งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

2

3 ชีวิตมีแต่ทุกข์ ต้องหาทางหลุดพ้นจากทุกข์

4

5 ผมเป็น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก + ตะวันตก ผมเป็นนัก พฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต มองอย่าง ตะวันออก ผมเป็นนักปฏิบัติ ชอบทำเรื่อง ยุทธศาสตร์ ทำอย่าง ตะวันตก @ copyright chaiyot suntivong BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดีแม่โจ้ ราชมงคลล้านนา www.ba.cmu.ac.th/chaiyotwww.ba.cmu.ac.th/chaiyot E-mail : csuntivong@gmail.com

6 @ copyright chaiyot suntivong เราชอบจัดการความรู้ แต่ไม่เคยการจัดการความไม่รู้ รู้ เปลี่ยนความรู้สึก หลง ติดกับความรู้สึก การจัดการความรู้หรือความหลง Who are You ? What you want to be?

7 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์

8 ศรัทธา ปัญญา

9 ทุกอย่างล้วนแล้วอยู่ที่คน ทุกอย่างของคนอยู่ที่กายกับใจ รู้ กับ หลง รู้กาย มองข้างนอก รู้ข้างนอก รู้ข้างใน รู้เขา Sense รู้เรา Respond โอกาส ขีดความสามารถ รู้ทางโลก ( ความเป็นเลิศ ) รู้ ปัญญา สัมมา หลง อัตตา มิจฉา มรรคแปด นิพพาน รู้ทางธรรม ( ความ ว่างเปล่า ) รู้ใจ มองข้างใน Kaizen กิเลส ความเป็นเลิศ

10 รู้ กับ หลง ชุดความคิด Frame of reference Mental model Mind map Why we Exist? Purpose Core Value ปัญญา กับ ตัณหา ศรัทธา กับ งมงายระดับของคน บัวพ้นน้ำ บัวปิ่มน้ำ บัวใต้น้ำ โคลนตม สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา Right think Think right Do right thing Do thing right Do it first Do it fast Do it right Do it right every time Get things done through people Management !!!!

11 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึก ปฏิบัติมากๆ ปัญญา ใจ ศรัทธา อนาคตภาพ สิ่งที่ที่เป็นไป การเปลี่ยนแปลง คิด ถาม โครงการ มอง ฟัง ทำ ภาพความสำเร็จ สิ่งที่อยากเห็น เป้าหมาย กิจกรรม ทันโลก เรียนรู้

12 มอง ฟัง ทำแบบวัยรุ่น ถาม คิด มอง ฟัง ทำ ถาม คิด แบบเด็ก แบบคนแก่ แบบผู้ใหญ่ @ copyright chaiyot suntivong Think how to think Learn how to learn

13 Motives Perception Learning Experience Attitude and Value Personality Ability / TraitsHabit AttentionStimuli Goal directed Desired Behavior Performance Reward เจ้าคุณนร :Good example is more than Teaching สุ จิ ปุ ลิ องค์ ความรู้ ภายนอ ก องค์ ความรู้ ภายใน รู้

14 หัวข้อวันนี้ แนวคิดและกรอบการศึกษาการบริหารเชิงกล ยุทธ์ โลกการเปลี่ยนแปลงกับภาพอนาคต

15 คิด มอง คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ภาพเดียวกัน ภาพต่างกัน @ copyright chaiyot suntivong ความเหมือนใน ความไม่แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่างใน ความเหมือนกัน Strategies ความแตกต่างใน ความไม่เหมือนกัน ( Innovation ) ความเหมือนกันใน ความแตกต่าง ความเป็นเลิศในด้าน ต่างๆ Visions

16 คิด ทำ คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ทำเหมือนกัน ทำต่างกัน @ copyright chaiyot suntivong เป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันทำ เป้าหมายร่วมกัน ต่างคนต่างทำ เป้าหมายต่างกัน ต่างคนต่างทำ เป้าหมายต่างกัน ร่วมกันทำ

17 มอง ภาพเดียวกัน ภาพต่างกัน ความ เหมือนใน ความไม่ แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่าง ในความ เหมือนกัน Strategies ความ เหมือนกัน ในความ แตกต่าง Visions ความแตกต่าง ในความไม่ เหมือนกัน ( Innovation ) คิด คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ทำ ทำเหมือนกัน ทำต่างกัน เป้าหมาย ร่วมกัน ร่วมกันทำ เป้าหมาย ร่วมกัน ต่างคนต่าง ทำ เป้าหมาย ต่างกัน ร่วมกันทำ เป้าหมาย ต่างกัน ต่างคนต่าง ทำ คิดเป็นระบบ คิดเชิงบูรณา การ

18 Global trend 5 big trends Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Vision Possible future FutureFuture mapping Perception of the future Future shaping Futurist Visionary CEO System thinking Right thought Right view Look for alternativeWant to be It should be Future shockWrong view Learning process Learn how to learn Think how to think Wrong mapWrong things Wrong information Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion

19 Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Collaborative economy New Value model New empire Future Continuity+change Long term trend Short term action Unforeseen Disruptive events Future mapping Perception of the future Future shaping Fusion Cnvergence Transformation Partnership Network Intelligence Emerging Industries Bottom up growth Micro business +ve Wellness Nano Robot tech New media Convergence IT connect -ve Disaster Aging Food sufficient Climate change probabilities probablepossibleplausible Impact high Low Scenario space Possibilities a Portfolio o f futures Global trend 5 big trends 1.Aging people 2.World value 3.Mass movement of people 4.Sustainable revolution 5.Technology big breakthrough nature Not nature People create it Breakthrough Discontinuous Disruptive Technology Change Environment Vision Possible future Visionary CEO System thinking Right thought Right view Look for alternativeWant to be It should be Learning process Learn how to learn Think how to think Decide and realize consequence Of their decision Look listen Think Ask Action Interior to Exterior approach Challenge assumption Looking for alternative Exterior to Interior approach System thinking Long view Looking Stakeholders Vision Strategic Intent Possible future Strategic futuring Future shock Wrong view Wrong map Wrong things Wrong information Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion

20 Core Value Core Purpose Stakeholders Core CompetenciesCapabilities Organization Culture Transform Core Value Individual Into action alignment Mission Leading Agri. Symbol slogan ritual

21 21 Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices New Competitors New Partnerships New Business Models New Customer Expectations Health New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern AEC Market Supply Logistic Investment Labour Population Fuel Food Global Warming 2015 2012 2025 2020-2030 2030 2040 2030 บริบทโลก

22 Systems Thinking (The Big Picture) Look where you don’t usually look Talk to people you don’t usually talk to Look for surprises Read, listen, watch, think Ask why Take the long view Maejo Agriculture STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World

23 scenario space impact probability disruptive stable possibleplausibleprobable scenario not a map of the future: a map of our perceptions of the future

24 การวัดผล คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน คะแนนกรณีศึกษา 15 คะแนน คะแนนการค้นคว้าเดี่ยว 10 คะแนน คะแนนรายงาน Dummy project 25 คะแนน คะแนนสอบไล่ 30 คะแนน

25 มอบหมายงาน ให้นักศึกษาไปค้นคว้าในเว็บเรื่อง แนวคิดและกรอบการศึกษาการบริหารเชิงกล ยุทธ์ โลกการเปลี่ยนแปลงกับภาพอนาคต ค้นคว้าเพื่อการอภิปรายครั้งต่อไปคราวหน้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับองค์กร แนวคิดและตัวแบบธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt Strategic management ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google