งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทิศทางการปฏิรูป องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทิศทางการปฏิรูป องค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทิศทางการปฏิรูป องค์กร

2 2 คำถามต่อการปฏิรูป องค์กร ๏ ทำไมต้องปฏิรูป ๏ ปฏิรูปอย่างไร - โครงสร้าง องค์กร - การบริหาร จัดการ

3 3 ความจำเป็น / เหตุผล ของการปฏิรูป ๏ นโยบายของมหาวิทยาลัย - รวมยุบเลิกคณะ / ภาควิชาเพื่อ ความเป็นเลิศทางวิชาการ - รวมงานธุรการของคณะและ ภาควิชามาไว้ที่ส่วนกลาง ๏ นโยบายชาติ / รัฐบาล ๏ นโยบายของมหาวิทยาลัย - รวมยุบเลิกคณะ / ภาควิชาเพื่อ ความเป็นเลิศทางวิชาการ - รวมงานธุรการของคณะและ ภาควิชามาไว้ที่ส่วนกลาง ๏ นโยบายชาติ / รัฐบาล

4 4 โลกาภิ วัตน์ โลก ข่าวสาร / IT ความ เปลี่ยน แปลงใน สังคม รัฐธรรมนู ญ ’40 นโยบายการ ปฏิรูประบบ ราชการ นโยบายการ กระจาย อำนาจสู่ ท้องถิ่น ๏ ลดบทบาท : ยุบรวม เลิก / ลดเจ้าหน้าที่ ๏ มุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๏ โปร่งใส ๏ ประชาชน / สังคมมี ส่วนร่วม รัฐและประชาชน เป็นหุ้นส่วนกัน ๏ โอน งาน ๏ โอน งบประมา ณ

5 5 ๏ มหาวิทยา ลัย ๏ คณะ เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลั ยวิจัย - ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ - พึ่งพา ตนเองได้ - เป็นสถาบัน ศึกษา - วิจัย ระดับภาค / ชาติ / นานาชาติ - ร่วมในการ พัฒนาชุมชน - ธุรกิจ เกษตร หน้า ที่ ๏ การเรียน การสอน ๏ การ วิจัย ๏ การบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ๏ การ บริการ วิชาการ วิสัยทัศน์

6 6 MC C วิทยาการ หลังการ เก็บเกี่ยว กีฏ วิทยา โรค พืช พืช ไร่ พืช สวน สัตว ศาสตร์ ส่ง เสริมฯ ปฐพี ฯ เศรษฐศา สตร์ฯ งานนโยบาย และแผน งานบริหาร & ธุรการ งานคลัง & พัสดุ งานบริการ การศึกษา งานบริการ วิชาการ & พัฒนา โครงสร้างองค์กรคณะ เกษตรศาสตร์

7 7 สถานการณ์ด้านทรัพยากรของ คณะเกษตรศาสตร์ 1. อัตรากำ ลัง

8 8 2. งบประมา ณ 1) ภาพรวม ๏ งบประมาณแผ่นดิน 99. 359 ล้านบาท ๏ งบประมาณเงินรายได้ 29. 009 ล้านบาท รวม 128. 368 ล้านบาท 2) งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหมวด ๏ เงินเดือนค่าจ้าง 88. 191 ล้านบาท (82.7 %) ๏ อื่น ๆ 11. 168 ล้านบาท (17.3 %)

9 9 2. งบประมาณ ( ต่อ ) 3) งบประมาณแผ่นดินจำแนก ตามงาน ๏ การบริหาร 9. 702 ล้านบาท (9. 8 %) ๏ การเรียนการสอน 75. 546 ล้านบาท (76. 0 %) ๏ การวิจัย 7. 788 ล้านบาท (7. 8 %) ๏ การบริการวิชาการ 4. 004 ล้านบาท (4. 0 %) ๏ อื่น ๆ 2. 319 ล้านบาท (2. 3 %)

10 10 1. การเรียน การสอน 2. การวิจัย 91 เรื่อง ๏ หลักสูตร : ป. ตรี 8 หลักสูตร ป. โท - เอก 14 หลักสูตร ๏ จำนวนนักศึกษา : ป. ตรี 1, 245 คน ป. โท - เอก 533 คน ๏ กระบวนวิชา : 339 กระบวนวิชา 933 หน่วยกิต สถานการณ์ด้านผลผลิต ของคณะเกษตรศาสตร์

11 11 สถานการณ์ด้านผลผลิตของ คณะเกษตรศาสตร์ ( ต่อ ) 3. บัณฑิต ๏ ป. ตรี 277 คน ๏ ป. โท - เอก 533 คน รวม 397 คน

12 12 1. นักศึกษาต่ออาจารย์ 13 : 1 2. หน่วยกิตวิชาที่เปิดสอนต่อ อาจารย์ 8 : 1 4. ต้นทุนต่อหน่วยกิต นักศึกษา 2,720 บาท 3. ต้นทุนการสอนต่อหน่วยกิต 81,000 บาท 5. ต้นทุนต่อบัณฑิต 380,970 บาท 6. ต้นทุนสาย ค. ต่อวัน 618 บาท ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะเกษตรศาสตร์

13 13 วิสัยทั ศน์ เป้าห มาย โครงส ร้าง องค์กร หน้า ที่ ทรัพย ากร

14 14 1. หลอมรวม ภาควิชาที่ ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เหลือ 4 - 5 ภาควิชา 2. หลอมรวมเหลือ 2 - 3 ภาควิชา 3. ไม่มีภาควิชา ข้อเสนอโครงสร้างองค์กร คณะเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทิศทางการปฏิรูป องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google