งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ SWOT งานการเงินและบัญชี จัดทำโดย นส. จงลักษณ์ สมร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ SWOT งานการเงินและบัญชี จัดทำโดย นส. จงลักษณ์ สมร่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ SWOT งานการเงินและบัญชี จัดทำโดย นส. จงลักษณ์ สมร่าง

2 จุดแข็ง Strengths จุดแข็ง Strengths เสริม reinforcem ent Knowledge requirement 1. บุคลากร มีความ พร้อมในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ มีความ ทุ่มเทเสียสละ กระตือรือร้นในการ ทำงาน และมี ประสบการณ์ใน วิชาชีพ เข้ารับอบรม ความรู้ใหม่ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพ ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย, ระเบียบ การเบิกจ่ายของ กระทรวงการคลังที่ เกี่ยวข้อง, มาตราฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. มีการติดตามการ เบิกจ่ายและจัดทำ รายงานงบการเงิน เสนอผู้บริหารให้ ทราบ วิเคราะห์ผล การเบิกจ่ายให้ ถูกต้องและ เข้าใจง่าย กรอบงบประมาณ, รูปแบบการนำเสนองบ การเงิน, การวิเคราะห์งบ การเงิน 3. มีงบประมาณ เพียงพอสำหรับการ เบิกจ่าย ศึกษาระบบ งบประมาณ ของวิทยาให้ แม่นยำ กรอบงบประมาณของ วิทยาลัยในระบบบัญชี 3 มิติ

3 จุดอ่อน Weaknesses จุดอ่อน Weaknesses กำจัด delete Knowledge requirement 1. มีคู่มือในการปฏิบัติงานภายใน แต่ผู้มาใช้บริการไม่เข้าใจ และไม่สามารถทำตามคู่มือ ได้ แจ้งเวียนและฝึกอบรม การใช้คู่มือ ให้แก่ บุคลากร คู่มือ และ Work flow ของหน่วยการเงินของ วิทยาลัยและคณะอื่น 2. เริ่มเข้าใช้ระบบ 3 มิติ จึงทำ ให้การทำงานล่าช้า ขาด กำลังคนในการทำงาน เพิ่มกำลังคน, ให้ พนักงานทำงาน ล่วงเวลา การใช้งานระบบ 3 มิติ 3. การติดตามการคืนเงินยืมทำ ได้ล่าช้า ทำให้ขาดสภาพ คล่องทางการเงิน เนื่องจาก เงินหมุนเวียนมีน้อย หักเงินเดือนบุคลากรที่ ไม่คืนเงินยืมตาม กำหนด, ตั้งเบิกให้ ทันเวลา และเร็วขึ้น ระเบียบเงินยืมทดรอง ของมหาวิทยาลัย, บทลงโทษของผู้ไม่ ปฎิบัติตาม 4. ระบบบัญชี 3 มิติ มีความ ซับซ้อน และล่าช้า บันทึกบัญชีในช่วงเช้า และทุกวัน ไม่บันทึก ทีเดียวในวันสิ้นเดือน กระบวนการการทำงาน ของระบบบัญชี 3 มิติ 5. คณะกรรมการอำนวยการไม่มี ความเข้าใจระบบการเงิน และบัญชีของวิทยาลัย จัดทำงบให้เข้าใจง่าย สำหรับผู้ไม่มีความรู้ ด้านบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อผู้บริหาร

4 โอกาส Opportunities โอกาส Opportunities คว้า take Knowledge requirement 1. วิทยาลัยมี ทุนการศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ขอรับทุนที่วิทยาลัย ได้จัดสรรให้ วิธีการขอรับทุน จำนวนทุน เงื่อนไข การรับทุน งบประมาณ 2. มีงบประมาณ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการอบรมเพื่อให้ บุคลากรได้พัฒนา ความรู้ทางวิชาชีพ บัญชี เข้ารับการอบรม ใน หัวข้อที่มีประโยชน์ กับวิทยาลัย กำหนดการการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ ความรู้ทางบัญชี ( สถานที่ วัน เวลา งบประมาณ )

5 อุปสรรค Threats อุปสรรค Threats หลีกหนี Avoid Knowledge requirement 1. ระเบียบของ มหาวิทยาลัย ไม่ อำนวยต่อเบิกจ่าย ของวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย, และ แจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ทราบว่ารายการใด เบิกจ่ายไม่ได้ ระเบียบรับจ่าย ของ มหาวิทยาลัย 2. บุคลากรของวิทยาลัย ทำเอกสารการ เบิกจ่ายผิดบ่อยครั้ง ทำให้การทำงาน ล่าช้า แจ้งถึงหน้าที่ของ บุคลากรในการที่ต้องรู้ เกี่ยวกับระเบียบการ เบิกจ่าย รวมทั้ง บทลงโทษ ระเบียบรับจ่าย ของ มหาวิทยาลัย, ระเบียบการ เบิกจ่าย กระทรวงการคลัง


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ SWOT งานการเงินและบัญชี จัดทำโดย นส. จงลักษณ์ สมร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google