งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University
ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม 2556 Strategic Control

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง
ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมีชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมีเวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3

4 หัวข้อคราวที่แล้ว 09.15 เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 มอบหมายงานกลุ่ม ให้กลุ่มไปอ่านกรณีศึกษาเตรียมนำเสนอวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เรียนต่อเรื่อง Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control จบแล้วประเมินผลความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนแต่ละหัวข้อ

5 ทบทวนสิ่งที่เรียนมาวันที่ 8 ธันวาคม 2556
Functional Strategy What to perform? กลยุทธ์ปฏิบัติการ ตอบสนอง กลยุทธ์การแข่งขัน Differentiate and Focus การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โครงสร้างองค์กร สถาปัตยกรรมองค์กร วัฒนธรรมค่านิยม กลไกการบริหารจัดการ

6 ภาพรวม วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? Internal Environment External Environment Resources Value Environment What business to be in ? คำถามเชิงกลยุทธ์ ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร Where you want to go ? How to get there ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน กลยุทธ์ สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to compete ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ What to perform ? การตลาด การผลิต การเงิน นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ? ภาพรวม วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์

7 Business Strategy Business environment 5 forces
Internal environment Value chain Generic model

8 - - + + - E -V- R Who are you? Core competencies Capabilities
Resources PEST Scenario Opportunities Ideas What business to be in? Value proposition What customer buy? Scenario matrix GE matrix OS O/T S/W Business concept challenges Driving Forces Business model Customer requirement Vision statement What to become ? Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Vision Substitution New entrance Competitive Environment - - + + Customer Segment PQCD Supplier Business process Competitor - Business Function Competencies Capability Resource

9 - - + + - ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ Substitution New entrance
Competitive Environment - - + + Customer Segment PQCD Supplier Competitor - Competencies Capability Resource ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ Business process Business Function marketing ไปดู Primary activities ใน Value chain operation Finance HR R&D

10 - - + + - - - ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ
PEST Scenario Opportunities Ideas E V- R Who are you? Core competencies Capabilities Resources Scenario matrix What business to be in? Value proposition What customer buy? Financial Ratio Performance Driving Forces O/T GE matrix S/W challenges OS Corporate Strategy Business concept Business model Vision statement Vision Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix What to become ? Substitution New entrance Competitive Environment - - Customer requirement + Customer Satisfaction + Customer Segment PQCD Business Strategy Supplier - - Competitor BSC management - Resource Capability Competencies ไปดู Business concept ความต้องการลูกค้า Business process ลูกค้าพอใจ Leadership Business Function ไปดู Business Model canvas ไปดู Primary activities ใน Value chain Organization Structure marketing operation Organization Architecture Finance HR Get things done through people R&D

11 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

12 GE matrix 5 forces model What business to be in ? E-V-R model
PEST Value proposition Resource GE matrix Market attractive What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Business competitive strength 5 forces model Generic model Value chain Segment Target Positioning Strategic group How to compete? Competitive strategies Functional strategies Marketing Operation Financial strategies What to do?

13 ตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงวิเคราะห์ว่าแนวคิดธุรกิจ (Business Concept) และ ตัวแบบธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทคืออะไร 2. บริษัทประสบปัญหาสำคัญในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว 3. จงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันของธุรกิจนี้ 4. จงวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทว่าเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 5. จงวิเคราะห์ Value chain ของบริษัท ว่ามีศักยภาพขีดความสามารถอะไรที่เป็นปัจจัยสำเร็จในการแข่งขัน 6. จงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทว่าควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างไร

14 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา
Business concept Ideas Asset Value Business Model Value Target market Customer เข้าไปในธุรกิจอะไร? Corporate Strategy ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม Competitive strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure Functional strategy แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา

15 มอบหมายงานครั้งต่อไปวันที่ 15 ธันวาคม 2556
งานกลุ่ม วิเคราะห์และนำเสนอกรณีศึกษาตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอเป็น Power point file ประมาณ slides ให้เวลา นำเสนอ 20 นาที ถามตอบ 10 นาที ให้คะแนน 1 นาที สำเนาเอกสารมาแจกให้ครบทุกคนเพื่อดูประกอบการนำเสนอ กลุ่มรับฟังและซักถาม ให้คะแนนหลังกลุ่มนำเสนอเสร็จ คะแนนเตรียมตัว 5 คะแนนนำเสนอ 5 เนื้อหา 20 รวม 30 เก็บ 15

16 มอบหมายงาน ให้ไปปรับปรุง งาน Dummy project งาน Case study
แล้วเขียนลงใน CD รวมทุกกลุ่มในแผ่นเดียว ส่งให้วันสอบพร้อมข้อสอบวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ให้ตอบในใบสำรวจว่าท่านได้รับตามสิ่งที่คาดหวังหรือไม่ แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหลังเรียน


ดาวน์โหลด ppt Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google