งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถตรวจสอบประมาณ การค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียกเก็บในอัตราที่ แตกต่างกัน แยกตามระดับการศึกษา / หลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถตรวจสอบประมาณ การค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียกเก็บในอัตราที่ แตกต่างกัน แยกตามระดับการศึกษา / หลักสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถตรวจสอบประมาณ การค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียกเก็บในอัตราที่ แตกต่างกัน แยกตามระดับการศึกษา / หลักสูตร โดยแยกเป็น – – ระดับปริญญาตรี แบ่งอัตราเรียกเก็บ ตามประเภท การรับเข้าศึกษา ได้แก่ – – ภาคปกติ – – ภาคพิเศษ ( ม. อุบลฯ ) – – ภาคพิศษ ( วิทยาเขตร้อยเอ็ด ) – ระดับปริญญาโท / เอก อัตราเรียก เก็บตามหลักสูตร / สาขาวิชากำหนด k

2 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ( โควตา / เอนทรานซ์ ) คณะ วิทยาศาสตร์

3 คณะ เกษตรศาสตร์

4 คณะ วิศวกรรมศาส ตร์

5 คณะศิลป ศาสตร์

6 คณะบริหาร ศาสตร์

7 คณะเภสัช ศาสตร์

8 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ( ม. อุบลฯ / วิทยาเขตร้อยเอ็ด ) คณะ วิทยาศาสตร์

9 คณะ วิศวกรรมศาส ตร์

10 คณะศิลป ศาสตร์

11 คณะบริหาร ศาสตร์

12 คณะเภสัช ศาสตร์

13 นักศึกษา ระดับ ปริญญาโท / เอก คณะเภสัช ศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ( ภม.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วทม.) คณะ วิศวกรรมศาส ตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วศม.) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( วศด.) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

14 คณะ เกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาสตรมหาบัณฑิต ( วทม.) สาขา พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร คณะ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาสตรมหาบัณฑิต ( วทม.) สาขา จุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วทม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถตรวจสอบประมาณ การค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียกเก็บในอัตราที่ แตกต่างกัน แยกตามระดับการศึกษา / หลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google