งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

703740 Principle of Operation management for Productivity and Quality วันที่ 3 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "703740 Principle of Operation management for Productivity and Quality วันที่ 3 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 703740 Principle of Operation management for Productivity and Quality วันที่ 3 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์

2 ประวัติทำงาน BOI 21 ปี CMU17 ปี ตำแหน่งทางสังคม ที่ปรึกษาของ ประธาน กกร. เชียงใหม่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555-2557 หอการค้า 10 สมัย 20 ปี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าครอบครัวสันติวงษ์ จบวิศวฯไฟฟ้า KKU จบ MBA Finance NIDA

3 @ copyright chaiyot suntivong เราชอบจัดการความรู้ แต่ไม่เคยการจัดการความไม่รู้ รู้ เปลี่ยนความรู้สึก หลง ติดกับความรู้สึก

4 ศรัท ธา ปัญ ญา

5 มอง ฟัง ทำแบบวัยรุ่น ถาม คิด / ค้น มอง ฟัง ทำ ถาม คิด แบบเด็ก แบบคนแก่ แบบผู้ใหญ่

6 เรียนให้เข้าใจ เข้าใจหมายถึงอะไร Paradigm Discussion Shared knowledge Think how to thinkLearning to Learn Wisdom

7 หลักสูตร Introduction to Operation Management Competitiveness and Operation Strategy Managing the Transformation process Innovation -managing the renewal of the business Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning Material and Inventory management Quality Group presentation and Discussion

8 การเก็บคะแนน ( ห้ามต่อรอง ) 1. เข้าชั้นเรียน 20 %A > 90 2. Quiz10%B+ 85-89 3. ค้นคว้าเดี่ยว 10%B 75-84 4. งานกลุ่ม 20%C+ 70-74 5. Mini Project10% 6. Final Exam30%

9 ค้นคว้ากลุ่ม ส่งทาง E-mail วันส่ง 1.FMS 2.JIT 3.Outsourcing 4.Supply chain 5.Lean 6.ERP 7.Six sigma 8.Quality house 9.Green manufacturing กรณีศึกษา 1.Standard Product 2.Customize Product 3.Service

10 มอบหมายงาน งานค้นคว้าเดี่ยว ตามหัวข้อการเรียน งานกลุ่ม ค้นคว้ากลุ่ม กรณีศึกษาตามหัวข้อการเรียน Mini-project นำเอาความรู้มาทำงานกลุ่มเป็นโครงการเล็กๆ เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2555 Operation management Case study ส่งวันสอบปลายภาค 15 มิถุนายน 2555 กลุ่มละ 6 คน ไล่ตามเลขที่ นับไปทีละ 6

11 วันนี้ 3 มิถุนายน 2555 Introduction to Operation Management Competitiveness and Operation Strategy Managing the Transformation process Innovation -managing the renewal of the business Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning Material and Inventory management Quality Group presentation and Discussion

12 Macro economic PESTLE Micro economic Supply : Demand Business ผู้ขาย ผู้ซื้อ สินค้า บริการ Company Suppliers Customers Competitors Business System Operation System Business Goal Operative Goal Competition Reality New Reality Driving Forces Change Static Dynamic Tactical Strategic

13 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น Function Level Business Level Corporate Level Marketing Operation Finance Strategy International Leader Entrepreneur Macro Economic Micro EconomicBusiness Language IT Decision MakingManagement

14 การเมืองเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม ตลาด DemandSupply Business ผู้ซื้อ ผู้ขาย สินค้า / บริการ หน้าที่ธุรกิจตลาดผลิตการเงิน บริหาร ทำได้ ทำเป็น วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ผู้บริหาร รู้หลักการ รู้กระบวนการ รู้เครื่องมือ การเลือกเชิงกลยุทธ์ การออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต กำไร = รายรับ - รายจ่าย = P x Q-FC-V x Q การบริหารการผลิต แข่งขันได้ Product Quality Cost Delivery กระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต

15 Change Driving Forces Scenario Market Product/ServiceCustomer Producer Resonance Demand pull Technology push P Q C DSenses Respond CompetitionCustomer Company Eco, Green, Environmental friendly Global context TQM National context Regional context Business environment Business Process Business Function Market environment Product Technology Process Technology Product StrategyProcess Strategy OperationMarket Finance Productivity /Innovation CapacityDesignMaterialSourcing Product life cycle Supply chain กรอบวิชานี้

16 แข่งขันได้ แผนธุรกิจ ถูก เร็ว ดี หลากหลาย หน้าที่ทางธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขัน การผลิต ( ผลิตได้ ผลิตเป็น ) การตลาด ( ขายดี ) การเงิน ( มีกำไร ไม่เสี่ยง ) การวางแผนการผลิตรวม ตารางการผลิตแม่บท การกำหนดตารางการผลิต สินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การใช้สายการผลิตให้คุ้มค่า การบริหารวัสดุ สินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาดูแล

17 สภาพแวดล้อม วางแผน ผู้บริหาร การผลิต ถูก เร็ว ดี หลากหลาย ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน เปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนช้า แน่นอน ไม่แน่นอน ปานกลาง กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ ตลาด เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม Me-too พัฒนา สินค้า ขยาย ตลาด กลยุทธ์กระบวนการผลิต เป้าหมายการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวสินค้ากับตลาด กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน ตลาดทั่วไป ตลาดเฉพาะ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การผลิต ถูก เร็ว ดี หลากหลาย Product Technology Process Technology ProcessInputoutput Process structure flow Make to order make to stock Assembly to order Process strategy Project Batch Assembly Continuous

18 Revenues IntroductionGrowthDeclineMaturity R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก Innovation Product development Market expansion Me-too Project Job shop Batch mass Assembly continuous Make to OrderMake to stock Assembly to order Assembly to stock

19 Product life cycle Time ฿ Innovation Growth Mature Decline Product development ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายตลาด ฝ่ายผลิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ Product Design Product Prototype เทคโนโลยีกระบวนการผลิต ความต้องการของลูกค้า Product Ideas แข่งขันได้ ตลาด สินค้า เดิมใหม่ เดิม ใหม่ เจาะ ตลาด พัฒนา ผลิตภั ณฑ์ ขยาย ตลาด นวัตกรร มสินค้า กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์กระบวนการผลิต Manufacturing

20 ความสอดคล้องของกลยุทธ์ ความต้องการของตลาด เข้าใจ ตลาด ทรัพยากรการผลิต เข้าใจใน ทรัพยากรที่ มีและ กระบวนการ ผลิต กำลังผลิต เครือข่ายซัพ พลาย เทคโนโลยี กระบวนการ องค์กรการผลิต ถูก เร็ว ดี หลากหลาย กระบวนการ ผลิต ปัจจัยการผลิต ความสามารถ ในการผลิต ตำแหน่ง ในตลาด ส่วนของ ตลาด กิจกรรม คู่แข่ง การ ตัดสินใจ เชิงกล ยุทธ์ การ ตัดสินใ จกล ยุทธ์การ ผลิต ผล ดำเนินงาน ที่ต้องการ วัตถุประ สงค์การ ดำเนินงา น ความสอดคล้องของกลยุทธ์การผลิต

21 © 2007 Pearson Education Links of Competitive Priorities with Manufacturing Strategy

22

23 Competitive priorities The most common competitive priorities used: cost (make it cheap) quality (make it good) variety (customize it to my needs) delivery speed (make it fast) delivery reliability (deliver it when promised) volume flexibility (adapt to the volume we want) product introduction speed (change it quick) during- and after-sale support (support it)

24 Multiple dimensions of value Internally, we want mutual advantage from the value dimensions whilst externally creating differentiation for customer segments Cost Flexibility Dependability Speed Quality The business environment On-specification products/services Wide product/service range Frequent new products/services Volume and delivery adjustments Dependable delivery Short delivery lead-times Low cost - high margin High total productivity Error-free processes Internal effects of the five dimensions of value Adaptability Reliable operation Fast throughput

25 คราวหน้า วันที่ 10 มิถุนายน 2555 Introduction to Operation Management Competitiveness and Operation Strategy Managing the Transformation process Innovation -managing the renewal of the business Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning Material and Inventory management Quality Group presentation and Discussion


ดาวน์โหลด ppt 703740 Principle of Operation management for Productivity and Quality วันที่ 3 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google