งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม 2556 Strategic Control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม 2556 Strategic Control."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม 2556 Strategic Control

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3

4 หัวข้อคราวที่แล้ว 09.15 เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 มอบหมายงานกลุ่ม ให้กลุ่มไปอ่านกรณีศึกษาเตรียมนำเสนอ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เรียนต่อเรื่อง Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control จบแล้วประเมินผลความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนแต่ละหัวข้อ

5 ทบทวนสิ่งที่เรียนมาวันที่ 8 ธันวาคม 2556 Functional Strategy What to perform? กลยุทธ์ปฏิบัติการ ตอบสนอง กลยุทธ์การแข่งขัน Differentiate and Focus การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โครงสร้างองค์กร สถาปัตยกรรมองค์กร วัฒนธรรมค่านิยม กลไกการบริหารจัดการ

6 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ External Environment สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ?How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value ภาพรวม วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ What business to be in ? Internal Environment How to compete ?

7 Business Strategy Business environment 5 forces Internal environment Value chain Generic model

8 E -V- R Vision statement PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? O/T S/W OS Business concept Business model Customer requirement Vision Driving Forces challenges GE matrix Scenario matrix What business to be in? What to become ?Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment Resource Capability Competencies PQCD Business process Business Function

9 Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment Resource Capability Competencies PQCD Business process Business Function marketing operation Finance HR R&D ลูกค้าพอใจความต้องการลูกค้า ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ไปดู Primary activities ใน Value chain

10 E -V- R Vision statement PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? O/T S/W OS Business conceptBusiness model Customer requirement Vision Driving Forces challenges GE matrix Scenario matrix What business to be in? What to become ? Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment ResourceCapability Competencies PQCD Customer Satisfaction Business process Business Function marketing operation Finance HR R&D ลูกค้าพอใจ ความต้องการลูกค้า ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ไปดู Primary activities ใน Value chain Business Strategy Corporate Strategy Get things done through people Performance Financial Ratio Organization Structure Leadership Organization Architecture BSC management --

11 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

12 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? Segment Target Positioning Strategic group

13 ตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงวิเคราะห์ว่าแนวคิดธุรกิจ (Business Concept) และ ตัวแบบธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทคืออะไร 2. บริษัทประสบปัญหาสำคัญในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว 3. จงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันของธุรกิจนี้ 4. จงวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทว่าเหมาะสม หรือไม่ ควรปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 5. จงวิเคราะห์ Value chain ของบริษัท ว่ามีศักยภาพขีด ความสามารถอะไรที่เป็นปัจจัยสำเร็จในการแข่งขัน 6. จงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทว่าควร ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างไร

14 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา Business concept Ideas Asset Value เข้าไปในธุรกิจอะไร ? Corporate Strategy Business Model Value Target market Customer ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP Competitive strategy 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus Functional strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม

15 มอบหมายงานครั้งต่อไปวันที่ 15 ธันวาคม 2556 งานกลุ่ม – วิเคราะห์และนำเสนอกรณีศึกษาตามกลุ่มที่ได้รับ มอบหมาย – นำเสนอเป็น Power point file ประมาณ 10-15 slides ให้เวลา นำเสนอ 20 นาที ถามตอบ 10 นาที ให้ คะแนน 1 นาที – สำเนาเอกสารมาแจกให้ครบทุกคนเพื่อดู ประกอบการนำเสนอ – กลุ่มรับฟังและซักถาม ให้คะแนนหลังกลุ่มนำเสนอ เสร็จ – คะแนนเตรียมตัว 5 คะแนนนำเสนอ 5 เนื้อหา 20 รวม 30 เก็บ 15

16 มอบหมายงาน ให้ไปปรับปรุง งาน Dummy project งาน Case study แล้วเขียนลงใน CD รวมทุกกลุ่มในแผ่นเดียว ส่งให้ วันสอบพร้อมข้อสอบวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ให้ตอบในใบสำรวจว่าท่านได้รับตามสิ่งที่คาดหวัง หรือไม่ แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหลังเรียน


ดาวน์โหลด ppt Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม 2556 Strategic Control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google