งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8/18/2014chaiyot pom mba cmu 111 เอกสารเรียนวันที่ 13 ก. ย.54 Operation scheduling Assignment model Job sequencing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8/18/2014chaiyot pom mba cmu 111 เอกสารเรียนวันที่ 13 ก. ย.54 Operation scheduling Assignment model Job sequencing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 111 เอกสารเรียนวันที่ 13 ก. ย.54 Operation scheduling Assignment model Job sequencing

2 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 112 Objectives in Scheduling Meet customer due dates Minimize job lateness Minimize response time Minimize completion time Minimize time in the system Minimize overtime Maximize machine or labor utilization Minimize idle time Minimize work-in- process inventory Scheduling การบริหาร ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัด ได้แก่ คน เครื่องจักร สิ่ง อำนวยความ สะดวก ไปใน การผลิตสินค้า / บริการ ทำอย่างไรให้ ต้นทุนต่ำสุด เวลาสั้นที่สุด เป็นระยะ สุดท้ายการของ การวางแผน ก่อนลงมือผลิต

3 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 113 ตัวแบบที่ใช้ในการทำ Scheduling Assignment Method ใช้จัด งานเข้ากับทรัพยากร ส่วนใหญ่ เป็น Job shop Job Sequencing ใช้จัดงานเข้า กับทรัพยากร 1 Machine มีจุดมุ่งหมาย ต่างกัน Multiple Machine ใช้กฎของ Johnson Gantt chart ใช้กำกับความ คืบหน้าของงาน

4 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 114 เครื่องจักร ABC งาน ก ข ค 9127

5 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 115 เครื่องจักร ABC งาน ก 580 ข 023 ค 250

6 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 116 เครื่องจักร ABC งาน ก 560 ข 003 ค 230

7 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 117 เครื่องจักร ABC งาน ก 560 ข 003 ค 230

8 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 118 เครื่องจักร ABC งาน ก 340 ข 005 ค 010

9 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 119 เครื่องจักร ABC งาน ก 340 ข 005 ค 010

10 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1110 จังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลา ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง

11 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1111 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

12 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1112 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

13 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1113 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

14 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1114 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

15 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1115 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระยอง ผู้บริหาร สมชาย มานะ รุ่งเรือง ตุ๊กตา

16 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1116 Sequencing Rules ( 1 Station) FCFS - first-come, first-served LCFS - last come, first served SPT - shortest processing time DDATE - earliest due date SLACK - smallest slack –(due date - today’s date) –- (remaining processing time) RWK - remaining work on all operations

17 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1117 A35 B 46 C 27 D 69 E 12 ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง

18 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1118 First-Come First-Served A350+3=3 B 463+4=7 C =9 D 699+6=15 E =6 เวลากระแสการไหลของงานรวม = = 50 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 50/5 = 10 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 4.6 วัน ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล

19 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1119 Shortest Operating Time E120+1=1 C 271+2=3 A =6 B =10 D =16 เวลากระแสการไหลของงานรวม = = 36 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 36/5 = 7.2 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 2.4 วัน ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล

20 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1120 Due Date E120+1=1 A 351+3=4 B =8 C 278+2=10 D =16 เวลากระแสการไหลของงานรวม = = 39 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 39/5 = 7.8 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 2.4 วัน ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล

21 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1121 Last come first served E120+1=1 D 691+6=7 C 277+2=9 B 469+4=13 A =16 เวลากระแสการไหลของงานรวม = = 46 วัน ค่าเฉลี่ยเวลากระแสการไหลของงาน = 46/5 = 9.2 วัน เฉลี่ยแต่ละงานล่าช้า ( )/5 = 4 วัน ชิ้นงาน เวลาที่ใช้ วันครบกำหนดส่ง เวลากระแสการไหล

22 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1122 Summary FCFS SOT Due Date LCFS * best values กฎเวลารวมงานเสร็จเวลาเฉลี่ยงานเสร็จ ค่าเฉลี่ยความล่าช้า * * * *

23 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1123 Johnson’s Rule Example A612 B37 C189 D1514 E168 F1015 MachineMachine JobCenter 1Center 2 BAFDCEBAFDCE

24 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1124 สถานีที่ สถานีที สถานีที่ 1 BA F D CE สถานีที 2B A F D C E

25 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1125 Gantt Chart Days Today’s Date Job 32B Job 23C Job 11CJob 12A Facility Key: Planned Activity Completed Activity Behind schedule Ahead of schedule On schedule

26 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 1126 Gantt Chart Solution


ดาวน์โหลด ppt 8/18/2014chaiyot pom mba cmu 111 เอกสารเรียนวันที่ 13 ก. ย.54 Operation scheduling Assignment model Job sequencing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google