งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 1203832 การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ
วันที่ 22 มิถุนายน 2556

2 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15%สุ่มเช็คชื่อทุกครั้ง
ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน ขาดเยอะมาก จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 20 % หัวข้อที่จะเรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File มีส่ง/พอไปได้ สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่มวิชานี้ และส่งไปที่ ก่อน 24 น. วันพฤหัสบดี ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบเรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนในธุรกิจ” ส่งวันสุดท้ายของการเรียน ส่ง23 มิยก่อน 9.15 น. ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ ทำกรณีศึกษางานเดี่ยว จัดทำแผนธุรกิจ 10% แนบท้ายหนังสือที่เขียน ใช้ได้ 3 พอไหว 5 ไม่ไหวเยอะมาก ไม่ส่ง 4 กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% วันพรุ่งนี้รู้ สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 Guest speaker อ.ประยูร เป็น MD บริษัท ITO Kin ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครือสหพัฒน์ ร่วมทุนระหว่างสหพัฒน์กับญี่ปุ่น ให้แขกรับเชิญบรรยาย เรื่องราวความสำเร็จในการบริหารบริษัทตั้งแต่ ที่มาของการก่อตั้งธุรกิจ Business Ideas Business concept Business model การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business เริ่มอย่างไร การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนอย่างไร Managing the rapid Business growth And beyond การแลกเปลี่ยนความเห็นโดยนักศึกษาเตรียมประเด็นมาส่วนหนึ่ง ให้นักศึกษาทุกคนสรุปผลการบรรยายและส่งในวันรุ่งขึ้นตอนเข้าเรียน วันที่ 16 มิถุนายน ส่งน้อยมาก 5 ผ่าน 4 ไม่ผ่าน 1 ที่เหลือไม่ส่ง???

4 หัวข้อการเรียน ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การก่อตั้งธุรกิจ/ การวิเคราะห์และระดมเงินทุน การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน นำเสนอ กรณีศึกษา

5 การก่อตั้งธุรกิจ ผู้ก่อตั้งและทีม เปิด VDO ของ Four season
เตรียมความพร้อมวิเคราะห์และระดมเงินทุน การเริ่มต้นธุรกิจ ดูhandout ที่แจกวันแรก

6 สินทรัพย์ รายรับ หนี้ระยะสั้น ระยะสั้น รายจ่าย หนี้ระยะยาว สินทรัพย์
แผนธุรกิจ งบล่วงหน้า งบกำไรขาดทุน งบดุล สินทรัพย์ ระยะสั้น รายรับ หนี้ระยะสั้น รายจ่าย หนี้ระยะยาว สินทรัพย์ ระยะยาว IPO Business Model ทุนเจ้าของ Ask & Offer Capital Market กำไร สินทรัพย์รวม กำไรสะสม Business model Money Market External Source Valuation earning แหล่งเงินทุน ระยะสั้น ระยะยาว ต้นทุนของทุน งบกระแสเงินสด Credit term Retain earning Business risk Internal Source Business Life cycle Life cycle Legal &Tax Product Life cycle Type of Business Personal credit Form of Organization Collateral Government Seed fund Venture fund

7 Venture Capital Stock Exchange Private Equity Business Angels
Amount of financial sources Business Angels Venture Capital Private Equity Stock Exchange Time

8 Institutional Investors:
Companies Institutional Investors: Pension Funds Insurance Comp. Foundations Pension Inst. Risk Capital Private Equity Stock Ex. Private Placement Loans Bonds Investment Banks “Traditional” banks Debt Capital

9 แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ
โลกการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการ Mind set Revolution Competencies &Capability ธุรกิจ Product Innovation สภาพแวดล้อมธุรกิจ New venture Risk & Return Stake-holders แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ Business Idea, Concept ,Model การจัดทำแผนธุรกิจ Venture plan Financial analysis ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ Resource requirement Business form &Legal การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

10 หัวข้อการเรียน ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การก่อตั้งธุรกิจ/ การวิเคราะห์และระดมเงินทุน การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน วันที่ 22มิถุนายน 2556 นำเสนอ กรณีศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2556

11 กรณีศึกษา เกิดให้ได้ อยู่ให้รอด โตตามวัย
ใหญ่อย่างมั่นคง เก็บเกี่ยวผลกำไร ลงอย่างมีความสุข ปั้นแล้วปล่อย ไปเกิดใหม่

12 The Life Cycle of the Company

13 LAUNCHING A NEW BUSINESS
Three key issues in the pre-start-up phase: 1) Testing concept feasibility 2) Developing a business plan 3) Acquiring resources and personnel Three key issues in the start-up phase: Finding customers Building a structure Generating positive cash flows

14 Figure 18.2 Sustainable Family Business Model
© 2007 Thomson/South-Western. All rights reserved.

15 Institutional Investor
Stock market Stage model of Finance Institutional Investor Retained profits Venture Capital Banks Informal Investors Family/Friends Own capital

16 Market D? D>S D=S D<S
Strategic Aggressive Turnaround Retrenchment Operation R&D Product development Cost focus Down size Cash Cash out Cash out/in Cash in Cash out Investment Invest Expansion Utilize Divestment

17 เหมืองบ้านปู นิ่มซี่เส็ง เมล์เขียว ผึ้งน้อย โออิชิ บ้านศิลาดล WaWee อินทรีย์พืชผล นครพิงค์เทียนหอม ก๋ยวเตี๋ยวโอชา หางดงบรรจุภัณฑ์ ร้านในไนท์บาซาร์ บ้านไร่กาแฟ วัฒนธรรมจาวเหนือ วาสนา คอลเลคชั่น ดอกไม้แม่ปิง Art of Living ครูอำเภอเทิง โรงชุบโลหะลำปาง

18 Marketing Operation Finance
Entrepreneur Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Think right Business Ideas Scenario Right think Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Market What business to be in? Technology push Product & Service Demand pull Who are you? Do right things Idea-Assets-Value Life cycle Market share Market growth Business concept Revenue Cost Assets What to become ? Business Model Form of business Individual Partnership Corporation Business Environment Leadership-Focus Business strategy Supplier Company Customer How to compete ? Value chain Business Process Competitor What to perform? Law Regulation Taxation Do things right Business function Marketing Operation Finance Strategic positioning STP Proforma financial statement Goal High return Low risk Liquidity Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Business Plan Cash flow What result ? ROI Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Value of the firm Capital gain Dividend Financial analysis Business is money , money is your : You are business

19 ตามงานที่มอบหมาย กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% จัดกลุ่มตามเลขที่เรียงลำดับไป 6 ลำดับ กลุ่มละ 6 คนได้ 6 กลุ่ม 3 กลุ่มแรก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มไปค้นหาแผนธุรกิจที่ชนะ การประกวดในเวทีการประกวดแผนธุรกิจมา 1 แผนพร้อมทั้งวิเคราะห์ แผนดังกล่าวแล้วเตรียมนำมาเสนอ เข้าไปดูที่ Award winning business Plan มีมากมาย 3 กลุ่มหลัง กลุ่มที่ 4 ถึงกลุ่มที่ 6 ให้แต่ละกลุ่มไปค้นหาเรื่องราว ผู้ประกอบการคนไทยที่สนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จแล้ว เตรียมมานำเสนอ Business Ideas Business Concept Business Model Set-up and Start-up Business Managing Growth and Sustainable ทั้งหมดนำเสนอในวันที่ 23 มิถุนายน 2556


ดาวน์โหลด ppt วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google