งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย ตอนที่ 2.1 ประโยชน์ของการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตอนที่ 2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย ตอนที่ 2.1 ประโยชน์ของการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตอนที่ 2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย ตอนที่ 2.1 ประโยชน์ของการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตอนที่ 2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตอนที่ 2.3 แหล่งสนเทศในการค้นเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตอนที่ 2.4 การเขียนรายงานเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย โครงสร้างเนื้อหา

2 กรอบความคิดหลัก การทำวิจัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพราะจะช่วยให้เข้าใจทฤษฎีแนวคิด และ ผลงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นแนวทางใน การดำเนินการวิจัย พัฒนาคุณภาพการวิจัย ผู้วิจัยควรค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้มากที่สุด

3 วัตถุประสงค์ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้อย่างกว้างขวาง 2. ผู้เรียนสามารถระบุตัวเสนอแนะในการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้เรียนสามารถค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามหัวข้อ ที่ตนสนใจจากแหล่งสนเทศต่างๆ เช่น วารสาร DAI การ สืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ Internet 4. ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้อย่างถูกหลักการ

4 กิจกรรม 1. ศึกษาหน่วยการเรียนที่ 2 แต่ละตอน 2. กำหนดปัญหาการวิจัยในเรื่องที่สนใจ แล้ว ค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือเขียนรายงานส่ง

5 ประโยชน์ของการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 1. เข้าใจทฤษฎีแนวคิด 2. ป้องกันการวิจัยซ้ำซ้อน 3. ทราบผลการวิจัยที่ผ่านมา 4. เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย 5. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเรื่องที่จะ วิจัย

6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย 1. ค้นให้มากที่สุด 2. ทำความเข้าใจระบบอ้างอิง 3. ดูความทันสมัย 4. คัดเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ 5. ศึกษาแบบวิเคราะห์

7 แหล่งสนเทศที่ใช้แสวงหาความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย 1. วัสดุตีพิมพ์ 2. สื่อโสตทัศน์ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 แหล่งสนเทศที่ใช้แสวงหาความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย ( ต่อ ) 3.1 การสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ การสืบค้นจาก OPAC 3.2 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล สำเร็จรูปใน ซีดี - รอม. 3.3 การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เนต


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย ตอนที่ 2.1 ประโยชน์ของการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตอนที่ 2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google