งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนานักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนานักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนานักศึกษา 4 ข้อ - วิจัย 4 ข้อ - บริการ 5 ข้อ - ศูนย์วิจัย 3 ข้อ โครงสร้าง 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ศิษย์เก่า กองทุนคณะ ทรัพย์ เป็นที่พึ่งของ ชุมชนในภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง บริการ Website / สื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุ, จัดอบรม, งาน เกษตรภาคใต้ / สถานีวิจัย วิจัย ทิศทาง / สหวิทยาการ / ภูมิภาค คณะชั้นนำด้าน การวิจัย Support ศูนย์วิจัย / สถานีวิจัย IT/ Technology เครือข่าย : เอกชน / รัฐ / ต่างประเทศ KM / QA/Innovatio n HR: ภาพลักษ ณ์ วัฒนธรรม การสื่อสาร คุณสมบัติ บัณฑิต 1. ทักษะหลัก 6 ข้อ 2. ความสามาร ถทาง วิชาชีพ 3. ความสามาร ถทางสังคม 6 ข้อ Input ตรี สกอ. รับตรง โครงการ รัก เกษตร บัณฑิตศึกษ า - บัณฑิต วิทยาลัย - รับตรง Process - บรรยาย - ภาคปฏิบัติการ - การฝึกปฏิบัติ - การศึกษา สถานที่จริง - สหกิจศึกษา - สอนเสริม -Virtual classroom? - Seminar บัณฑิต ป. ตรี - วทบ. ( เกษตรศาสตร์ ) - พืชศาสตร์ - พัฒนาการเกษตร - การจัดการศัตรูพีช - ปฐพีศาสตร์ - สัตวศาสตร์ - วทบ. ( วาริชศาสตร์ ) ป. โท - พืชศาสตร์ - สัตวศาสตร์ - พัฒนาการเกษตร ( ปกติ / พิเศษ ) - กีฏวิทยา - โรคพีชวิทยา - การจัดการทรัพยากร ดิน - วาริชศาสตร์ ป. เอก - พืชศาสตร์ - วาริชศาสตร์ - การจัดการทรัพยากร เกษตรเขตร้อน แผนที่ การเรียนการ สอน - กิจกรรม นศ -. ทัศน ศึกษา ลงทะเบี ยน อจ. ที่ ปรึกษา Budget อาคาร

2 ? ? ? ? TRENDTREND

3 Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนา นักศึกษา 4 ข้อ - วิจัย 4 ข้อ - บริการ 5 ข้อ - ศูนย์วิจัย 3 ข้อ โครงสร้าง 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ศิษย์เก่า / กองทุนฯ คุณสมบัติ บัณฑิต 1. ทักษะหลัก 6 ข้อ 2. ความสามาร ถทาง วิชาชีพ 3. ความสามาร ถทางสังคม 6 ข้อ Input ตรี สกอ. รับตรง โครงการ รัก เกษตร บัณฑิตศึกษ า - บัณฑิต วิทยาลัย - รับตรง Process - บรรยาย - ภาคปฏิบัติการ - การฝึกปฏิบัติ - การศึกษา สถานที่จริง - สหกิจศึกษา - สอนเสริม -Virtual classroom? - Seminar เป็นที่พึ่งของ ชุมชนในภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง วิจัย บริการ บัณฑิต ป. ตรี - วทบ. ( เกษตรศาสตร์ ) - พืชศาสตร์ - พัฒนาการเกษตร - การจัดการศัตรูพีช - ปฐพีศาสตร์ - สัตวศาสตร์ - วทบ. ( วาริชศาสตร์ ) ป. โท - พืชศาสตร์ - สัตวศาสตร์ - พัฒนาการเกษตร ( ปกติ / พิเศษ ) - กีฏวิทยา - โรคพีชวิทยา - การจัดการทรัพยากร ดิน - วาริชศาสตร์ ป. เอก - พืชศาสตร์ - วาริชศาสตร์ - การจัดการทรัพยากร เกษตรเขตร้อน Website / สื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุ, จัดอบรม, งาน เกษตรภาคใต้ / สถานีวิจัย ทิศทาง / สหวิทยาการ / ภูมิภาค คณะชั้นนำด้าน การวิจัย Support ศูนย์วิจัย / สถานีวิจัย IT/ Technology เครือข่าย : เอกชน / รัฐ / ต่างประเทศ KM / QA/Innovatio n แผนที่ การเรียนการ สอน HR: Capability /Capacity - กิจกรรม นศ -. ทัศน ศึกษา ลงทะเบี ยน อจ. ที่ ปรึกษา VOS -Student -Stakeholder Budget อาคาร ตลาด ท้าทาย


ดาวน์โหลด ppt Profi le Prod uct Depl oy Outp ut VISION MISSION - สร้างความรู้ - วิจัย - บริการ - สร้างบัณฑิต นโยบาย - บริหาร 13 ข้อ - การเรียนการ สอน 3 ข้อ - พัฒนานักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google