งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. ผาณิตดา แสนไชย รหัสนักศึกษา 542132007. การพัฒนาการทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) โดยใช้ Maturity model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. ผาณิตดา แสนไชย รหัสนักศึกษา 542132007. การพัฒนาการทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) โดยใช้ Maturity model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. ผาณิตดา แสนไชย รหัสนักศึกษา 542132007

2 การพัฒนาการทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) โดยใช้ Maturity model : กรณีศึกษา มูลนิธิโครงการหลวง

3 ที่มา ความสำคัญ โครงการหลวงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ. ศ.2512 เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการปลูก ฝิ่นของชาวเขา จึงทรงมีพระราชดำริว่า ถ้าจะให้ชาวเขา เลิก ปลูกฝิ่นก็ต้องหาพืชอื่นที่ขายได้ราคาดีกว่าและมีความ เหมาะสมที่จะปลูกในที่สูง มาให้ชาวเขาปลูกทดแทนเป็น รายได้เสียก่อน จึงจะสามารถเลิกปลูกฝิ่นได้ พืชทดแทนที่โครงการหลวงได้นำเข้ามาทำการทดลอง ปลูกบนที่สูง มีจำนวนมากมาย หลายชนิด ทั้งพันธุ์ไม้ ผลไม้ พืชเมืองหนาวต่างๆมีจำหน่ายตลอดปี ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยม ทั่วไป สามารถส่งออกต่างประเทศ ลดการนำเข้าจาก ต่างประเทศได้

4 ปัจจุบันตลาดโลกให้ความสําคัญกับระบบคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร อีกทั้งกระแสผู้บริโภคที่ คํานึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร สดไปทั่วโลก จึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และอาหาร ผลผลิตของโครงการหลวงจึงจะต้องมีการผลิตทาง การเกษตรที่ดีและเหมาะสม Good Agriculture Practices (GAP) กล่าวคือ มีแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผล ผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการ ลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรและ ผู้บริโภค ใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืน ทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดย หลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO)

5 โจทย์วิจัย โจทย์วิจัยหลัก - จะทำการพัฒนาศักยภาพในการทำการเกษตร ของเกษตกรในมูลนิธิโครงการหลวงได้อย่างไร โจทย์วิจัยรอง - ปัจจุบันการทำเกษตรของเกษตกรเป็นอย่างไร จะ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางให้ได้ผลที่เป็นมาตรฐานได้ยาก ง่ายเพียงใด มีปัญหาหรือไม่ - จะชักชวนให้เกษตรกรนำ GAP มาเป็นแนวทางใน การทำการเกษตรได้อย่างไร - การทำ GAP จะช่วยให้เกิดการเกษตรที่ยั่งยืนจริง หรือไม่

6 วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาแนวทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้เกิดการเกษตรแบบยั่งยืน ผลผลิตได้มาตรฐาน - สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม หรือฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่เกิดปัญหา

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ - เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามแนวทางเกษตรที่ดี GAP - ผลผลิตได้มาตรฐาน สร้างการเกษตรแบบยั่งยืน - สภาพแวดล้อมดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt น. ส. ผาณิตดา แสนไชย รหัสนักศึกษา 542132007. การพัฒนาการทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) โดยใช้ Maturity model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google