งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Globalization and the Law II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Globalization and the Law II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Globalization and the Law II
1 รูปแบบและวิธีการของการอภิวัฒน์ โลกและกฎหมาย 2 ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ 07/01/2013 11 Globalization and Law II

2 11 Globalization and Law II
การอภิวัฒน์ของโลก การขยายอิทธิพลและกิจกรรมเข้าพรมแดนโดยอาศัย อิทธิพลทางกายภาพ อิทธิพลทางโครงสร้าง อิทธิพลทางวัฒนธรรม 07/01/2013 11 Globalization and Law II

3 การขยายอิทธิพลและกิจกรรมโดยกลุ่มคน
คนส่วนน้อยครองงำคนส่วนมาก แบบจักรวรรดิ Empire ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน – British Empire 1897 07/01/2013 11 Globalization and Law II

4 การขยายอิทธิพลและกิจกรรมโดยกลุ่มคน
คนส่วนใหญ่ปฏิวัติจากเบื้องล่าง แบบมติมหาชนMultitude 07/01/2013 11 Globalization and Law II

5 11 Globalization and Law II
French Revolution 1789  07/01/2013 11 Globalization and Law II

6 11 Globalization and Law II
Russia Revolution February On February Lenin’s Lasting Reforms: The 1917 October Revolution and Reactions in Russia 07/01/2013 11 Globalization and Law II

7 11 Globalization and Law II
07/01/2013 11 Globalization and Law II

8 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์
ผลทางการเมือง รัฐชาติ องค์เหนือรัฐ ประชาสังคมข้ามชาติ ผลทางเศรษฐกิจ การค้า/สินค้า การลงทุนข้ามชาติ ทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติ 07/01/2013 11 Globalization and Law II

9 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์
ผลทางสังคม พรมแดน สัญชาติ สิทธิ-หน้าที่ของคนข้ามรัฐ สังคมของคนข้ามรัฐและพหุสังคม ผลทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวครอบงำโลก วัฒนธรรมป๊อบ วัฒนธรรมบริโภค ไร้ราก ไร้วัฒนธรรมของตนเองที่เป็นอัตลักษณ์ 07/01/2013 11 Globalization and Law II

10 ความเปลี่ยนแปลงของ โลกาภิวัตน์ที่กระทบต่อกฎหมาย
การล่าอาณานิคม เพื่อใช้ทรัพยากรของคนอื่น การกระจายตัวของประเทศเจ้าอาณานิคมแบบจักรวรรดินิยม การปฏิวัติอุตสาหกรรม การสะสมทุนจนโตแล้วไปแตกที่อื่น สงครามมหาอำนาจโลกตะวันตก รัฐชาติ ชาตินิยม ชาติพันธุ์นิยม การกำเนิดสหประชาชาติ การปลดปล่อยอาณานิคมทางเศรษฐกิจ การเมือง สงครามเย็น ระหว่างอุดมการเศรษฐกิจการเมืองสองขั้ว ชัยชนะของวัฒนธรรมเสรีนิยมสมัยใหม่ โลกาภิวัตน์ การปฏิวัติคลื่นลูกที่ 3 07/01/2013 11 Globalization and Law II

11 อุดมการณ์โลกาภิวัตน์ กับการต่อสู้ทางเศรษฐกิจการเมือง
1 อุดมการณ์วัฒนธรรมสังคมนิยม ความเสมอภาคของปัจเจกชน ความเป็นธรรมของสังคม ยึดสังคมเป็นหลัก 2 อุดมการณ์วัฒนธรรมทุนนิยมเสรี เสรีภาพของปัจเจกชน ความมั่งคั่ง ปัจเจกชนนิยม 07/01/2013 11 Globalization and Law II

12 กฎหมายต่างๆที่สะท้อน กระแสโลกาภิวัตน์
กฎหมายระหว่างประเทศ จัดแบ่งตามความสัมพันธ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี บุคคล และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คือ กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน ที่มีมิติระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คือกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ องค์การระหว่างประเทศและรัฐ-เอกชน การแบ่งประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศอีกแบบซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาสาระของกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 07/01/2013 11 Globalization and Law II

13 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (1)
กฎหมายสัญชาติ ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับคนชาติของรัฐนั้นๆ  หลักดินแดน และหลักสายโลหิต การมีสิทธิพลเมืองเชื่อมโยงไปสู่การมีอำนาจในการจัดการในรัฐนั้น เช่น ผู้มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสัญชาตินั้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งระดับสูงเช่น ประมุขของรัฐ หรือประมุขของฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรี ต้องมีสัญชาติโดยการเกิด กำหนดห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคจากคนต่างด้าว 07/01/2013 11 Globalization and Law II

14 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (2)
กฎหมายขัดกัน เมื่อคนของรัฐหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับ คนของรัฐอื่นหรือเข้าไปในดินแดนของรัฐอื่น แล้วไปมีเหตุการที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎหมาย “ขัดกัน” เพราะต้องตัดสินว่าต้องใช้กฎหมายของรัฐใดมาปรับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้น ใช้จุดเกาะเกี่ยวของกฎหมายที่ใกล้ชิดที่สุดกับกรณี 07/01/2013 11 Globalization and Law II

15 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง (1)
โลกาภิวัตน์ ทำให้รัฐต่างๆเข้ามีการติดต่อระหว่างกันมากขึ้น รัฐต่างมีอำนาจอิสระ (อำนาจอธิปไตย) ดังนั้นกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับรัฐต่างๆได้จึงต้องอาศัยการยอมรับจากรัฐนั้นๆ สัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลง  “Pacta Sunt Servanda” = agreement must be kept มีระดับต่างๆของกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา(treaty) อนุสัญญา(Convention) พิธีสาร(Protocol) กติกา(Covenant) ข้อตกลง(Agreement) บันทึกข้อตกลง(Memorandum of Agreement)  ต้องดูว่ามีผลผูกพันตามข้อบังคับอย่างไร 07/01/2013 11 Globalization and Law II

16 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง (2)
นอกจากนี้ยังมี กฎเกณฑ์ที่กลายมาเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ มีการยกระดับของความเป็นกฎหมายที่รัฐต่างๆยอมรับว่ามีสถานะเป็น “กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ” customary international law(แผนกคดีเมือง) เช่น war crime, crimes against humanity ที่แม้ไม่ได้ลงนาม ก็ต้องปฏิบัติตาม เหตุใดจึงต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง? องค์กรใดจะเข้ามาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี้ได้? ใครจะอาจหาญเข้ามาทำหน้าที่เป็นตำรวจโลก? การพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ และองค์กรโลกบาลหลังสงครามโลก องค์กรสหประชาชาติ จบ ☃ 07/01/2013 11 Globalization and Law II

17 11 Globalization and Law II
07/01/2013 11 Globalization and Law II


ดาวน์โหลด ppt Globalization and the Law II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google