งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031 หลักการการวิจัยการ จัดการความรู้ (Principles of Knowledge Management Research) KM704 1 Assignment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031 หลักการการวิจัยการ จัดการความรู้ (Principles of Knowledge Management Research) KM704 1 Assignment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031 หลักการการวิจัยการ จัดการความรู้ (Principles of Knowledge Management Research) KM704 1 Assignment

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการ จัดการความรู้ กรณีศึกษา คลังความรู้ชุมชน เพื่อ ช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด จังหวัด เชียงใหม่ CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

3 สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันปัญหาน้ำท่วมยังเป็นปัญหาที่ สำคัญของประเทศ ที่จะต้องบริหารจัดการ แก้ไขอย่างถูกวิธี และจากการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมาเป็นภัย พิบัติทางธรรมชาติ ที่ได้มีส่วนก่อให้เกิด ความเสียหายจํานวนมาก ทั้งในแง่ชีวิต และ ทรัพย์สินทั้งของส่วนรวม และส่วนตัว ซึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับ ความเสียหาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีแนวโน้มว่า อนาคตอาจจะมีภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้น บ่อยครั้งยิ่งขึ้น CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

4 สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ คลังความรู้ชุมชน มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวม และพัฒนาองค์ความรู้ ที่จำเป็นสำหรับชุมชน ต่างๆของ ประเทศ โดยมีคลังความรู้ คลังผู้รู้ คลังปัญหา และระบบกลไกการให้บริการที่มีส่วน ในการสนับสนุนให้เกิดช่องทางในการเข้าถึงองค์ ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถ ช่วยเหลือด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดสังคม การเรียนรู้ ในการช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำ ท่วมหลังน้ำลด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดระบบที่ สามารถนำไปใช้งานและต่อยอดองค์ความรู้ที่ ประชาชน ชุมชน เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ไปใช้ช่วยให้ปัญหาที่เกิดจากน้ำ ท่วม บริหารจัดการแก้ไขอย่าง ถูกวิธี ต่อไป CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

5 โจทย์วิจัย คำถามหลัก - ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ คลังความรู้ ชุมชน ช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ หรือไม่ อย่างไร คำถามรอง - ควรพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ อย่างไร - จะจัดการข้อมูลความรู้อย่างไรบ้าง แบ่งหมวดหมู่ อย่างไร มีกี่ประเภท - ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ อย่างไร CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

6 วัตถุประสงค์การวิจัย - เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศการ จัดการความรู้ คลังความรู้ชุมชน - เพื่อจัดการข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการ ช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลด จังหวัด เชียงใหม่ - เพื่อสร้างและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ - มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ คลัง ความรู้ชุมชน - ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลด - เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ - ประชาชน ชุมชน เครือข่าย หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สามารถนำ ความรู้ไปใช้และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์ต่อไปได้ CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031

8 CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031


ดาวน์โหลด ppt CAMT Ratchapong Horchairat No 542132031 หลักการการวิจัยการ จัดการความรู้ (Principles of Knowledge Management Research) KM704 1 Assignment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google