งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การวางแผนการตลาดและ แผนการขาย. การวางแผนการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การวางแผนการตลาดและ แผนการขาย. การวางแผนการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การวางแผนการตลาดและ แผนการขาย

2 การวางแผนการตลาด

3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ยอดขาย ปัจจัยภายใน

4 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ยอดขาย

5 ขั้นตอนการวางแผนทาง การตลาด 1. ประเมินภาวการณ์ตลาดในปัจจุบันของ ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่าย 1.1 ความเจริญเติบโตทางการตลาด 1.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด 1.3 ข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางการ ตลาด 1.4 การกำหนดตำแหน่งสินค้าของ กิจการ

6 ขั้นตอนการวางแผนทาง การตลาด ส่วนแบ่งการตลาด การเจริญเติบโตของตลาด ต่ำ สูง

7 ขั้นตอนการวางแผนทาง การตลาด 2. การเปลี่ยนแปลง ภาวะ ทางการตลาดที่ ต้องการ 3. ระบุกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย

8 ขั้นตอนการวางแผนทาง การตลาด 4. ระบุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ แทนกันได้ 5. ระบุกิจกรรมของฝ่ายขาย 6. ระบุกิจกรรมส่งเสริมการ ขาย

9 การวางแผนการขาย แผนการขาย ระยะยาว แผนการขาย ระยะสั้น

10 ขั้นตอนการวางแผนการขาย ก. ขั้นตอนในการจัดเตรียมพื้นฐานในการ วางแผนการขาย ข. การจัดทำแผนงบประมาณขาย

11 ขั้นตอนการวางแผนการขาย ก. ขั้นตอนในการจัดเตรียมพื้นฐานในการ วางแผนการขาย 1. เตรียมกำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย 2. กำหนดกลยุทธ์ของกิจการ 3. การพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์เชิงคุณลักษณะหรือ เชิงคุณภาพ (Qualitative Procedures) การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Procedures)

12 ขั้นตอนการวางแผนการขาย รูปแบบการพยากรณ์ยอดขาย 1. การพยากรณ์จาก หน่วยงานที่ใหญ่ที่สุด (Macro approach/top down approach) 2. การพยากรณ์จาก หน่วยงานที่เล็กที่สุด (Micro approach/top down approach)

13 ขั้นตอนการวางแผนการขาย วิธีการพยากรณ์ยอดขาย 1. การวิเคราะห์ปัจจัยตลาด ก. การกำหนดความสัมพันธ์โดยตรง ข. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการ ถดถอย 2. การสำรวจความต้องการของผู้ซื้อ 3. การวิเคราะห์ยอดขายในอดีตและ แนวโน้ม

14 ขั้นตอนการวางแผนการขาย วิธีการพยากรณ์ยอดขาย 4. การพยากรณ์โดยใช้ความเห็นของ ผู้บริหารระดับสูง ก. การพยากรณ์โดยกลุ่มผู้บริหาร ระดับสูง ข. การพยากรณ์โดยผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์ 5. การพยากรณ์โดยใช้ความเห็นจาก กลุ่มพนักงานขาย 6. การพยากรณ์โดยการวิเคราะห์ อุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินงานอยู่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การวางแผนการตลาดและ แผนการขาย. การวางแผนการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google