวิตสามารถ ดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รอบๆตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้สืบไป

6 รูปภาพแสดงความหลากหลาย สายพันธุ์

7 ความหลากหลายทางพันธุกรรม มีสาเหตุดังนี้ 1. การผ่าเหล่า (Mutation) ลูกที่เกิดมา แตกต่างจากพ่อแม่ 2. การปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ ดีกว่าเดิม 3. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ พ่อและแม่มี ลักษณะเด่นและด้อยต่างกัน 4. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผสมเทียม การโคลน การตัดต่อยีน

8 ความหลากหลายในระดับ ชนิดของสิ่งมีชีวิต โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตหลากหลาย ชนิดกว่า 1.5 ล้านชนิด เพื่อความ สะดวกในการศึกษาจึงมีการจัดแบ่ง ออกเป็นกลุ่มๆ โดยในแต่ละกลุ่มที่มี การจัดกลุ่มย่อยที่เล็กลงไปตามลำดับ จนถึงกลุ่มย่อยพื้นฐานที่สุดในระบบ จำแนกสิ่งมีชีวิตเรียกว่า สปีชีส์ ( species ) สปีชีส์ คือ กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็น ประชากรเดียวกันผสมพันธุ์กันแล้วได้ ลูกหลานสืบทอดต่อไป ตัวอย่าง : คนทุกชาติในโลกสปีชีส์ เดียวกัน คือ Homo sapiens

9 ความหลากหลายของระบบ นิเวศ ระบบนิเวศแต่ละระบบเป็นแหล่งที่ อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย หลายชนิด โดยมีสภาวะที่เหมาะสม กับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด โดยที่ ระบบนิเวศจะมีความหลากหลายที่ สามารถแยกออกได้ 4 ลักษณะ คือ 1. ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด 2. ระบบนิเวศในทะเล 3. ระบบนิเวศป่าชายเลน 4. ระบบนิเวศป่าไม้

10 ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด

11 ระบบนิเวศในทะเล

12 ระบบนิเวศป่าชายเลน

13 ระบบนิเวศป่าไม้

14 ผลของความหลากหลาย ทางชีวภาพ 1. ผลที่มีต่อมนุษย์ ทำให้มนุษย์ สามารถคัดเลือกสาย พันธุ์พืชและสัตว์มาใช้ประโยชน์ตาม ต้องการได้ 2. ผลที่มีต่อสัตว์และพืช ทำให้สัตว์ และพืชอยู่ร่วมกัน ในธรรมชาติอย่างสมดุล เช่น แบบอิง อาศัย หรือ ภาวะปรสิต 3. ผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ความ หลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลทั้งทาง อากาศ ดิน และน้ำ

15 การสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพ 1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ผลิตและบริโภค ที่ทำการเกษตร แบบมุ่งเน้นการค้า มีการใช้ สารเคมีมากขึ้นในการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช เกิดสารพิษตกค้างในดินและแหล่ง น้ำ กระทบต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใน ดิน และสัตว์น้ำ 2. การเติบโตของประชากรและ การกระจายตัวของประชากร ทำ ให้เกิดการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่มี ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งกระทบต่อความสมดุลของระบบ นิเวศ

16 การสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพ 3. การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยตาม ธรรมชาติของสัตว์นานาพันธุ์ เช่น การทำลายป่า การล่าสัตว์ 4. มีการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ ประโยชน์มากเกินไป 5. การตักตวงผลประโยชน์จากชนิด พันธุ์ของพืชและสัตว์ป่า เพื่อ ผลประโยชน์ทางการค้า โดยการค้า ขายสัตว์และพืชป่าแบบผิดกฎหมาย 6. การนำเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งมี ผลกระทบต่อการทำลายสายพันธุ์ ท้องถิ่น 7. การสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และ ขยะ เป็นต้น

17 การสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพ 8. การเปลี่ยนแปลงภาวะ เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมของโลก เช่น อุณหภูมิโลกสูงขึ้น การเพิ่มขึ้น ของน้ำทะเล ภัยแล้งทำให้เกิด ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิด ไฟป่า 9. ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ด้านการตัดต่อ หน่วยพันธุกรรมหรือ จีเอ็มโอ (GMO; Genetically Modified Organisms) หรือพันธุ วิศวกรรมศาสตร์ (genetic

18 THE END


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายทวีศักดิ์ สุวรรณโชติ กลุ่ม 20 คณะ สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 56070247.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google