งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสัมมนา กลุ่ม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสัมมนา กลุ่ม 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสัมมนา กลุ่ม 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกลุ่ม : รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

2 กลุ่มย่อย 1 ประธาน : รศ.นรินทร์ ศิริกุลฤทธิ์ เลขานุการ : รศ.อรรถชัย จินตะเวช กลุ่มย่อย 2 ประธาน : อ.ดร.บัณฑิต ลีละศาสตร์ เลขานุการ : ผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์

3 ประธาน : นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา
กลุ่มย่อย 3 ประธาน : นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา เลขานุการ : นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ – ณ อยุธยา กลุ่มย่อย 4 ประธาน : ผศ.ประโยชน์ อุนจะนำ เลขานุการ : อ.คมกฤต เล็กศกุล

4 ความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับการเป็น World Class University

5 TOWARDS WORLD CLASS UNIVERSITY: ADMINISTRATIVE SYSTEM DEVELOPMENT
“A self-reliant research university committed to academic excellence” Science and Technology Disciplines Chiang Mai University TOWARDS WORLD CLASS UNIVERSITY: ADMINISTRATIVE SYSTEM DEVELOPMENT

6 University of California, Berkeley
World Rank: 4th (2004) Founded in 1868 Fourteen colleges and schools 130 departments 23,206 undergraduate students 9,618 graduate students 1,601 faculty 12,231 support staff 58,640 million baht annual budget 15,000 million baht in research 19 Nobel laureates ? active patents 9 million books ? mbps(Bandwidth) (Year ) University of California, Berkeley

7 Imperial College, University of London
World Rank: 23rd (2004) Founded in 1907 Six faculties and schools 24 departments 7,367 undergraduate students 2,969 graduate students 1,077 faculty 4,221 support staff 30,750 million baht annual budget 12,525 million baht in research 18 Nobel laureates 57 spin-out companies ? active patents 900,000 books ? mbps(Bandwidth) (Year ) Imperial College, University of London

8 Peking University Founded in 1898 30 colleges and 4 Schools
12 departments 15,001 undergraduate students 12,075 graduate students 18,998 correspondence student 1,776 international students 4,574 faculty ? support staff ? Alumni ? annual budget ? research budget ? Nobel laureates ? active patents 5.3 million books ? mbps(Bandwidth) Peking University

9 Founded in 1917 19 colleges and 3 schools 137 departments 13,858 undergraduate students 5,135 graduate students 2,427 faculty ? support staff 160,000 alumni 4,227,284,400 baht annual budget ? baht in research Zero! Nobel laureates 14 active patents 995,264 books 100 mbps (Bandwidth) Chulalongkorn University

10 Mahidol University Founded in 1890 16 colleges and 6 schools
121 departments 13,176 undergraduate students 7,273 graduate students 2,821 faculty 19,323 support staff ? alumni 5,429,840,300 baht annual budget ? baht in research Zero! Nobel laureates 13 active patents 1 million books 159 mbps (Bandwidth) Mahidol University

11 World Rank: ? (2004) Chiang Mai University Founded in 1964
19 colleges and schools 103 departments 18,202 undergraduate students 6,967 graduate students 2,100 faculty 8,770 support staff 90,000 alumni 4,020 million baht annual budget 485 million baht in research Zero! Nobel laureates 6 active patents 995,264 books 42 mbps (Bandwidth) (Year ) Chiang Mai University

12 ปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยระดับ World Class University

13 MISSION “Imperial College embodies and delivers world class scholarship, education and research in science, engineering and medicine, with particular regard to their application in industry, commerce and healthcare. We will foster interdisciplinary working within the College and collaborate widely externally”

14 วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2550 “ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มุ่งเน้น การวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง วิชาการ มีระบบการบริหาร จัดการที่ดีและจัดหาทรัพยากร เพื่อการพัฒนาและพึ่งพา ตนเองได้ "

15 การพัฒนาระบบบริหาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
นโยบาย ระบบบริหารงาน ระบบบริหารบุคคล ระบบบริหารการเงินและงบประมาณ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายพันธมิตร

16 การกำหนดและถ่ายทอดนโยบาย
กำหนดนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย ระดับโลก ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับปฏิบัติอย่างทั่วถึงและ กำหนดแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่าง จริงจัง

17 แนวทางในพัฒนาระบบบริหารงาน
สร้างระบบการทำงานให้ได้มาตรฐานสากล ลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และประหยัดทรัพยากรให้ได้มากที่สุด จัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ นำระบบการควบคุมการทำงานให้ได้มาตรฐานมาใช้ เช่น Balanced Scorecard, ISO, QA ให้สามารถเทียบเท่ากับคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

18 แนวทางในการบริหารบุคคล (1)
สรรหาผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ระดับสากลในจำนวนที่พอเพียง คัดเลือกอาจารย์และผู้ปฏิบัติการที่มีคุณภาพระดับสากลในจำนวนที่เพียงพอ

19 แนวทางในการบริหารบุคคล (2)
การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหาร สร้างและพัฒนาผู้นำให้มีวิสัยทัศน์ระดับสากล สร้างและพัฒนาทีมงานในองค์กรให้มีวิสัยทัศน์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาองค์กรร่วมกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

20 แนวทางในการบริหารบุคคล (3)
การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และนำผลงานมาเผยแพร่และทำประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติมากที่สุด ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาและดูงานต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนที่มีคุณภาพสูง สร้างบัณฑิตให้สามารถทำงานในองค์กรระดับโลกได้

21 แนวทางในการบริหารบุคคล (4)
การสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานที่ดี รวมทั้งมีการนำผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น มีระบบป้องกันการทำงานผิดพลาด และมีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาระบบการป้องกันอย่างต่อเนิ่อง สร้างมาตรฐานและความพึงพอใจในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีกลไกการให้รางวัลเพื่อตอบแทนและชื่นชมความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงาน

22 แนวทางในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
สร้างระบบการบริหารการเงินให้มีความคล่องตัว มีการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน และสร้างระบบการตรวจสอบ ประเมินผล มีกระบวนการแสวงหารายได้ตามแนวคิดของการพึ่งพาตนเอง

23 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณภาพระดับสากลในจำนวนที่เพียงพอ คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากลในจำนวนที่เพียงพอ แสวงหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ทัดเทียมมหาวิทยาลัยระดับโลก ประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลสาขาวิชาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

24 แนวทางในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม และบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยและองค์กรระดับสากลเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรและร่วมกันสร้างผลงานระดับโลก

25 ทางเลือกในการดำเนินการเพื่อไปสู่ World Class University

26 สร้างบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเอง
เชิญบุคลากรภายนอกที่มีชื่อเสียง ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมทีม


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสัมมนา กลุ่ม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google