งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์
19 มิถุนายน 2555

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

3 การเก็บคะแนน คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน นั่งเรียงตามเลขที่
คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน นั่งเรียงตามเลขที่ งานมอบหมายค้นคว้า 10 คะแนน คะแนนงานกลุ่ม Dummy project 20 คะแนน (เนื้อหา 15 คะแนน ความร่วมมือ 5 คะแนน) การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ คน คะแนนกรณีศึกษา 10 คะแนน (เนื้อหา 10 คะแนน ) การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ.... คน คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน ออกเป็นทฤษฎี 10 คะแนน กรณีศึกษา 30 คะแนน

4 การเปลี่ยนแปลง วางแผน กลยุทธ์ วิธีการแนวทาง เป้าหมาย บริหาร ทำได้
หน้าที่บริหาร ทำเป็น O T รู้เรา การกำกับดูแล ควบคุม S /W O /T รู้เขา สู่การปฏิบัติ S สภาพแวดล้อมภายใน W ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน

5 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์
วิธีการแนวทาง เป้าหมาย การเปลี่ยนแปลง บริหาร ทำเป็น ทำได้ การคิดเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์องค์กร ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ตลาด ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์

6 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์
คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources Value Environment ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป Where you want to go ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to get there ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ?

7 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

8 มอบหมายงาน ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง General Environment , Scenario Planning ppt. file ภาษาอังกฤษ ส่งทางเมล์ระบุวิชาและใส่รหัสด้วยภายใน 13มิถุนายน แบ่งกลุ่มภาคปกติ กลุ่มๆ 6 คน ภาคพิเศษกลุ่มละ 7 คน เลือกหัวหน้าและเลขากลุ่ม เอางานข้อที่ 1 มาสรุปสภาพแวดล้อมทั่วไปในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเป็นเมล์และรายงานภายในวันที่ 14 มิถุนายน ก่อน 16 น.ที่ช่องส่งงานของอาจารย์ที่ภาควิชาการจัดการ

9 หัวข้อเรียนวันนี้ PESTLE analysis รู้เขา
Scenario planning สร้างภาพอนาคต Internal analysis รู้เรา SWOT analysis Business Ideas (Strategic Thinking)

10 มอบหมายงานครั้งต่อไป
ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 2 เรื่อง Internal analysis ppt. file ภาษาอังกฤษ ส่งทางเมล์ระบุวิชาและใส่รหัสด้วยภายใน 20 มิถุนายน ก่อน 16.00น. งานกลุ่ม ไปทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอกใหม่ ด้วยเครื่องมือ PESTLE analysis และเอางานข้อที่ 1 มาสรุปสภาพแวดล้อมภายใน ในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ SWOT หา Business Ideas ว่าควรเข้าไปทำธุรกิจอะไรดี ระบุและคัดเลือกมา 1 ธุรกิจนำมาเป็น Dummy project ส่งเป็นเมล์และรายงานภายในวันที่ 21 มิถุนายน ก่อน 16 น.ที่ช่องส่งงานของอาจารย์ที่ภาควิชาการจัดการ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google