งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556
Strategic management ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

2

3 ชีวิตมีแต่ทุกข์ ต้องหาทางหลุดพ้นจากทุกข์

4

5 @ copyright chaiyot suntivong
ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก +ตะวันตก ผมเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต มองอย่างตะวันออก ผมเป็นนักปฏิบัติ ชอบทำเรื่องยุทธศาสตร์ ทำอย่างตะวันตก BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดีแม่โจ้ ราชมงคลล้านนา @ copyright chaiyot suntivong

6 @ copyright chaiyot suntivong
เราชอบจัดการความรู้ แต่ไม่เคยการจัดการความไม่รู้ การจัดการความรู้หรือความหลง Who are You ? What you want to be? หลง ติดกับความรู้สึก รู้ เปลี่ยนความรู้สึก @ copyright chaiyot suntivong

7 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

8 ปัญญา ศรัทธา

9 ทุกอย่างล้วนแล้วอยู่ที่คน
ทุกอย่างของคนอยู่ที่กายกับใจ รู้ กับ หลง รู้ ปัญญา สัมมา หลง อัตตา มิจฉา รู้ใจ มองข้างใน รู้ทางธรรม ( ความว่างเปล่า) นิพพาน มรรคแปด รู้กาย มองข้างนอก รู้ทางโลก (ความเป็นเลิศ) กิเลส ความเป็นเลิศ Kaizen รู้ข้างนอก รู้ข้างใน รู้เขา Sense รู้เรา Respond โอกาส ขีดความสามารถ

10 Get things done through people Management !!!! สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา
รู้ กับ หลง ปัญญา กับ ตัณหา ชุดความคิด Frame of reference Mental model Mind map Right think Think right Do right thing Do thing right Do it first Do it fast Do it right Do it right every time Get things done through people Management !!!! สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ศรัทธา กับ งมงาย ระดับของคน Why we Exist? Purpose Core Value บัวพ้นน้ำ บัวปิ่มน้ำ บัวใต้น้ำ โคลนตม

11 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึกปฏิบัติมากๆ
เรียนรู้ อนาคตภาพ สิ่งที่ที่เป็นไป ปัญญา มอง ฟัง การเปลี่ยนแปลง ทันโลก คิด ถาม ภาพความสำเร็จ สิ่งที่อยากเห็น เป้าหมาย ใจ ศรัทธา ทำ กิจกรรม โครงการ

12 @ copyright chaiyot suntivong
ทำ Think how to think มอง แบบคนแก่ ฟัง แบบผู้ใหญ่ ถาม คิด คิด แบบเด็ก ถาม ฟัง มอง ทำ แบบวัยรุ่น Learn how to learn @ copyright chaiyot suntivong

13 รู้ สุ จิ ปุ ลิ องค์ความรู้ภายนอก องค์ความรู้ภายใน Attitude and Value
Motives Attention Stimuli องค์ความรู้ภายนอก Perception Learning สุ จิ ปุ ลิ Personality รู้ Experience องค์ความรู้ภายใน Ability / Traits Desired Behavior Habit Reward Performance Goal directed เจ้าคุณนร :Good example is more than Teaching

14 หัวข้อวันนี้ แนวคิดและกรอบการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์
โลกการเปลี่ยนแปลงกับภาพอนาคต

15 คิด คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ภาพเดียวกัน มอง ภาพต่างกัน
ความเหมือนในความไม่แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่างในความเหมือนกัน Strategies ภาพเดียวกัน มอง ความเหมือนกันในความแตกต่าง ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ Visions ความแตกต่างในความไม่เหมือนกัน ( Innovation ) ภาพต่างกัน @ copyright chaiyot suntivong

16 @ copyright chaiyot suntivong
ทำ ทำต่างกัน ทำเหมือนกัน เป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันทำ เป้าหมายร่วมกัน ต่างคนต่างทำ คิดเหมือนกัน คิด เป้าหมายต่างกัน ร่วมกันทำ เป้าหมายต่างกัน ต่างคนต่างทำ คิดต่างกัน @ copyright chaiyot suntivong

17 ความเหมือนในความไม่แตกต่าง
คิด คิดเป็นระบบ คิดเชิงบูรณาการ ทำเหมือนกัน คิดเหมือนกัน ทำ คิดต่างกัน เป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันทำ ทำต่างกัน เป้าหมายต่างกัน ร่วมกันทำ เป้าหมายร่วมกัน ต่างคนต่างทำ เป้าหมายต่างกัน ต่างคนต่างทำ ภาพเดียวกัน ความเหมือนในความไม่แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่าง ในความเหมือนกัน Strategies มอง ความเหมือนกัน ในความแตกต่าง Visions ภาพต่างกัน ความแตกต่าง ในความไม่เหมือนกัน ( Innovation )

18 Global trend 5 big trends Futurist Future Future shaping Future mapping Perception of the future Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Right view System thinking It should be Learning process Learn how to learn Think how to think CEO Right thought Visionary Look for alternative Want to be Vision Possible future Wrong information Wrong view Wrong map Wrong things Future shock Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion

19 Mass movement of people Sustainable revolution
Change Global trend 5 big trends Aging people World value Mass movement of people Sustainable revolution Technology big breakthrough nature Environment Breakthrough Discontinuous Disruptive Not nature People create it Technology Future Continuity+change Long term trend Short term action Unforeseen Disruptive events Future shaping Fusion Cnvergence Transformation Partnership Network Intelligence Emerging Industries Bottom up growth Micro business Future mapping Perception of the future +ve Wellness Nano Robot tech New media Convergence IT connect -ve Disaster Aging Food sufficient Climate change Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Collaborative economy New Value model New empire Right view System thinking It should be Exterior to Interior approach System thinking Long view Looking Stakeholders Strategic futuring Strategic Intent Look listen Think Ask Action Learning process Learn how to learn Think how to think Decide and realize consequence Of their decision CEO high Scenario space Vision Possible future Interior to Exterior approach Challenge assumption Looking for alternative Possibilities a Portfolio o f futures Impact Right thought Vision Possible future Visionary Look for alternative Want to be Low Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion Wrong information Wrong map Future shock possible plausible probable Wrong view Wrong things probabilities

20 Core Value Mission Stakeholders Leading Agri. Core Purpose Core Value Individual Organization Culture alignment Symbol slogan ritual Core Competencies Capabilities Transform Into action

21 บริบทโลก 2012 2030 Global Warming New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern 2015 Health Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices Competitors Partnerships New Business Models New Customer Expectations AEC Market Supply Logistic Investment Labour 2040 2030 BRIC=G7 Food 2025 Population Fuel 21 21

22 Systems Thinking (The Big Picture)
Maejo Agriculture STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World Look where you don’t usually look Talk to people you don’t usually talk to Look for surprises Read, listen, watch, think Ask why Take the long view

23 scenario space scenario scenario scenario scenario scenario scenario
not a map of the future: a map of our perceptions of the future scenario space disruptive scenario scenario scenario scenario impact scenario scenario scenario scenario stable possible plausible probable probability

24 การวัดผล คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน คะแนนกรณีศึกษา 15 คะแนน
คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน คะแนนกรณีศึกษา 15 คะแนน คะแนนการค้นคว้าเดี่ยว คะแนน คะแนนรายงาน Dummy project คะแนน คะแนนสอบไล่ 30 คะแนน

25 มอบหมายงาน ให้นักศึกษาไปค้นคว้าในเว็บเรื่อง
แนวคิดและกรอบการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ โลกการเปลี่ยนแปลงกับภาพอนาคต ค้นคว้าเพื่อการอภิปรายครั้งต่อไปคราวหน้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับองค์กร แนวคิดและตัวแบบธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google