งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Globalization and the Law II 1 รูปแบบและวิธีการของการอภิวัฒน์ โลกและกฎหมาย 2 ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ 107/01/201311 Globalization and Law II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Globalization and the Law II 1 รูปแบบและวิธีการของการอภิวัฒน์ โลกและกฎหมาย 2 ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ 107/01/201311 Globalization and Law II."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Globalization and the Law II 1 รูปแบบและวิธีการของการอภิวัฒน์ โลกและกฎหมาย 2 ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ 107/01/201311 Globalization and Law II

2 การอภิวัฒน์ของโลก การขยายอิทธิพลและกิจกรรมเข้าพรมแดนโดย อาศัย การขยายอิทธิพลและกิจกรรมเข้าพรมแดนโดย อาศัย อิทธิพลทางกายภาพ อิทธิพลทางกายภาพ อิทธิพลทางโครงสร้าง อิทธิพลทางโครงสร้าง อิทธิพลทางวัฒนธรรม อิทธิพลทางวัฒนธรรม 207/01/201311 Globalization and Law II

3 การขยายอิทธิพลและกิจกรรม โดยกลุ่มคน คนส่วนน้อยครองงำคนส่วนมาก แบบจักรวรรดิ Empire คนส่วนน้อยครองงำคนส่วนมาก แบบจักรวรรดิ Empire ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน – British Empire 1897 307/01/201311 Globalization and Law II

4 การขยายอิทธิพลและกิจกรรม โดยกลุ่มคน คนส่วนใหญ่ปฏิวัติจากเบื้องล่าง แบบมติมหาชน Multitude คนส่วนใหญ่ปฏิวัติจากเบื้องล่าง แบบมติมหาชน Multitude 407/01/201311 Globalization and Law II

5 07/01/201311 Globalization and Law II5 French Revolution 1789 http://globerove.com/france/french-revolution-timeline/1061

6 07/01/201311 Globalization and Law II6 Russia Revolution February 24 1917 http://21900232.nhd.weebly.com/discontent-among-the-russian-people.html

7 07/01/201311 Globalization and Law II7 http://www.photoontour.com/Misc_HTML/news/page/172.htm

8 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ ผลทางการเมือง ผลทางการเมือง 1. รัฐชาติ 2. องค์เหนือรัฐ 3. ประชาสังคมข้ามชาติ ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางเศรษฐกิจ 1. การค้า/สินค้า 2. การลงทุนข้ามชาติ ทรัพย์สินทางปัญญา 3. กิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติ 807/01/201311 Globalization and Law II

9 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ ผลทางสังคม ผลทางสังคม 1. พรมแดน สัญชาติ 2. สิทธิ-หน้าที่ของคนข้ามรัฐ 3. สังคมของคนข้ามรัฐและพหุสังคม ผลทางวัฒนธรรม ผลทางวัฒนธรรม 1. วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวครอบงำโลก 2. วัฒนธรรมป๊อบ วัฒนธรรมบริโภค 3. ไร้ราก ไร้วัฒนธรรมของตนเองที่เป็นอัต ลักษณ์ 907/01/201311 Globalization and Law II

10 ความเปลี่ยนแปลงของ โลกาภิวัตน์ที่กระทบต่อกฎหมาย การล่าอาณานิคม เพื่อใช้ทรัพยากรของคนอื่น การ กระจายตัวของประเทศเจ้าอาณานิคมแบบจักรวรรดิ นิยม การล่าอาณานิคม เพื่อใช้ทรัพยากรของคนอื่น การ กระจายตัวของประเทศเจ้าอาณานิคมแบบจักรวรรดิ นิยม การปฏิวัติอุตสาหกรรม การสะสมทุนจนโตแล้วไปแตก ที่อื่น การปฏิวัติอุตสาหกรรม การสะสมทุนจนโตแล้วไปแตก ที่อื่น สงครามมหาอำนาจโลกตะวันตก  รัฐชาติ ชาตินิยม ชาติพันธุ์นิยม สงครามมหาอำนาจโลกตะวันตก  รัฐชาติ ชาตินิยม ชาติพันธุ์นิยม การกำเนิดสหประชาชาติ การปลดปล่อยอาณานิคม ทางเศรษฐกิจ การเมือง การกำเนิดสหประชาชาติ การปลดปล่อยอาณานิคม ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงครามเย็น ระหว่างอุดมการเศรษฐกิจการเมืองสองขั้ว สงครามเย็น ระหว่างอุดมการเศรษฐกิจการเมืองสองขั้ว ชัยชนะของวัฒนธรรมเสรีนิยมสมัยใหม่ ชัยชนะของวัฒนธรรมเสรีนิยมสมัยใหม่ โลกาภิวัตน์ การปฏิวัติคลื่นลูกที่ 3 โลกาภิวัตน์ การปฏิวัติคลื่นลูกที่ 3 1007/01/201311 Globalization and Law II

11 อุดมการณ์โลกาภิวัตน์ กับการต่อสู้ทางเศรษฐกิจการเมือง 1 อุดมการณ์วัฒนธรรมสังคมนิยม ความเสมอภาคของปัจเจกชน ความเสมอภาคของปัจเจกชน ความเป็นธรรมของสังคม ความเป็นธรรมของสังคม ยึดสังคมเป็นหลัก ยึดสังคมเป็นหลัก 2 อุดมการณ์วัฒนธรรมทุนนิยมเสรี เสรีภาพของปัจเจกชน เสรีภาพของปัจเจกชน ความมั่งคั่ง ความมั่งคั่ง ปัจเจกชนนิยม ปัจเจกชนนิยม 1107/01/201311 Globalization and Law II

12 กฎหมายต่างๆที่สะท้อน กระแสโลกาภิวัตน์ กฎหมายระหว่างประเทศ จัดแบ่งตามความสัมพันธ์ ออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี บุคคล และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศ จัดแบ่งตามความสัมพันธ์ ออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี บุคคล และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คือ กฎหมายว่า ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน ที่มีมิติระหว่าง ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คือ กฎหมายว่า ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน ที่มีมิติระหว่าง ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คือกฎหมายว่า ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ องค์การระหว่าง ประเทศและรัฐ-เอกชน กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คือกฎหมายว่า ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ องค์การระหว่าง ประเทศและรัฐ-เอกชน การแบ่งประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศอีกแบบซึ่ง อยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาสาระของกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การแบ่งประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศอีกแบบซึ่ง อยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาสาระของกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1207/01/201311 Globalization and Law II

13 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (1) กฎหมายสัญชาติ ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับคน ชาติของรัฐนั้นๆ  หลักดินแดน และหลักสายโลหิต กฎหมายสัญชาติ ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับคน ชาติของรัฐนั้นๆ  หลักดินแดน และหลักสายโลหิต การมีสิทธิพลเมืองเชื่อมโยงไปสู่การมีอำนาจในการ จัดการในรัฐนั้น เช่น การมีสิทธิพลเมืองเชื่อมโยงไปสู่การมีอำนาจในการ จัดการในรัฐนั้น เช่น ผู้มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสัญชาตินั้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีสิทธิสมัครรับ เลือกตั้ง ผู้มีสัญชาตินั้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีสิทธิสมัครรับ เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งระดับสูงเช่น ประมุขของรัฐ หรือ ประมุขของฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรี ต้องมีสัญชาติ โดยการเกิด การดำรงตำแหน่งระดับสูงเช่น ประมุขของรัฐ หรือ ประมุขของฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรี ต้องมีสัญชาติ โดยการเกิด กำหนดห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคจากคนต่างด้าว กำหนดห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคจากคนต่างด้าว 1307/01/201311 Globalization and Law II

14 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (2) กฎหมายขัดกัน เมื่อคนของรัฐหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับ คนของรัฐอื่นหรือเข้าไปในดินแดนของรัฐอื่น แล้ว ไปมีเหตุการที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎหมายขัดกัน เมื่อคนของรัฐหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับ คนของรัฐอื่นหรือเข้าไปในดินแดนของรัฐอื่น แล้ว ไปมีเหตุการที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎหมาย “ขัดกัน” เพราะต้องตัดสินว่าต้องใช้ กฎหมายของรัฐใดมาปรับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้น กฎหมาย “ขัดกัน” เพราะต้องตัดสินว่าต้องใช้ กฎหมายของรัฐใดมาปรับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้น ใช้จุดเกาะเกี่ยวของกฎหมายที่ใกล้ชิดที่สุดกับ กรณี ใช้จุดเกาะเกี่ยวของกฎหมายที่ใกล้ชิดที่สุดกับ กรณี 1407/01/201311 Globalization and Law II

15 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง (1) โลกาภิวัตน์ ทำให้รัฐต่างๆเข้ามีการติดต่อระหว่างกันมาก ขึ้น โลกาภิวัตน์ ทำให้รัฐต่างๆเข้ามีการติดต่อระหว่างกันมาก ขึ้น รัฐต่างมีอำนาจอิสระ (อำนาจอธิปไตย) ดังนั้นกฎหมายที่ จะนำมาใช้บังคับรัฐต่างๆได้จึงต้องอาศัยการยอมรับจาก รัฐนั้นๆ สัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลง  “Pacta Sunt Servanda” รัฐต่างมีอำนาจอิสระ (อำนาจอธิปไตย) ดังนั้นกฎหมายที่ จะนำมาใช้บังคับรัฐต่างๆได้จึงต้องอาศัยการยอมรับจาก รัฐนั้นๆ สัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลง  “Pacta Sunt Servanda” = agreement must be kept มีระดับต่างๆของกฎหมายระหว่างประเทศ มีระดับต่างๆของกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา(treaty) อนุสัญญา(Convention) พิธีสาร (Protocol) กติกา(Covenant) ข้อตกลง(Agreement) บันทึกข้อตกลง(Memorandum of Agreement)  ต้องดูว่ามีผลผูกพันตามข้อบังคับอย่างไร สนธิสัญญา(treaty) อนุสัญญา(Convention) พิธีสาร (Protocol) กติกา(Covenant) ข้อตกลง(Agreement) บันทึกข้อตกลง(Memorandum of Agreement)  ต้องดูว่ามีผลผูกพันตามข้อบังคับอย่างไร 1507/01/201311 Globalization and Law II

16 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง (2) นอกจากนี้ยังมี กฎเกณฑ์ที่กลายมาเป็นจารีตประเพณี ระหว่างประเทศ มีการยกระดับของความเป็นกฎหมายที่รัฐ ต่างๆยอมรับว่ามีสถานะเป็น “กฎหมายจารีตประเพณี ระหว่างประเทศ” customary international law(แผนก คดีเมือง) เช่น war crime, crimes against humanity ที่แม้ไม่ได้ลงนาม ก็ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมี กฎเกณฑ์ที่กลายมาเป็นจารีตประเพณี ระหว่างประเทศ มีการยกระดับของความเป็นกฎหมายที่รัฐ ต่างๆยอมรับว่ามีสถานะเป็น “กฎหมายจารีตประเพณี ระหว่างประเทศ” customary international law(แผนก คดีเมือง) เช่น war crime, crimes against humanity ที่แม้ไม่ได้ลงนาม ก็ต้องปฏิบัติตาม เหตุใดจึงต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง? เหตุใดจึงต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง? องค์กรใดจะเข้ามาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี้ได้? ใครจะ อาจหาญเข้ามาทำหน้าที่เป็นตำรวจโลก? องค์กรใดจะเข้ามาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี้ได้? ใครจะ อาจหาญเข้ามาทำหน้าที่เป็นตำรวจโลก? การพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ และองค์กร โลกบาลหลังสงครามโลก การพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ และองค์กร โลกบาลหลังสงครามโลก องค์กรสหประชาชาติ องค์กรสหประชาชาติ จบ ☃ 1607/01/201311 Globalization and Law II

17 07/01/201311 Globalization and Law II17 http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Barack_Obama_chairs_a_United_Nations_Security_Coun cil_meeting.jpg


ดาวน์โหลด ppt Globalization and the Law II 1 รูปแบบและวิธีการของการอภิวัฒน์ โลกและกฎหมาย 2 ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ 107/01/201311 Globalization and Law II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google