งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการศึกษาและพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนา ที่อยู่อาศัย มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการศึกษาและพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนา ที่อยู่อาศัย มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการศึกษาและพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนา ที่อยู่อาศัย มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550

2 กรณีศึกษาข้อเปรียบเทียบ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัยของ ต่างประเทศ 1

3 Singapore Affordable quality housing for all that need it United Kingdom Home for all in 2005 Good quality and better environment affordable housing International Visions for the Housing Sector

4 Population in million 3.0 1.0 2.0 19602000198019701990 85% public housing ‘To provide affordable homes of high quality to meet the needs of the population’ ‘Enhancement of people’s assets and promoting building of cohesive communities’ 9% public housing ‘To provide affordable homes with modern amenities for all those who need them’ Singapore: changing visions กรณีศึกษาประเทศสิงค์โปร์ : บทบาทของรัฐต่อ นโยบายที่อยู่อาศัย

5 Singapore: changing policy 3.0 1.0 2.0 19602000198019701990 Population in million HDB was set up 9% public housing 85% public housing Emphasis on quality rather than quantity Slum clearance & new town development

6  Vision for London The Mayor’s vision for London is based on 3 interwoven themes: Strong, diverse, long term economic growth Social inclusiveness to give all Londoners the opportunity to share in London’s future success Fundamental improvements in London’s environment and its use of resources. The purpose of the Strategy - moving further and faster Putting people first Building more homes Building the right homes in the right places Designing places where people want to live Reviewing intermediate housing Promoting choice and mobility Tackling climate change ตัวอย่าง กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ : บทบาทของรัฐบาล กลาง

7  การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัย Test Valley Borough Council Housing Strategy 2004-7 (UK)  การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัย Test Valley Borough Council Housing Strategy 2004-7 (UK)  ยึดกรอบนโยบายหลักจากรัฐบาลกลาง (taking into account the regional and national policy context)  มุ่งเน้นการพัฒนาสาธารณูปโภค และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต The Housing Strategy includes a set of 12 issue-based sub-strategies Dynamic Policy กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ : บทบาทของรัฐบาล ท้องถิ่น Choice in Lettings Community Development Community Safety Diversity in Housing Homelessness Strategy Housing & Support Strategy Homes for Key Workers Older Persons Housing Private Sector Housing & Empty Properties Rural Housing Affordable Housing Procurement Energy Efficiency & Sustainable Development

8 2 ประสบการณ์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ / นโยบายชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ของไทย

9 ประเทศไทยเคยมีแผนนโยบายการพัฒนาที่อยู่ อาศัยโดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย (National Housing Policy Sub-committee) 2 ฉบับคือ – นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย พ. ศ. 2527 – นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย ( ฉบับปรับปรุง ) พ. ศ. 2531 คณะกรรมการอำนวยการเพื่อการแก้ไขปัญหา อสังหาริมทรัพย์ พ. ศ. 2540 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหา อสังหาริมทรัพย์ที่ประสบภาวะวิกฤต พ. ศ. 2541 คณะกรรมการเพื่อการฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์ พ. ศ. 2544

10 ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 1. นโยบายแห่งรัฐ 2. กฎระเบียบ 3. ผังเมืองและข้อมูลสารสนเทศ 4. การเงินเคหะ ประสบการณ์ของ ประเทศไทย ยังไม่สามารถผลักดันแผน ยุทธศาสตร์ / นโยบายให้เป็นจริง เนื่องจากขาดความ ต่อเนื่องของนโยบาย รัฐบาล ขาดข้อมูลที่จะเป็นฐานองค์ ความรู้ การพัฒนาแผนฯ ในปัจจุบัน ต้องเน้น “ คน ” เป็นศูนย์กลาง สร้าง สมดุล เพื่อ ความอยู่ดี มีสุข กรณีต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่อยู่ อาศัยมีมานานแล้ว และมีการ เปลี่ยนแปลงตาม สภาวการณ์ บทบาทของรัฐบาล กลางและ ท้องถิ่นที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของทุก ภาค ฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการศึกษาและพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนา ที่อยู่อาศัย มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google