งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 111 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 111 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 111 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John Wiley & Sons, Inc. Business Intelligence and Corporate Performance Management ข่าวกรองธุรกิจและ การบริหารผลการปฏิบัติงานของ องค์กร

2 Chapter 112 Learning Objectives วัตถุประสงค์การ เรียนรู้ Understand the drivers for BI ทำความเข้าใจกับไดรเวอร์ของ BI Understand the structure and components of BI ทำความ เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของ BI OLAP, querying, multidimensional analysisOLAP, สอบถาม, วิเคราะห์หลายมิติ Data visualization and BI การแสดงข้อมูลและ BI Real time BI and competitive Intelligence เวลาข่าวกรอง จริง BI และการแข่งขัน

3 Chapter 113 BI components ส่วนประกอบ BI Data warehouse คลังข้อมูล Business analytics การวิเคราะห์ธุรกิจ Business Performance Management การจัดการผล การดำเนินงานทางธุรกิจ User Interface ส่วนติดต่อผู้ใช้

4 Chapter 114 BI components and Architecture องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม BI

5 Chapter 115 Business Value of BI คุ้มค่าทางธุรกิจ ของ BI

6 Chapter 116 BI, Data, and the Warehouse BI, ข้อมูล, และคลังสินค้า

7 Chapter 117 Business Intelligence ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

8 Chapter 118 Analytics in Example Analytics ในตัวอย่าง

9 Chapter 119 Knowledge Discovery ค้นพบความรู้

10 Chapter 1110 Factors of Multidimensionality ปัจจัย จาก Multidimensionality Dimensions ขนาด Measures มาตรการ Time เวลา

11 Chapter 1111 Data Visualization การแสดงข้อมูล

12 Chapter 1112 GIS Functions ฟังก์ชั่นระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์

13 Chapter 1113 Real Time BI BI เรียลไทม์

14 Chapter 1114 BI Monitoring and Evaluation การ ตรวจสอบและประเมินผล BI Benchmarks Scorecards ดัชนีชี้วัด BAM Dashboards แดชบอร์ด

15 Chapter 1115 BI monitoring and Evaluation (Continued) การตรวจสอบและประเมินผล BI ( ต่อ )

16 Chapter 1116 BI monitoring and Evaluation (Continued) การตรวจสอบและประเมินผล BI ( ต่อ )

17 Chapter 1117 Managerial Issues ปัญหาการจัดการ Cost/Benefit and Justification Issues. ปัญหาต้นทุน / ผลประโยชน์และความสมเหตุสมผล Why BI projects fail. ทำไมโครงการ BI ล้มเหลว Systems Development and Integration. การพัฒนาระบบและ บูรณาการ Legal / Ethical Issues ด้านกฎหมาย / จรรยาบรรณด้าน

18 Chapter 1118 Chapter 11 Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express written permission of the copyright owner is unlawful. Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc. The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale. The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein.


ดาวน์โหลด ppt Chapter 111 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google