งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 มองให้กว้าง  มองสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตามความจริงใน อนาคต  ไม่ใช่สิ่งที่อยากมอง หรืออยากให้เป็น  copyright chaiyot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " มองให้กว้าง  มองสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตามความจริงใน อนาคต  ไม่ใช่สิ่งที่อยากมอง หรืออยากให้เป็น  copyright chaiyot."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  มองให้กว้าง  มองสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตามความจริงใน อนาคต  ไม่ใช่สิ่งที่อยากมอง หรืออยากให้เป็น  มองภาพข้างนอกในอนาคตกลับเข้ามา @ copyright chaiyot suntivong จินตนาการเหนือ ความคิด มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง

2  Right View สัมมาทิฏฐิ  Right Thought สัมมาสังกัปปะ

3  Right Mindfulness สัมมาสติ  Right Concentration สัมมาสมาธิ  Right Effort สัมมาวายามะ

4  Right speech สัมมาวาจา  Right Action สัมมากัมมันตะ  Right Likelihood สัมมนาอาชีวะ

5 การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่อง ธรรมชาติ ธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงจึงต้อง เข้าใจเรื่องของธรรมะ หลักธรรม หลักคิด หลักการ หลักทำ @ copyright chaiyot suntivong

6 Think locally Think Globally SeeingKnowing @ copyright chaiyot suntivong เรา โลกภายนอก

7 Core Value Core Purpose Stakeholders Core CompetenciesCapabilities Organization Culture Transform Core Value Individual Into action alignment Mission Leading Agri. Symbol slogan ritual

8 Aging Climate change Energy Food sufficiency Food safety AEC IT Molegular science

9 SCENARIOCHALLENGE Aging Climate change Energy Food sufficiency Food safety AEC IT NBICS Innovation Wisdom Network Fusion Knowledge teacher culture

10 © 2005 Accelerating.org  Nanotech (micro and nanoscale technology)  Biotech (biotechnology, health care)  Infotech (computing and comm. technology)  Cognotech (brain sciences, human factors)  Sociotech (remaining technology applications) It is easy to spend lots of R&D or marketing money on a still-early technology in any field. Infotech examples: A.I., multimedia, internet, wireless It is almost as easy to spend disproportionate amounts on older, less centrally accelerating technologies. Every technology has the right time and place for innovation and diffusion. First mover and second mover advantages.

11  Look where you don’t usually look  Talk to people you don’t usually talk to  Look for surprises  Read, listen, watch, think  Ask why  Take the long view STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World

12 วิเคราะห์ภาพอนาคต (Scenario) และพร้อม กำหนดประเด็นที่มีผลกระทบ แรงขับ สู่ภาพอนาคต การเมือง เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ภาพอนาคต การเมือง เฉพาะทาง Identity ออกนอกระบบ การเงิน เทคโนโลยี E-learning E-education Web technology Cognitive sciences สังคม Knowledge Society อัตลักษณ์ Life style Quality of life Cross culture Culture Global citizen เศรษฐกิจ การค้าเสรี ภาวะเศรษฐกิจ Knowledge Economy Workforce สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ของเสีย พลังงาน

13

14 A.If “the future” cannot be predicted, it can be anticipated with varying degrees of uncertainty B.Futuring and visioning are different perspectives, and they must be done together C.Trends should be identified, tracked, and integrated into alternative futures with potential disruptive events and flexible responses

15 pastpresent future scenario strategic futurist not prediction… but awareness and anticipation of plausible futures probable possible futuring is not visioning

16 scenario space impact probability disruptive stable possibleplausibleprobable scenario not a map of the future: a map of our perceptions of the future

17 impact probability 5 1 3 2 4 15324 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 futuring must be an ongoing process

19 scenario space impact probability disruptive stable possibleplausibleprobable scenario

20 extend “peripheral vision” impact probability disruptive stable possibleplausibleprobable

21 Global trend 5 big trends Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Vision Possible future FutureFuture mapping Perception of the future Future shaping Futurist Visionary CEO System thinking Right thought Right view Look for alternativeWant to be It should be Future shockWrong view Learning process Learn how to learn Think how to think Wrong mapWrong things Wrong information Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion

22 Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Collaborative economy New Value model New empire Future Continuity+change Long term trend Short term action Unforeseen Disruptive events Future mapping Perception of the future Future shaping Fusion Cnvergence Transformation Partnership Network Intelligence Emerging Industries Bottom up growth Micro business +ve Wellness Nano Robot tech New media Convergence IT connect -ve Disaster Aging Food sufficient Climate change probabilities probablepossibleplausible Impact high Low Scenario space Possibilities a Portfolio o f futures Global trend 5 big trends 1.Aging people 2.World value 3.Mass movement of people 4.Sustainable revolution 5.Technology big breakthrough nature Not nature People create it Breakthrough Discontinuous Disruptive Technology Change Environment Vision Possible future Visionary CEO System thinking Right thought Right view Look for alternativeWant to be It should be Learning process Learn how to learn Think how to think Decide and realize consequence Of their decision Look listen Think Ask Action Interior to Exterior approach Challenge assumption Looking for alternative Exterior to Interior approach System thinking Long view Looking Stakeholders Vision Strategic Intent Possible future Strategic futuring Future shock Wrong view Wrong map Wrong things Wrong information Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion

23

24  Think global Act local  Think local Act Global

25

26

27

28 กลยุทธ์ระดับโลก การตอบสนองท้องถิ่น สูง ต่ำ สูง ความเป็นมาตรฐาน การเลือกปรับตัว มุ่งพื้นฐานการ ส่งออก ความหลากของ ท้องถิ่น

29 ความสามารถในการ แข่งขัน ความได้เปรียบในการ แข่งขัน มาก น้อย ตำแหน่ง ปัจจุบัน ? ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตำแหน่ง ใหม่ ภาพอนาคตประเทศ ไทย OT ความได้เปรียบในการ แข่งขัน Food security Eco agriculture Cross culture Natural resource เสื่อม โทรม Climate change Knowledge Economy and Society ข้อท้าทาย SW ความสามารถในการ แข่งขัน Network and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management

30 สภาพแวดล้อมภายนอก ความได้เปรียบในการแข่งขัน เครื่องมือใช้วิเคราะห์ SWOT ปัจจุบัน ความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลง อนาคต ปัจจัยไม่ค่อยซับซ้อน เปลี่ยนแปลงไม่เร็ว องค์กรต้องคล่องตัว และปรับตัวได้เร็ว ปัจจัยซับซ้อนขึ้น เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น การแข่งขันไม่รุนแรงองค์กรต้องเป็นเลิศการแข่งขันรุนแรง ตัวแบบธุรกิจเดิมเทคโนโลยีก้าวหน้าตัวแบบธุรกิจใหม่ ตลาดของผู้ผลิตการตลาดสมัยใหม่ตลาดของผู้ซื้อ ผู้ถือหุ้นเป็นใหญ่ต้องมองสังคมก่อน บริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น ใหญ่ วงจรชีวิตธุรกิจยืนยาวต้องทบทวนชีวิต ตลอดเวลา วงจรชีวิตธุรกิจผันผวน ประเมินผลตัวเงินปัจจัยเชิงคุณภาพด้าน ทุนต่างๆ อาทิ ทุนคน วัฒนธรรม ประเมินผลตัวเงินและ เชิงคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล ปัจจัยการผลิต แรงงานที่มีความรู้ ภูมิปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนการผลิต ธุรกิจเป็นเอกเทศห่วงโซ่อุปทานธุรกิจเป็นเครือข่าย ความร่วมมือ คุณภาพมุ่งเหมาะกับ การใช้งาน คุณภาพห้ามต่อรอง และต้องได้คุณภาพทั้ง องค์กร คุณภาพมุ่งความ ต้องการลูกค้า

31 สภาพแวดล้อมภายใน ความสามารถในการแข่งขัน เครื่องมือใช้วิเคราะห์ SWOT Radar TQA Score Benchmarking ปัจจุบัน ความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลง อนาคต องค์กรเกณฑ์คุณภาพโดยรวม กลยุทธ์ผู้นำหรือมุ่งเน้นสินค้า / ต้นทุน โครงสร้างแบบสูง แบบราบ แมทริกส์ กระบวนการกระบวนการธุรกิจ สินค้า / บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยีตัวสินค้า กระบวนการ ผลิต การตลาด ลูกค้า ตลาดใหญ่ ตลาดเฉพาะ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การผลิตกลยุทธ์กระบวนการ ผลิต การเงินตัวชี้วัดทางการเงิน คนทักษะความสามารถ ความสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ IS/IT การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

32 เ OT S W Network and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management Food security Eco agriculture Cross culture Natural resource เสื่อมโทรม Climate change Knowledge Economy and Society Food security Eco agriculture Cross culture Natural resource Climate change Knowledge Economy and Society Network and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management

33 Low High Medium AverageStrongWeak Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong 6.7 3.3 10.0 1.0 3.36.7 ขีดความสามารถ Network and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management แนวโน้มทิศทางของเกษตร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม การขาดแคลนอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมใหม่ สังคมเกษตร อาชีพทางการเกษตร Directional strategies Overall orientation toward growth, stability, or retrenchment.

34 การเมืองเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม ตลาด การเปลี่ยนแปลง การตลาดมัยใหม่ ลูกค้า VPFSuppliers พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางจิตวิทยา Need Want Demand 1. ลูกค้าเป็นพระราชา 2. ลูกค้าจะไม่ซื้ออะไรง่ายๆ ประโยชน์ 3. การตลาดเป็นเรื่องของทุกคน 4. ตลาดมีลักษณะเป็นตลาดย่อยๆ 5. ตลาดและลูกค้าเปลี่ยนไปเสมอ คู่แข่ง Suppliers ลูกค้า Make and sell Sense and Respond การคาดหวัง ฐานข้อ มูล ลูกค้า สำรวจ วิจัย Product / Service technology

35 ทุกอย่าง บางอย่าง ทุกคน บางคน คุณคือใคร จุดมุ่งหมาย เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ ตลาด สินค้า การเติบโตของตลาด น้อย ส่วนแบ่ง ของตลาด สูงต่ำ มาก

36 ความเข้มแข็งของธุรกิจ ความน่าสนใจ ของตลาด มาก ปานกลาง น้อย

37 ChannelValue Configuration Value Proposition CapabilityCustomers RelationshipPartnership RevenueCostProfit

38 องค์ประกอบ ธุรกิจคู่แข่งธุรกิจของท่าน สัดส่วนของคุณค่า Value Proposition กลุ่มลูกค้า Customer Segments ช่องทางการจัดจำหน่าย และข่อง ทางการสื่อสาร Distribution & Communication Channels ลูกค้าสัมพันธ์ Customer relationship การสร้างคุณค่า Value configuration แหล่งรายได้ Revenue streams โครงสร้างต้นทุน Cost structure

39 ความ คิด ทรัพย์ สิน คุณค่าที่ ได้รับ Strategic thinking สภาพแวด ล้อม ภายนอก ( โอกาส ) ทรัพยากร ภายใน คุณค่า


ดาวน์โหลด ppt  มองให้กว้าง  มองสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตามความจริงใน อนาคต  ไม่ใช่สิ่งที่อยากมอง หรืออยากให้เป็น  copyright chaiyot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google