งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม.  WF การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี WF การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม.  WF การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี WF การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม

2  WF การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี WF การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี

3  แจ้ง ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ◦ ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ◦ ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2  กำหนดปฏิทินงาน ◦ ปฏิทินงาน ปฏิทินงาน ◦ แจ้งหน่วยงานดำเนินการ

4  1. นำผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา ◦ สรุปเกณฑ์การประเมินบุคลากรทุกประเภท สรุปเกณฑ์การประเมินบุคลากรทุกประเภท  2. ประชุมพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ  3. ส่งผลการพิจารณา

5  ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาทาง E-mail ◦ เกณฑ์การประเมินบุคลากร เกณฑ์การประเมินบุคลากร ◦ วงเงินที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือน ค้าจ้าง วงเงินที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือน ค้าจ้าง ◦ บัญชีพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บัญชีพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ◦ ฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ◦ บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม. ค.55 บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม. ค.55 ◦ อัตราค่าจ้างขั้นสูงลูกจ้างประจำ อัตราค่าจ้างขั้นสูงลูกจ้างประจำ

6  1. ดำเนินการ ◦ ประชุมพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ◦ นำข้อมูลผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์ประกอบ  2. ส่งผลการประเมิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ◦ บัญชีพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บัญชีพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

7  1. รวบรวมผลการพิจารณาระดับหน่วยงาน  2. สรุปผลการพิจารณาระดับคณะ  3. เสนอคณบดีพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง

8  1. พิจารณาผลระดับมหาวิทยาลัย  2. ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

9  1. สำรวจ ตรวจสอบ คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  2. เสนอคณบดีลงนามเพื่อทราบ เพื่อแจ้งคำสั่ง ปกปิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องดำเนินการต่อ

10  1. รับทราบคำสั่ง  2. แจ้งผลบุคลากรรายบุคคล ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งข้าราชการ ตัวอย่างบันทึกแจ้งข้าราชการ ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งลูกจ้างประจำ ตัวอย่างบันทึกแจ้งลูกจ้างประจำ

11  รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งข้าราชการ ตัวอย่างบันทึกแจ้งข้าราชการ ◦ ตัวอย่างบันทึกแจ้งลูกจ้างประจำ ตัวอย่างบันทึกแจ้งลูกจ้างประจำ

12  รับทราบ  นำข้อมูลเตรียมจ่ายเงินเดือน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม.  WF การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี WF การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google