งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา http://ict.buu.ac.th
เสรี ชิโนดม

2 ปณิธาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็น ศูนย์กลางที่เน้นการบริการวิชาการ สร้างสรร และพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับ แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและประเทศ

3 วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางและผู้นำในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและสนับสนุนภารกิจของ มหาวิทยาลัยและชุมชน

4 พันธกิจ ให้การบริการ สนับสนุน ถ่ายทอด และ ประยุกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยให้มี มีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

5 ภารกิจหลัก พัฒนาและจัดระบบการบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน การสอน การวิจัย และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย มุ่งให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารแก่สังคม ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ วิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยเชิงบริการ

6 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการ ให้การบริการด้านการเรียนการสอน และ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทาง คอมพิวเตอร์แก่นิสิต และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย 2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการให้บริการ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร การจัดการศึกษา และการประมวลข้อมูลด้านระบบคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงาน คณะ/สำนัก ในมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายนอก ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

7 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
3. ทำหน้าที่ให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ สนับสนุนงานวิจัย แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิตคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ อย่างยิ่งนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 4. ทำหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้าน คอมพิวเตอร์ เพื่อสนองความต้องการของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

8 การดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์แบ่งการดำเนินงานออก เป็น ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ 2. ฝ่ายปฏิบัติการ 3. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม

9 วันและเวลาให้บริการ ภาคต้น/ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปิดภาคการศึกษา
จันทร์-อาทิตย์ เวลา น. ภาคฤดูร้อน จันทร์-อังคาร เวลา น. พุธ-อาทิตย์ เวลา น. ปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ เวลา น. เสาร์-อาทิตย์ หยุดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดบริการ

10 การให้บริการ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย บริการ Remote Access บริการเครือข่ายไร้สาย จัดการและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาศูนย์จัดเก็บ และบริการข้อมูล(Data Center) เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย บริการการสอนทางไกลด้วยระบบ Video Conference System แบบสองทาง จัดโครงการประชุม/ สัมมนาทางวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 การบริการเครือข่าย ดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีการ เชื่อมโยงเครือข่ายไปยังภายนอก 2 เส้นทาง เชื่อมไปยัง เครือข่าย UniNet 34 Mbps และ เชื่อมโยงออกต่างประเทศ 4 Mbps เชื่อมไปยัง บริษัท CS-Loginfo 2 Mbps และ เชื่อมโยงออกต่างประเทศ 2 Mbps วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีใช้เครือข่าย UniNet ของทบวงมหาวิทยาลัยด้วยความเร็ว 2 MB วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว ความเร็ว 2 MB ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับมหาวิทยาลัย

12 ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย บูรพา (BUUNet)

13

14 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย

15 เครื่องให้บริการ(Servers)

16 เป็นโหนดเครือข่ายภูมิภาคของ UNINET
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 2 MB สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ 1 MB สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี 1 MB มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 512 Kbps มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จันทบุรี 2 MB มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 MB มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา 2 MB

17 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
การให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนและการใช้ อินเทอร์เน็ต สำหรับนิสิตสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จากส่วนกลางได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 เครื่อง อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 จำนวน 60 เครื่อง หอพักนิสิต จำนวน 17 หอ ๆ ละ 3 เครื่อง รวม 51 เครื่อง สำนักหอสมุด ชั้น 6 จำนวน 79 เครื่อง

18 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นช่วงๆละ 3 ชั่วโมง สามารถจองเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักคอมพิวเตอร์ วันละ 2 ช่วงเวลาๆละ 3ชั่วโมง จองเครื่องใดต้องใช้เครื่องนั้น

19 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ : ห้อง Lab ที่สำนักคอมพิวเตอร์

20 มุมอินเทอร์เน็ต

21 บริการคอมพิวเตอร์: ห้อง Lab ที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต

22 การบริการขอรหัสบัญชีผู้ใช้
ให้บริการกำหนด account ให้แก่นิสิต / อาจารย์ / ข้าราชการ เพื่อมีสิทธิในการใช้งานอินเทอร์เน็ต หลักฐานที่ใช้ บัตรนิสิตหรือใบลงทะเบียน

23 การบริการเว็บเมลล์(ต่อ)
บริการเว็บเมลล์ (iPlanet Mail) นิสิต มีเนื้อที่สำหรับจัดทำ Home page คนละ 10 MB เนื้อที่สำหรับเก็บไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ คนละ 10 MB

24 การบริการเว็บเมลล์

25 การบริการ Remote Access
ให้บริการ Remote Access จากภายนอกเพื่อ เข้าใช้งานเครือข่าย BUUNet ปัจจุบันมี 120 เลขหมาย ให้บริการ ครั้งละ 3 ชั่วโมง หมายเลขอัตโนมัติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดชั่วโมงใช้

26 การบริการเครือข่ายไร้สาย
ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งเครือข่ายไร้ สาย สำหรับให้บริการภายในมหาวิทยาลัย 2 จุด หอประชุมธำรงบัวศรี ติดตั้งไว้ทุกห้องประชุม สำนักคอมพิวเตอร์

27 Wireless Campus มหาวิทยาลัยจำนวน 12 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและ ภูมิภาค ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อจัดทำ โครงการ University Wireless Hotspots เครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนรู้ งบประมาณปี พ.ศ สถาบันละประมาณ 6 ล้าน บาท มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในโครงการด้วย

28 การสอนทางไกล มีการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทางไปที่วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรีและวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว Video Conference System (VCS) ห้องสอนทางไกล 1 ชั้น 5 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องสอนทางไกล 2 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

29 การบริการงานวิจัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง ซอฟต์แวร์สำหรับวิจัยทางสถิติ(SPSS) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ

30 ห้องปฏิบัติการลินุกซ์
ห้องปฏิบัติการลินุกซ์ ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง ซอฟต์แวร์งานสำนักงาน(ออฟิสทะเล)และอื่นๆ ดูหนัง ฟังเพลง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ ฟรี ทุกอย่าง

31 ระบบสารสนเทศ ระบบทะเบียน ระบบทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบการเจ้าหน้าที่ ระบบงบประมาณ ระบบงานอาคารและสถานที่ ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบสารบรรณ ระบบเงินเดือน ระบบงานวิจัย ระบบกองกิจการนิสิต ระบบหอพัก โครงการกิจกรรม ประกันอุบัติเหตุ ทุนกู้ยืม ระบบสวัสดิการ ทุนกู้ยืม

32 บริการฝึกอบรม อบรมการใช้อินเทอร์เน็ต (ฟรี)
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนิสิต เปิดอบรมหลักสูตร IT Professional สำหรับ นิสิตทั่วไป โดยเก็บค่าใช้จ่ายราคาถูก จัดศูนย์สอบเทียบความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต

33 บริการพิมพ์ผล บริการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ฟรี แต่ ต้องจัดหากระดาษมาเอง บริการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นละ 1.00 บาท กระดาษฟรี บริการพิมพ์ผลที่เป็นสี ข้อความ เสียค่าใช้จ่าย รูปภาพ เสียค่าใช้จ่าย บริการพิมพ์ภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ พร้อมฉาบมัน ราคาต้นทุน

34 ศูนย์เทคโนโลยีสื่อผสม

35 ศูนย์เทคโนโลยีสื่อผสม
Multimedia Server ถ่ายทอดสด Courseware Video On Demand บริการอุปกรณ์สื่อผสมสำหรับนิสิต เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องบันทึกเสียง ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสื่อผสม บริการเขียน CD เสียค่าบริการ

36 เว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์
บริการต่างๆของสำนักคอมพิวเตอร์ดูได้จาก

37 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.buu.ac.th
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

38 เว็บไซต์ e-Learningของมหาวิทยาลัย http://course.buu.ac.th

39 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google