งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสัมมนา กลุ่ม 1 ประธานกลุ่ม : รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสัมมนา กลุ่ม 1 ประธานกลุ่ม : รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสัมมนา กลุ่ม 1 ประธานกลุ่ม : รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 กลุ่มย่อย 1 ประธาน:รศ.นรินทร์ ศิริกุลฤทธิ์ เลขานุการ:รศ.อรรถชัย จินตะเวช กลุ่มย่อย 2 ประธาน:อ.ดร.บัณฑิต ลีละศาสตร์ เลขานุการ:ผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์

3 กลุ่มย่อย 3 ประธาน:นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา เลขานุการ :นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ – ณ อยุธยา กลุ่มย่อย 4 ประธาน:ผศ.ประโยชน์ อุนจะนำ เลขานุการ:อ.คมกฤต เล็กศกุล

4 ความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับ การเป็น World Class University

5 Science and Technology Disciplines Chiang Mai University “A self-reliant research university committed to academic excellence” TOWARDS WORLD CLASS UNIVERSITY: ADMINISTRATIVE SYSTEM DEVELOPMENT TOWARDS WORLD CLASS UNIVERSITY: ADMINISTRATIVE SYSTEM DEVELOPMENT

6 University of California, Berkeley Founded in 1868 Fourteen colleges and schools 130 departments 23,206 undergraduate students 9,618 graduate students 1,601 faculty 12,231 support staff 58,640 million baht annual budget 15,000 million baht in research 19 Nobel laureates ? active patents 9 million books ? mbps(Bandwidth) (Year 2003-2004) World Rank: 4 th (2004)

7 Founded in 1907 Six faculties and schools 24 departments 7,367 undergraduate students 2,969 graduate students 1,077 faculty 4,221 support staff 30,750 million baht annual budget 12,525 million baht in research 18 Nobel laureates 57 spin-out companies ? active patents 900,000 books ? mbps(Bandwidth) (Year 2003-2004) Imperial College, University of London World Rank: 23 rd (2004)

8 Peking University Founded in 1898 30 colleges and 4 Schools 12 departments 15,001 undergraduate students 12,075 graduate students 18,998 correspondence student 1,776 international students 4,574 faculty ? support staff ? Alumni ? annual budget ? research budget ? Nobel laureates ? active patents 5.3 million books ? mbps(Bandwidth)

9 Chulalongkorn University Founded in 1917 19 colleges and 3 schools 137 departments 13,858 undergraduate students 5,135 graduate students 2,427 faculty ? support staff 160,000 alumni 4,227,284,400 baht annual budget ? baht in research Zero! Nobel laureates 14 active patents 995,264 books 100 mbps (Bandwidth)

10 Mahidol University Founded in 1890 16 colleges and 6 schools 121 departments 13,176 undergraduate students 7,273 graduate students 2,821 faculty 19,323 support staff ? alumni 5,429,840,300 baht annual budget ? baht in research Zero! Nobel laureates 13 active patents 1 million books 159 mbps (Bandwidth)

11 Founded in 1964 19 colleges and schools 103 departments 18,202 undergraduate students 6,967 graduate students 2,100 faculty 8,770 support staff 90,000 alumni 4,020 million baht annual budget 485 million baht in research Zero! Nobel laureates 6 active patents 995,264 books 42 mbps (Bandwidth) (Year 2003-2004) Chiang Mai University World Rank: ? (2004)

12 ปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น มหาวิทยาลัยระดับ World Class University

13 MISSION “Imperial College embodies and delivers world class scholarship, education and research in science, engineering and medicine, with particular regard to their application in industry, commerce and healthcare. We will foster interdisciplinary working within the College and collaborate widely externally”

14 วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2550 “ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มุ่งเน้น การวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง วิชาการ มีระบบการบริหาร จัดการที่ดีและจัดหาทรัพยากร เพื่อการพัฒนาและพึ่งพา ตนเองได้ "

15 การพัฒนาระบบบริหาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก นโยบาย ระบบบริหารงาน ระบบบริหารบุคคล ระบบบริหารการเงินและงบประมาณ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายพันธมิตร

16 กำหนดนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย ระดับโลก ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับปฏิบัติอย่างทั่วถึงและ กำหนดแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่าง จริงจัง การกำหนดและถ่ายทอดนโยบาย

17 สร้างระบบการทำงานให้ได้มาตรฐานสากล ลดเวลา และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และประหยัดทรัพยากร ให้ได้มากที่สุด จัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอ นำระบบการควบคุมการทำงานให้ได้มาตรฐานมาใช้ เช่น Balanced Scorecard, ISO, QA ให้สามารถ เทียบเท่ากับคุณภาพมาตรฐานระดับสากล แนวทางในพัฒนาระบบบริหารงาน

18 แนวทางในการบริหารบุคคล (1) สรรหาผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ ระดับสากลในจำนวนที่พอเพียง คัดเลือกอาจารย์และผู้ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ระดับสากลในจำนวนที่เพียงพอ

19 แนวทางในการบริหารบุคคล (2) การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหาร สร้างและพัฒนาผู้นำให้มีวิสัยทัศน์ระดับสากล สร้างและพัฒนาทีมงานในองค์กรให้มี วิสัยทัศน์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร ร่วมกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

20 แนวทางในการบริหารบุคคล (3) การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาที่มี คุณภาพสูง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านงานวิจัยและการสร้าง นวัตกรรม และนำผลงานมาเผยแพร่และทำประโยชน์ แก่สังคมประเทศชาติมากที่สุด ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาและดูงานต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนที่มี คุณภาพสูง สร้างบัณฑิตให้สามารถทำงานในองค์กรระดับโลกได้

21 แนวทางในการบริหารบุคคล (4) การสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีกลไกการ ตรวจสอบและประเมินผลการทำงานที่ดี รวมทั้งมีการนำ ผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานให้ดี ขึ้น มีระบบป้องกันการทำงานผิดพลาด และมีการแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาระบบการ ป้องกันอย่างต่อเนิ่อง สร้างมาตรฐานและความพึงพอใจในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีกลไกการให้รางวัลเพื่อตอบแทนและชื่นชมความสำเร็จ ของผู้ปฏิบัติงาน

22 สร้างระบบการบริหารการเงินให้มีความคล่องตัว มีการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ใช้จ่าย งบประมาณอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน และสร้างระบบการ ตรวจสอบ ประเมินผล มีกระบวนการแสวงหารายได้ตามแนวคิดของการ พึ่งพาตนเอง แนวทางในการบริหารการเงิน และงบประมาณ

23 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล คัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณภาพระดับสากลในจำนวนที่ เพียงพอ คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพระดับสากลในจำนวนที่เพียงพอ แสวงหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนในระดับ บัณฑิตศึกษาที่ทัดเทียมมหาวิทยาลัยระดับโลก ประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลสาขาวิชาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล

24 แนวทางในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม และบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ระดับสากล สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยและ องค์กรระดับสากลเพื่อพัฒนาและ แลกเปลี่ยนบุคลากรและร่วมกันสร้างผลงาน ระดับโลก

25 ทางเลือกในการดำเนินการเพื่อไปสู่ World Class University

26 สร้างบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเอง เชิญบุคลากรภายนอกที่มีชื่อเสียง ทั้งในและ ต่างประเทศมาร่วมทีม


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสัมมนา กลุ่ม 1 ประธานกลุ่ม : รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google