งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology For Management 6th Edition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology For Management 6th Edition"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology For Management 6th Edition
Chapter 11 Business Intelligence and Corporate Performance Management ข่าวกรองธุรกิจและการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กร Information Technology For Management 6th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John Wiley & Sons, Inc. Chapter 11

2 Learning Objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Understand the drivers for BI ทำความเข้าใจกับไดรเวอร์ของ BI Understand the structure and components of BI ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของ BI OLAP, querying, multidimensional analysisOLAP, สอบถาม, วิเคราะห์หลายมิติ Data visualization and BIการแสดงข้อมูลและ BI Real time BI and competitive Intelligenceเวลาข่าวกรองจริง BI และการแข่งขัน Chapter 11

3 BI components ส่วนประกอบ BI
Data warehouseคลังข้อมูล Business analyticsการวิเคราะห์ธุรกิจ Business Performance Managementการจัดการผลการดำเนินงานทางธุรกิจ User Interface ส่วนติดต่อผู้ใช้ Chapter 11

4 BI components and Architecture องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม BI
Chapter 11

5 Business Value of BI คุ้มค่าทางธุรกิจของ BI
Chapter 11

6 BI, Data, and the Warehouse BI, ข้อมูล, และคลังสินค้า
Chapter 11

7 Business Intelligence ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Chapter 11

8 Analytics in Example Analytics ในตัวอย่าง
Chapter 11

9 Knowledge Discovery ค้นพบความรู้
Chapter 11

10 Factors of Multidimensionality ปัจจัยจาก Multidimensionality
Dimensionsขนาด Measuresมาตรการ Time เวลา Chapter 11

11 Data Visualization การแสดงข้อมูล
Chapter 11

12 GIS Functions ฟังก์ชั่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Chapter 11

13 Real Time BI BI เรียลไทม์
Chapter 11

14 BI Monitoring and Evaluation การตรวจสอบและประเมินผล BI
Benchmarks Scorecardsดัชนีชี้วัด BAM Dashboards แดชบอร์ด Chapter 11

15 BI monitoring and Evaluation (Continued) การตรวจสอบและประเมินผล BI (ต่อ)
Chapter 11

16 BI monitoring and Evaluation (Continued) การตรวจสอบและประเมินผล BI (ต่อ)
Chapter 11

17 Managerial Issues ปัญหาการจัดการ
Cost/Benefit and Justification Issues. ปัญหาต้นทุน / ผลประโยชน์และความสมเหตุสมผล Why BI projects fail. ทำไมโครงการ BI ล้มเหลว Systems Development and Integration. การพัฒนาระบบและบูรณาการ Legal / Ethical Issues ด้านกฎหมาย/ จรรยาบรรณด้าน Chapter 11

18 Chapter 11 Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc.  All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express written permission of the copyright owner is unlawful.  Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc.  The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale.  The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein. Chapter 11


ดาวน์โหลด ppt Information Technology For Management 6th Edition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google