งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Learning Organization. แนวคิด “ องค์การแห่งการเรียนรู้ ” (Learning Organization) เริ่มมาจากงานเขียนของ Chris Argyris ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ที่เสนอ แนวความคิดด้านการศึกษาและพฤติกรรมองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Learning Organization. แนวคิด “ องค์การแห่งการเรียนรู้ ” (Learning Organization) เริ่มมาจากงานเขียนของ Chris Argyris ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ที่เสนอ แนวความคิดด้านการศึกษาและพฤติกรรมองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Learning Organization

2 แนวคิด “ องค์การแห่งการเรียนรู้ ” (Learning Organization) เริ่มมาจากงานเขียนของ Chris Argyris ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ที่เสนอ แนวความคิดด้านการศึกษาและพฤติกรรมองค์การ ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาด และในปี 1978 Chris Argyris ได้เขียนผลงานร่วมกับ Donald Schon ศาสตราจารย์ด้านปรัชญา แห่ง MIT ซึ่งถือว่าเป็น ตำราเล่มแรกที่เขียนเกี่ยวกับ Learning Organization โดยใช้คำว่า “ การเรียนรู้ของ องค์การ ” (Organization Learning หรือ OL) ซึ่ง หมายถึง การเรียนรู้ของคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน องค์การ

3  Influenced: the relationship of people and organizations, organizational learning and action research  Personality and Organization (1957)  Integrating the Individual and the Organization (1964)  Theory in Practice, 1974  Organizational Learning, 1978  Organizational Learning II, 1996

4  “Success” largely depend on learning  “Knowledge stems from learning stimulated by a perceived problem” (Argyris and Schon (1996) and Popper (1997, 1999))  Misunderstand “Learning”  Narrow definition – “problem solving”  Need to increase motivation for learning (i.e. computer bug)  Defensive routine, defensive reasoning (i.e. business consultant)  Blame outside factor  Block learning  No improvement

5  Single-Loop Learning (like-thermostat)  Organization Model I = theory-in- action or know-how เน้นการทำงาน หรือ วิธีทำ  Double-Loop Learning  Organization Model II = theory-in-use or know-why เน้นการอธิบาย  Ice Breaking Techniques การกำจัดความ เย็นชาระหว่างบุคคล  Balanced Scorecard สร้าง Feedback Loop ในระดับองค์กร  Argyris, Schon, “On Organizational Learning,” 1978

6  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรเผชิญกับปัญหาและ ความผิดพลาดทางการจัดการที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมดังรูป เมื่อปัญหาเกิดขึ้น จะดูผลที่เกิดตามมา (Consequence) แล้วอาศัยความรู้ในอดีตที่มีอยู่ในตน มาทำการปรับเปลี่ยนการกระทำ (Action Strategy) เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น

7  Focus on “know-how”, “performance”, “Doing the right thing” ( เน้นการทำงาน หรือวิธีทำ )  Design action base on basic value (Universal human tendency)  To remain in unilateral control  To max. “winning” and min. “losing”  To suppress negative feeling  To be as “rational” as possible  Purpose: avoid embarrassment or threat, feeling vulnerable or incompetent  Consequences: defensiveness

8  การเรียนรู้ แบบ Single loop ในขั้น ที่ 1 เริ่มด้วยการดู สภาพแวดล้อม ว่ามีสภาพ อย่างไร  ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูล สิ่งแวดล้อมจากขั้นที่ 1 กับ วิธีการปฏิบัติ ธรรมเนียมการ ทำงานที่มีอยู่ในตน ( การ เรียนรู้ในอดีต )  ขั้นที่ 3 ปรับการทำงานให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้น  แบบ Single loop จะเหมาะ กับงานประจำหรือการ ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด จากที่เคยทำมาเท่านั้น ยัง อยู่ในกรอบเดิม 8 การเรียนรู้แบบลูปเดียว

9  เป็นการเรียนรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนการ ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลที่เป็นรูปแบบขององค์กร แห่งการเรียนรู้ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้และ เป็นที่มาของแบบจำลองทางธุรกิจใหม่ที่สอดคล้อง กับความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงของสถาพ แวดล้อมในการแข่งขัน เมื่อปัญหาเกิดขึ้น จะดูผลที่เกิดตามมา (Consequence) แล้วจึง ศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Governing Variable) จากนั้นจึง อาศัยความรู้ในอดีตที่มีอยู่ในตนเพื่อดูว่าการการดำเนินการใด มี ความเหมาะสม แล้วจึงนำมาปรับเปลี่ยนการกระทำ (Action Strategy) เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น

10  Focus on “know-why”, “Improvement”, “Doing thing right” ( เน้นการอธิบาย )  Design action base on revised governing variables  Change individual behavior and assumption  Value “feed back” and learning – from reflexive  Purpose: reduce blindness, inconsistency, increase long-run effectiveness by continuous test assumptions and beliefs (public testing).  Consequences: minimize defensiveness

11  การเรียนรู้ แบบ Double loop ในขั้น ที่ 1, 2 และ 3 เหมือนกับ การเรียนรู้ แบบ Single loop แต่ ต่างกันที่ขั้น 2 ซึ่งเป็น การตั้งคำถามว่า เพียง ธรรมเนียมการปฏิบัติงาน ที่ทำอยู่มีความเหมาะสม หรือไม่ ก่อนที่จะไปหา วิธีการแก้ไข  ในระบบราชการจะไม่มี ขั้นตอนนี้ เป็นเพียงการ ทำเพื่อสนองนโยบาย เท่านั้น การเรียนรู้ของ องค์การเสมือนสมองจะ เป็นแบบ Double loop 11 การเรียนรู้แบบสองลูป

12


ดาวน์โหลด ppt Learning Organization. แนวคิด “ องค์การแห่งการเรียนรู้ ” (Learning Organization) เริ่มมาจากงานเขียนของ Chris Argyris ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ที่เสนอ แนวความคิดด้านการศึกษาและพฤติกรรมองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google