งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 19 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 19 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 19 มิถุนายน 2555

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์

3 การเก็บคะแนน ► ► คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน นั่งเรียงตามเลขที่ ► ► งานมอบหมายค้นคว้า 10 คะแนน ► ► คะแนนงานกลุ่ม Dummy project 20 คะแนน ( เนื้อหา 15 คะแนน ความร่วมมือ 5 คะแนน ) การ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ..... คน ► ► คะแนนกรณีศึกษา 10 คะแนน ( เนื้อหา 10 คะแนน ) การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ.... คน ► ► คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน ออกเป็นทฤษฎี 10 คะแนน กรณีศึกษา 30 คะแนน

4 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายใน การกำกับดูแล ควบคุม รู้เรา รู้เขา วางแผน สู่การปฏิบัติ หน้าที่บริหาร ทำได้ ทำเป็น เป้าหมายวิธีการแนวทาง บริหาร กลยุทธ์ การตลาด การผลิต การเงิน O /T S /W O T S W การเปลี่ยนแปลง

5 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายใน ทำได้ ทำเป็น เป้าหมายวิธีการแนวทาง บริหาร กลยุทธ์ การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์องค์กร คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดกลยุทธ์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์

6 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ? How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value

7 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

8 มอบหมายงาน 1. ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง 1. ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง General Environment, Scenario Planning ppt. file ภาษาอังกฤษ ส่งทางเมล์ ระบุวิชาและใส่รหัสด้วยภายใน 13 มิถุนายน 2. แบ่งกลุ่มภาคปกติ กลุ่มๆ 6 คน ภาคพิเศษกลุ่ม ละ 7 คน เลือกหัวหน้าและเลขากลุ่ม เอางานข้อ ที่ 1 มาสรุปสภาพแวดล้อมทั่วไปในบริบทของ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเป็นเมล์และรายงานภายใน วันที่ 14 มิถุนายน ก่อน 16 น. ที่ช่องส่งงานของ อาจารย์ที่ภาควิชาการจัดการ

9 หัวข้อเรียนวันนี้ ► ► PESTLE analysis รู้เขา ► ► Scenario planning สร้างภาพอนาคต ► ► Internal analysis รู้เรา ► ► SWOT analysis ► ► Business Ideas (Strategic Thinking)

10 มอบหมายงานครั้งต่อไป 1. ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 2 เรื่อง 1. ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 2 เรื่อง Internal analysis ppt. file ภาษาอังกฤษ ส่งทางเมล์ระบุวิชาและใส่รหัสด้วย ภายใน 20 มิถุนายน ก่อน 16.00 น. 2. งานกลุ่ม ไปทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอก ใหม่ ด้วยเครื่องมือ PESTLE analysis และเอา งานข้อที่ 1 มาสรุปสภาพแวดล้อมภายใน ใน บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ SWOT หา Business Ideas ว่าควรเข้าไปทำ ธุรกิจอะไรดี ระบุและคัดเลือกมา 1 ธุรกิจนำมา เป็น Dummy project ส่งเป็นเมล์และรายงาน ภายในวันที่ 21 มิถุนายน ก่อน 16 น. ที่ช่องส่ง งานของอาจารย์ที่ภาควิชาการจัดการ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 19 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google