งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 22 มิถุนายน 2556. สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน ขาด เยอะมาก จินตมยปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 22 มิถุนายน 2556. สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน ขาด เยอะมาก จินตมยปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 22 มิถุนายน 2556

2 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน ขาด เยอะมาก จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 20 % หัวข้อที่จะ เรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File มีส่ง / พอไปได้ สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่ม วิชานี้ และส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ก่อน 24 น. วันพฤหัสบดี ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบเรียน วิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การเป็น ผู้ประกอบการและการลงทุนในธุรกิจ ” ส่งวันสุดท้ายของ การเรียน ส่ง 23 มิยก่อน 9.15 น.csuntivong@gmail.com ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ ทำกรณีศึกษางานเดี่ยว จัดทำแผนธุรกิจ 10% แนบท้ายหนังสือที่เขียน ใช้ได้ 3 พอไหว 5 ไม่ไหวเยอะมาก ไม่ส่ง 4 กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% วันพรุ่งนี้รู้ สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 เป็น MD บริษัท ITO Kin ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า เครือสหพัฒน์ ร่วมทุนระหว่างสหพัฒน์กับญี่ปุ่น ให้แขกรับเชิญบรรยาย เรื่องราวความสำเร็จในการบริหารบริษัทตั้งแต่ ที่มาของการก่อตั้งธุรกิจ Business Ideas Business concept Business model การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business เริ่มอย่างไร การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนอย่างไร Managing the rapid Business growth And beyond การแลกเปลี่ยนความเห็นโดยนักศึกษาเตรียมประเด็นมา ส่วนหนึ่ง ให้นักศึกษาทุกคนสรุปผลการบรรยายและส่งในวันรุ่งขึ้น ตอนเข้าเรียน วันที่ 16 มิถุนายน ส่งน้อยมาก 5 ผ่าน 4 ไม่ผ่าน 1 ที่ เหลือไม่ส่ง ???

4 1. ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง 2. คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ 3. การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ 4. การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ 5. ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ 6. การจัดทำแผนธุรกิจ 7. การก่อตั้งธุรกิจ / การวิเคราะห์และระดมเงินทุน 8. การเริ่มต้นธุรกิจ 9. การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน 10. นำเสนอ กรณีศึกษา

5 การก่อตั้งธุรกิจ ผู้ก่อตั้งและทีม เปิด VDO ของ Four season เตรียมความพร้อมวิเคราะห์และระดมเงินทุน การเริ่มต้นธุรกิจ ดู handout ที่แจกวันแรก

6 กำไร งบกำไรขาดทุน รายรับ รายจ่าย งบดุล สินทรัพย์ ระยะสั้น สินทรัพย์ ระยะยาว สินทรัพย์ รวม หนี้ระยะ สั้น หนี้ระยะ ยาว ทุน เจ้าของ กำไร สะสม งบกระแสเงินสด แผนธุรกิจ งบล่วงหน้า Business Model แหล่งเงินทุน ระยะสั้น ระยะยาว ต้นทุนของทุน Ask & Offer Business model Valuation earning Business risk Life cycle Business Life cycle Product Life cycle Type of Business Collateral Form of Organization Legal &Tax Personal credit Internal Source External Source Capital Market Money Market Retain earning Credit term Seed fund Government Venture fund IPO

7 Amount of financial sources Business Angels Venture Capital Private Equity Stock Exchange Time

8 Companies Institutional Investors: Pension Funds Insurance Comp. Foundations Pension Inst. Risk Capital Private Equity Stock Ex. Private Placement Loans Bonds Investment Banks “Traditional” banks Debt Capital

9 ผู้ประกอบการ Mind set Revolution Competencies &Capability ธุรกิจ Product Innovation สภาพแวดล้อมธุรกิจ New venture Risk & Return Stake-holders โลกการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ Business Idea, Concept,Model ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ Resource requirement Business form &Legal การจัดทำแผนธุรกิจ Venture plan Financial analysis การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์จาก ธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

10 1. ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง 2. คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ 3. การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ 4. การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ 5. ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ 6. การจัดทำแผนธุรกิจ 7. การก่อตั้งธุรกิจ / การวิเคราะห์และระดมเงินทุน 8. การเริ่มต้นธุรกิจ 9. การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน วันที่ 22 มิถุนายน 2556 10. นำเสนอ กรณีศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2556

11 เกิดให้ได้ อยู่ให้รอด โตตามวัย ใหญ่อย่างมั่นคง เก็บเกี่ยวผลกำไร ลงอย่างมีความสุข ปั้นแล้วปล่อย ไปเกิดใหม่

12

13 Three key issues in the pre-start-up phase: 1) Testing concept feasibility 2) Developing a business plan 3) Acquiring resources and personnel Three key issues in the start-up phase: 1) Finding customers 2) Building a structure 3) Generating positive cash flows

14 © 2007 Thomson/South-Western. All rights reserved.

15 Stock market Institutional Investor Retained profits Venture Capital Banks Informal Investors Family/Friends Own capital Stage model of Finance

16 Strategic Aggressive TurnaroundRetrenchment Operation R&D Product development Cost focus Down size CashCash out Cash out/in Cash in Cash out Market D? D>S D=SD { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2275323/slides/slide_16.jpg", "name": "Strategic Aggressive TurnaroundRetrenchment Operation R&D Product development Cost focus Down size CashCash out Cash out/in Cash in Cash out Market D.", "description": "D>S D=SD

17 นครพิงค์เทียนหอม ดอกไม้แม่ปิง ร้านในไนท์บาซาร์ ครูอำเภอเทิง นิ่มซี่เส็ง โออิชิ WaWee เมล์เขียว ผึ้งน้อย เหมืองบ้านปู Art of Living บ้านไร่กาแฟ วาสนา คอลเลคชั่น บ้านศิลาดล หางดงบรรจุภัณฑ์ อินทรีย์พืชผล ก๋ยวเตี๋ยวโอชา วัฒนธรรมจาวเหนือ โรงชุบโลหะลำปาง

18 Entrepreneur Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Form of business Individual Partnership Corporation Goal High return Low risk Liquidity Value of the firm Capital gain Dividend Market Product & Service Demand pull Technology push Life cycle Market share Market growth Business Environment Company Supplier Customer Competitor Strategic positioning STP Scenario Business strategy Business Ideas Business concept Business Model Business Process Business function Marketing Operation Finance Proforma financial statement ROI Cash flow Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Revenue Cost Assets Idea-Assets-Value Value chain Leadership-Focus Financial analysis Right think Think right Do right things Do things right Law Regulation Taxation Business Plan Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Who are you? What business to be in? What to become ? How to compete ? What to perform? What result ? Business is money, money is your : You are business

19 กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% จัดกลุ่มตามเลขที่เรียงลำดับไป 6 ลำดับ กลุ่มละ 6 คนได้ 6 กลุ่ม 3 กลุ่มแรก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มไป ค้นหาแผนธุรกิจที่ชนะการประกวดในเวทีการ ประกวดแผนธุรกิจมา 1 แผนพร้อมทั้งวิเคราะห์ แผนดังกล่าวแล้วเตรียมนำมาเสนอ เข้าไปดูที่ Award winning business Plan มีมากมาย 3 กลุ่มหลัง กลุ่มที่ 4 ถึงกลุ่มที่ 6 ให้แต่ละกลุ่มไป ค้นหาเรื่องราวผู้ประกอบการคนไทยที่สนใจพร้อม ทั้งวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จแล้วเตรียมมานำเสนอ Business Ideas Business Concept Business Model Set-up and Start-up Business Managing Growth and Sustainable ทั้งหมดนำเสนอในวันที่ 23 มิถุนายน 2556


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 22 มิถุนายน 2556. สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน ขาด เยอะมาก จินตมยปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google