งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี
การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม

2 การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี
WF การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี

3 พิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (มช.)
แจ้ง ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 กำหนดปฏิทินงาน ปฏิทินงาน แจ้งหน่วยงานดำเนินการ มช.

4 พิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
1.นำผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา สรุปเกณฑ์การประเมินบุคลากรทุกประเภท 2.ประชุมพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 3.ส่งผลการพิจารณา ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ

5 พิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาทาง เกณฑ์การประเมินบุคลากร วงเงินที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือน ค้าจ้าง บัญชีพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ม.ค.55 อัตราค่าจ้างขั้นสูงลูกจ้างประจำ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

6 พิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
1.ดำเนินการ ประชุมพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ นำข้อมูลผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์ประกอบ 2.ส่งผลการประเมิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บัญชีพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ

7 พิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.รวบรวมผลการพิจารณาระดับหน่วยงาน 2.สรุปผลการพิจารณาระดับคณะ 3.เสนอคณบดีพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

8 พิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (มช.)
1.พิจารณาผลระดับมหาวิทยาลัย 2.ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน มช.

9 พิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.สำรวจ ตรวจสอบ คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 2.เสนอคณบดีลงนามเพื่อทราบ เพื่อแจ้งคำสั่ง ปกปิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ดำเนินการต่อ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

10 ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ (ภาควิชา สำนักงานคณะ)
1.รับทราบคำสั่ง 2.แจ้งผลบุคลากรรายบุคคล ตัวอย่างบันทึกแจ้งข้าราชการ ตัวอย่างบันทึกแจ้งลูกจ้างประจำ ภาควิชา สำนักงานคณะ

11 ผู้เกี่ยวข้อง (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)
รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตัวอย่างบันทึกแจ้งข้าราชการ ตัวอย่างบันทึกแจ้งลูกจ้างประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

12 ผู้เกี่ยวข้องนำผล ฯ ดำเนินการต่อ (หน่วยการเงิน)
รับทราบ นำข้อมูลเตรียมจ่ายเงินเดือน หน่วยการเงิน


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google