งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณของนักสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณของนักสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณของนักสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาสุขภาพโดยรวมของชุมชนอย่างเป็นธรรม

2 จรรยาบรรณต่อตนเอง การตรงต่อเวลา

3 บทนำ การตรงต่อเวลา  เป็นหัวใจของสังคมทุกๆสังคม เราสามารถทำได้โดยการที่เรารู้จัก แบ่งเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ เป็นการจัดระเบียบให้กับชีวิต สำหรับในการทำงาน และส่งงานให้ตรงตามกำหนด รวมถึงหากนัดหมายต่างๆ ควรที่จะเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลาสักเล็กน้อย เพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งรีบรวมถึงมีเวลาเตรียมความ พร้อมให้กับตนเอง และจะช่วยให้เราเป็นคนที่ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน มีความ กระตือรือร้น เป็นคนมีวินัย สามารถจัดการกับงานหรือสิ่งที่ผ่านเข้ามาได้อย่างเป็นระเบียบ จึงทำให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในชีวิต รวมถึงเป็นคนน่าเชื่อถือ และ ผู้อื่นให้ความไว้วางใจแก่เรา

4 สถานการณ์ การมาเรียนสาย

5 สถานการณ์ การมาเรียนสายของนักศึกษาเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม ปัญหาการมาเรียนไม่ตรงต่อ เวลา เป็นปัญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน การเข้าเรียนสายสาเหตุส่วนใหญ่มักจะมาจาก ปัจจัยที่หลากหลาย จากการสอบถามคนใกล้ตัวของข้าพเจ้า มี ปัจจัยในการเข้าเรียนสาย ดังนี้

6 สถานการณ์(ต่อ) ตื่นสาย นอนดึก หอพักไกล รถติด ทำการบ้านไม่เสร็จ
วิชาที่เรียนอาจารย์ไม่เช็คชื่อ ฯลฯ

7 สถานการณ์(ต่อ) นาย ก. มักจะมาเรียนสายเสมอ ในวิชาที่เขาไม่ชอบ วิชาที่ มีเรียนช่วงเช้า และวิชาที่อาจารย์ไม่ทำการเช็คชื่อ จึงทำให้เขามี ผลการเรียนของเขาไม่ค่อยดีนัก ส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนเขามักจะ กลับมานอนหลับพักผ่อนที่หอ และตื่นขึ้นมาในช่วงหัวค่ำ ทำให้ เขาไม่สามารถที่จะนอนหลับต่อได้อีก เขาจึงต้องหากิจกรรมทำ เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นเกม การเล่นอินเตอร์เน็ต การคุย โทรศัพท์ เป็นต้น เขามักจะเป็นแบบนี้เสมอ และจะหลับอีกครั้ง ตอนช่วงเช้ามืด ถ้าวันไหนในตอนเช้าที่เขามีเรียน เขามักจะตื่นไม่ ทันเวลาเรียน จึงทำให้ต้องเข้าเรียนสาย

8 สถานการณ์(ต่อ) และถ้าวันไหนมีเรียนวิชาที่เขาไม่ชอบ เขาก็จะมาเรียนไม่ตรงเวลา เช่นกัน ส่วนวิชาบางวิชาที่อาจารย์ไม่มีการเช็คชื่อนั้น เขาก็จะไม่เข้า เรียนเลย เขาทำเช่นนี้ จนติดเป็นนิสัย นาย ก. พยายามที่จะหาทาง แก้ไขเพื่อในอนาคต ถ้าเขามีโอกาสที่ดีๆในด้านการงาน อาจทำให้ เขา พลาดโอกาสในการทำงานหรือโอกาสดีๆต่างในชีวิตของเขา แต่ เขาใช้ชีวิตกับการที่ไม่ตรงต่อเวลาแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้ว เขาจึง ต้องใช้เวลานานกว่าที่จะปรับตัวได้

9 จุดอ่อนของสถานการณ์ การขาดความรับผิดชอบของนาย ก. ในการเข้าเรียน
ในแต่ละวัน

10 จุดอ่อนของสถานการณ์(ต่อ)
มีปัญหาในการบริหารจัดการเวลา หรือการแบ่งเวลา

11 จุดอ่อนของสถานการณ์(ต่อ)
นาย ก.ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการวางแผน ล่วงหน้า นาย ก. ความกระตือรือร้น ในการเรียน นาย ก. ไม่ให้ความสำคัญ และการใส่ใจต่อหน้าที่ของตนเอง

12 สาเหตุสถานการณ์ นาย ก. ไม่มีการบริหารเวลา หรือแบ่งเวลาให้ถูกต้อง
นาย ก. ไม่ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง ขาดความรับผิดชอบ นาย ก. ขาดความเกรงใจต่อครู อาจารย์

13 แนวทางแก้ไข นาย ก. ควรรู้จักบริหาร และแบ่งเวลาให้เป็น
นาย ก. ควรวางแผนชีวิตของตนเองในแต่ละวัน จัดทำ ตารางเวลา นาย ก. ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและตระหนัก ถึงสาเหตุต่างๆและผล ของการกระทำของตน นาย ก. ควรที่จะ ปรึกษาปัญหาของตนเองกับครู อาจารย์ หรือ ผู้ปกครอง เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี

14 เอกสารอ้างอิง หัวข้อการช่วยเหลือเกื้อกูล
d.com/board/view.php?id= / https://sites.google.com/site/bunloesjulakiert/khu nthrrm/02bthnakartrngtxwela

15 จัดทำโดย นางสาวจิตติมาศ แย้มสุคนธ์ รหัสนิสิต 54070116
นางสาวจิตติมาศ แย้มสุคนธ์ รหัสนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณของนักสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google