งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการปฏิรูปองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการปฏิรูปองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการปฏิรูปองค์กร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 คำถามต่อการปฏิรูปองค์กร
๏ ทำไมต้องปฏิรูป ๏ ปฏิรูปอย่างไร - โครงสร้างองค์กร - การบริหารจัดการ

3 ความจำเป็น/เหตุผลของการปฏิรูป
๏ นโยบายของมหาวิทยาลัย - รวมยุบเลิกคณะ/ภาควิชาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ - รวมงานธุรการของคณะและภาควิชามาไว้ที่ส่วนกลาง ๏ นโยบายชาติ/รัฐบาล

4 โลกาภิวัตน์ โลกข่าวสาร/IT ความเปลี่ยน แปลงในสังคม รัฐธรรมนูญ ’40
นโยบายการปฏิรูประบบราชการ นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๏ ลดบทบาท : ยุบรวมเลิก/ลดเจ้าหน้าที่ ๏ โอนงาน ๏ มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๏ โอนงบประมาณ ๏ โปร่งใส ๏ ประชาชน/สังคมมีส่วนร่วม รัฐและประชาชนเป็นหุ้นส่วนกัน

5 หน้าที่ วิสัยทัศน์ ๏ คณะเกษตรศาสตร์ ๏ มหาวิทยาลัย ๏ การเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยวิจัย - เป็นสถาบันศึกษา-วิจัย ระดับภาค / ชาติ / นานาชาติ - ความเป็นเลิศทางวิชาการ - พึ่งพาตนเองได้ - ร่วมในการพัฒนาชุมชน - ธุรกิจเกษตร หน้าที่ ๏ การเรียนการสอน ๏ การวิจัย ๏ การบริการวิชาการ ๏ การบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรศาสตร์
MCC กีฏวิทยา งานนโยบายและแผน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โรคพืช งานบริหาร&ธุรการ พืชไร่ งานคลัง&พัสดุ พืชสวน งานบริการการศึกษา สัตวศาสตร์ งานบริการ วิชาการ &พัฒนา ปฐพีฯ ส่งเสริมฯ เศรษฐศาสตร์ฯ โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรศาสตร์

7 สถานการณ์ด้านทรัพยากรของคณะเกษตรศาสตร์
1. อัตรากำลัง

8 2. งบประมาณ 1) ภาพรวม 2) งบประมาณแผ่นดินจำแนกตามหมวด
๏ งบประมาณแผ่นดิน ล้านบาท ๏ งบประมาณเงินรายได้ ล้านบาท รวม ล้านบาท 2) งบประมาณแผ่นดินจำแนกตามหมวด ๏ เงินเดือนค่าจ้าง ล้านบาท (82.7 %) ๏ อื่น ๆ ล้านบาท (17.3 %)

9 2. งบประมาณ (ต่อ) 3) งบประมาณแผ่นดินจำแนกตามงาน
๏ การบริหาร ล้านบาท (9. 8 %) ๏ การเรียนการสอน ล้านบาท (76. 0 %) ๏ การวิจัย ล้านบาท (7. 8 %) ๏ การบริการวิชาการ ล้านบาท (4. 0 %) ๏ อื่น ๆ ล้านบาท (2. 3 %)

10 สถานการณ์ด้านผลผลิตของคณะเกษตรศาสตร์
1. การเรียนการสอน ๏ หลักสูตร : ป. ตรี 8 หลักสูตร ป.โท - เอก 14 หลักสูตร ๏ จำนวนนักศึกษา : ป. ตรี 1, 245 คน ป.โท - เอก 533 คน ๏ กระบวนวิชา : 339 กระบวนวิชา หน่วยกิต 2. การวิจัย เรื่อง

11 สถานการณ์ด้านผลผลิตของคณะเกษตรศาสตร์ (ต่อ)
3. บัณฑิต ๏ ป.ตรี คน ๏ ป.โท-เอก คน รวม คน

12 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะเกษตรศาสตร์
1. นักศึกษาต่ออาจารย์ : 1 2. หน่วยกิตวิชาที่เปิดสอนต่ออาจารย์ : 1 4. ต้นทุนต่อหน่วยกิตนักศึกษา , บาท 3. ต้นทุนการสอนต่อหน่วยกิต ,000 บาท 5. ต้นทุนต่อบัณฑิต , บาท 6. ต้นทุนสาย ค. ต่อวัน บาท

13 วิสัยทัศน์ หน้าที่ โครงสร้าง องค์กร เป้าหมาย ทรัพยากร

14 ข้อเสนอโครงสร้างองค์กรคณะเบื้องต้น
1. หลอมรวม ภาควิชาที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เหลือ ภาควิชา 2. หลอมรวมเหลือ ภาควิชา 3. ไม่มีภาควิชา


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการปฏิรูปองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google