งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Quality Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Quality Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Quality Management
รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ 9 พฤศจิกายน 2553

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ เช้านี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

3 ขอบเขตเนื้อหาวิชา Introduction to Quality and Performance Excellence ความหมาย แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ Frameworks for Quality and Performance Excellence กลุ่มระบบคุณภาพต่างๆ TQM ISO Six sigma คุณภาพในธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก Quality Management , control and Quality assurance Tools and Techniques for Quality Design and Control อาทิ QFD Tools and Techniques for Quality improvement 7 QC’s tool

4 สรุปเรียนคราวที่แล้ว วิวัฒนาการของคุณภาพ
Workmanship Craft People Individual revolution Scientific management Federic W.Taylor One best way Statistical Quality Control : Deming Juran Shewhart TQC MBNQA Big Q Little Q TQM ปัจจุบัน ????

5 โลกสมัยเดิม โลกสมัยใหม่ Make and sell Sense and Respond Specialization
Customer requirement Fitness for use Customer satisfaction Quality improvement Total Quality Juran Deming Crossby Ishigawa

6 โลกสมัยใหม่ ระบบการผลิต โลกสมัยเดิม TQM Customer focus
Employee Involvement Continuous improvement Management by facts Strategic focus Visionary Leadership โลกสมัยใหม่ Big Q Total Quality Sense and Respond ระบบการผลิต Customer satisfaction Customer requirement Specialization Input 4M Quality improvement Product service Shop floor Juran Deming Ishigawa Make and sell Fitness for use โลกสมัยเดิม Little Q

7 สรุปผลการอภิปราย คุณภาพหมายถึงอะไร เข้าใจว่าอย่างไร อภิปรายมีความหมายหลากหลายแล้วแต่มุมมอง อาทิ ลูกค้าพอใจ สินค้าดี ไม่มีของเสีย ใช้งานดี ได้มาตรฐาน สรุป Fitness for use ลูกค้าพอใจ ลูกค้าเป็นตัวขับ Customer driven ด้วยการคาดหวังของลูกค้า Customer Expectation คุณภาพที่ดีควรเหนือการคาดหวังของลูกค้า ทำให้ลูกค้าประหลาดใจ องค์กรมีหลายประเภทธุรกิจ อาทิ องค์กรการผลิต การบริการรักษา การค้า การศึกษา องค์กรราชการ คุณภาพจึงมีหลายประเภทด้วยและมีเกณฑ์ต่างกันตามประเภทธุรกิจ

8 ความแตกต่างของระบบคุณภาพในธุรกิจ
Process Input Output Service Manufacturing อนาคตจะมีแรงอะไรมากระทบเรื่องระบบคุณภาพไหม อภิปราย?

9 เนื้อหาที่ยังค้างอยู่
Introduction to Quality and Performance Excellence ความหมาย แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ 1. ให้นักศึกษาอภิปรายเรื่องวิวัฒนาการของคุณภาพที่ไปค้นแล้วมาสรุปกัน 2. หลักการของ TQM (Total Quality management) 3. ให้นักศึกษาไปค้นคว้าหัวข้อ “ องค์กรที่เป็นเลิศ” และตัวอย่างองค์กรที่เป็น เลิศมา 1 องค์กร อาจเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ แต่ต้องให้ เหตุผลสนับสนุนว่ามีหลักการอะไรตัดสินว่าเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ส่งเป็น E- mail ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน ก่อน 12น. อภิปรายว่าธุรกิจที่เลือกมาน่าจะมีเกณฑ์คุณภาพอย่างไรในการวัด

10 TQM Principle Customer focus Employee engagement
Continuous Improvement Management by Facts Strategic focus Visionary Leadership Organization Excellence Operational Excellence

11 มอบหมายงานเก็บคะแนนครั้งที่ 1
ไปค้นหาบริษัทไทยที่ได้รางวัลคุณภาพ (รางวัลอะไรก็ได้) ที่ท่านสนใจมา 1 บริษัท ควรมีหัวข้อดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานบริษัท รางวัลที่ได้รับ วิเคราะห์ว่าคุณภาพที่ได้รับคืออะไร เกณฑ์อะไรและท่านคิดว่าเป็นองค์กรที่เป็นเลิศแล้วหรือยัง ส่งเป็นรายงานภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ก่อน น.


ดาวน์โหลด ppt Business Quality Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google