งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอ พนัสนิคม โดย นางสาวสิราวรรณ พรงาม อำเภอพนัสนิคมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง ตะวันออกประมาณ 22 กิโลเมตรตามเส้นทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอ พนัสนิคม โดย นางสาวสิราวรรณ พรงาม อำเภอพนัสนิคมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง ตะวันออกประมาณ 22 กิโลเมตรตามเส้นทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อำเภอ พนัสนิคม โดย นางสาวสิราวรรณ พรงาม

3 อำเภอพนัสนิคมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง ตะวันออกประมาณ 22 กิโลเมตรตามเส้นทาง ถนนสุขประยูร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การ ปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ที่ตั้งและอาณาเขต

4 โดยอาณาเขตอำเภอพนัสนิคมเดิมนั้นต่อมา ได้แยกออกไปเป็นอำเภอใหม่ในจังหวัดชลบุรี ดังนี้ บ้านท่าตะกูด เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอพนัสนิคม ก่อนจัดตั้งเป็นอำเภอท่าตะกูด และเปลี่ยนชื่อ เป็นอำเภอพานทองในเวลาต่อมา ตำบลคลองพลู เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอพนัส นิคม ก่อนที่จะโอนมาขึ้นกับอำเภอบ้านบึงเมื่อ พ.ศ. 2418 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอหนอง ใหญ่ในเวลาต่อมา

5 พนัสนิคมเป็นเมืองโบราณซึ่งเคยรุ่งเรืองเมื่อสมัย ประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว หรือสมัยที่ขอมยังเรือง อำนาจอยู่ในอาณาจักรสุวรรณภูมิ จากหลักฐานต่าง ๆ น่าเชื่อถือว่าเมืองที่รุ่งเรืองดังกล่าวชื่อ " เมืองพระ รถ " พนัสนิคมตั้งขึ้นเป็นเมืองในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ. ศ. 2440 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูปการปกครองส่วน ภูมิภาคและจัดระเบียบการปกครองใหม่เป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จึงโปรดเกล้าฯให้ เมืองพนัสนิคม เมืองบางละมุง และเมืองบางปลา สร้อยรวมกัน และเมืองพนัสนิคมจึงเป็นอำเภอของ ชลบุรีเมื่อปี พ. ศ. 2447 ตั้งแต่นั้นมา ประวัติศาสตร์

6 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เหล่าท้าวพญาและเหล่า ครอบครัวชาวลาวเวียงจันทน์ที่มาพึ่งพระบรมโพธิ สมภาร ตั้งภูมิลำเนาขึ้นเรียกว่าหมู่บ้านแดนป่า พระรศ ต่อมาได้ยกฐานะกลายเป็นเมืองพนัสนิคม ในเวลาต่อมา

7 " พนัสนิคม " ซึ่งเป็นชื่อของอำเภอที่เรียกใช้ ในทางราชการทุกวันนี้ ชาวบ้านมักเรียกไปอีก อย่างหนึ่งว่า " เมืองเก่า " การที่เรียกเช่นนี้ เพราะว่าที่ตั้งอำเภอพนัสนิคมนี้เคยเป็นเมืองมา แต่ก่อนในอดีต ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปาก เรื่อยมาซึ่งจะนำประวัติศาสตร์การตั้งเมืองพนัส นิคมดังต่อไปนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ. ศ. 2367 ได้ทรงจัดการปกครองบ้านเมืองให้ เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยใน พ. ศ. 2368 จึงได้ โปรดยกตำบล บ้าน ขึ้นเป็นเมือง รวม 27 เมือง ในจำนวนนี้ ได้ยกหมู่บ้านแดนป่าพระรศขึ้นเป็น เมืองเรียกว่าเมืองพนัสนิคม เมืองเหล่านี้โดย จัดเป็นหัวเมืองชั้นตรี

8 ตำบลบ่อทอง เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอพนัส นิคม โดยต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอบ่อ ทอง เมื่อ พ.ศ. 2528 ตำบลเกาะจันทร์ และตำบลท่าบุญมี เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอพนัสนิคม โดยต่อมา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเกาะจันทร์ เมื่อ พ.ศ. 2550 กล่าวคืออำเภอพนัสนิคมแต่เดิมมีฐานะ เป็นเมืองพนัสนิคม จนถึง พ.ศ. 2447 ได้ รวมเมืองพนัสนิคม เมืองบางละมุง และ เมืองปลาสร้อย เป็นจังหวัดชลบุรีใน ปัจจุบัน

9 ชาวลาวเวียง คือ ชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมา จากเมืองเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และจำปา ศักดิ์ ในช่วงสงครามตีเมืองเวียงจันทน์ของ กองทัพสยาม ตั้งแต่สมัยธนบุรี - ต้นสมัย รัตนโกสินทร์ หลังจากที่ฝ่ายไทยยกทัพไปตี เมืองเวียงจันทน์ จำปาศักดิ์ และหลวงพระบาง ครอบครัวเชลยชาวลาวเวียงจันทน์ถูกกวาดต้อน เข้ามาไทยในการตีเมืองเวียงจันทน์ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2321 จากนั้นถูกกวาดต้อนเข้ามาอีกใน การตีเมืองเวียงจันทน์ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2335 และถูกกวาดต้อนเข้ามาเป็นครั้งที่ 3 ปีพ.ศ. 2369 - 2371 แต่ในสงครามตีเมืองเวียงจันทน์ ครั้งที่ 3 เมื่อปีพ.ศ. 2369 - 2371 กองทัพ สยามได้กวาดต้อนผู้คนทั้งหมดในเขตเมือง เวียงจันทน์เข้ามาฝั่งไทย จนเวียงจันทน์ถึงกับ เป็นเมืองร้างผู้คน ชาวลาวเวียงจันทน์ใน อำเภอพนัสนิคม

10 พระพุทธรูป ประจำเมือง หอพระพนัสบดี อำเภอพนัส นิคม จังหวัดชลบุรี

11 ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีงานบุญกลางบ้าน เป็นประเพณี งานบุญ ที่เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นจากการเก็บ เกี่ยวข้าวของเกษตรกรชาวนา ที่จัดขึ้นใน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มักจัดขึ้นในราว กลางเดือน 3 - 6 ซึ่งเป็นเวลา ปัจจุบัน เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้นำมาผสมผสานกับ ประเพณีของไทย ลาว และจีน จนกลายเป็น ประเพณีที่รวมกิจกรรมของทั้งไทย ลาว และ จีนไว้ด้วยกัน จัดขึ้นในวันศุกร์ สัปดาห์แรกของ เดือนพฤษภาคมของทุกปี เรียกว่า ประเพณี งานบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจัก สานพนัสนิคม

12 โบราณสถาน หอไตรวัดใต้ต้นลาน และแหล่ง โบราณคดีวัดใต้ต้นลาน โบราณวัตถุ โค ชนิดหิน (วัดหน้าพระธาตุ) แหล่งโบราณคดี วัดหัวถนน แหล่งโบราณคดีหนองใน แหล่งโบราณคดีที่ฝังศพโบราณบ้านเหนือ แหล่งโบราณคดีบ้านบนเนิน แหล่งโบราณคดีโคกพุทรา ตลาดเครื่องจักสานพนัสนิคม ค้างคาวแม่ไก่ วัดหลวงพรหมวาส ถ้ำนางสิบสอง สถานที่สำคัญ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งโบราณคดี

13 พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี (พระ พนัสบดี) (โบราณวัตถุ) พระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระพุทธรูปมิ่ง เมือง) พนัสนิคม (โบราณวัตถุ) พระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อติ้ว) (โบราณวัตถุ) โบราณสถาน เมืองพระรถ (พนัสนิคม) และแหล่งโบราณคดีโบราณสถานนอกเมือง พระรถ โบราณสถาน สระน้ำ (สระสี่เหลี่ยม) โบราณสถานเนินดินโคกพนมดี โบราณสถาน วัดโบสถ์

14 ตำนานเมืองพระรถ วรรณคดีและตำนาน พระรถ-เมรี เมืองพระรถเป็นชุมชนเมืองโบราณ อยู่ที่ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม อยู่ห่างจาก ตัวอำเภอพนัสนิคม มาทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๑ กิโลเมตร ไป ทางถนนพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตัดทับส่วนหนึ่ง ของกำแพงและคูเมืองด้านทิศตะวันออก จาก โบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบเชื่อว่าเมืองนี้ เป็นเมืองในสมัยทวารวดี ( ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ ) และเจริญสืบเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ( ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ )

15 เมืองพระรถ จัดว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ สมัยทวารวดี ตั้งอยู่ระหว่างที่สูงและที่ลุ่ม มาบรรจบกัน บริเวณรอบเมืองเป็นพื้นที่ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวแบบทดน้ำ มี ลำน้ำไหลผ่านหลายสาย ลำน้ำที่ไหลผ่าน เข้ามาในเขตเมืองพระรถ ได้แก่ คลองสระ กลาง คลองหลวง คลองพานทอง คลอง สระกลางไหลมาทางด้านทิศใต้ ผ่านตัว อำเภอพนัสนิคมและวัดเกาะแก้ว มายังคู เมืองพระรถด้านตะวันออกเรียกว่า คลอง เมือง ดังนั้นเมืองนี้จึงมีสภาพเป็น ศูนย์กลางของการคมนาคมท้องถิ่น เพราะ มีลำน้ำต่าง ๆ เชื่อมต่อกับชุมชนร่วมสมัย อื่น ๆ เช่น เมืองศรีมโหสถ

16 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อำเภอ พนัสนิคม โดย นางสาวสิราวรรณ พรงาม อำเภอพนัสนิคมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง ตะวันออกประมาณ 22 กิโลเมตรตามเส้นทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google