งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มองแบบพญาอินทรี มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง จินตนาการเหนือความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มองแบบพญาอินทรี มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง จินตนาการเหนือความคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มองแบบพญาอินทรี มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง จินตนาการเหนือความคิด
มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง จินตนาการเหนือความคิด มองแบบพญาอินทรี มองให้กว้าง มองสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตามความจริงในอนาคต ไม่ใช่สิ่งที่อยากมอง หรืออยากให้เป็น มองภาพข้างนอกในอนาคตกลับเข้ามา @ copyright chaiyot suntivong

2 การตัดสินใจเริ่มที่ปัญญา
Right View สัมมาทิฏฐิ Right Thought สัมมาสังกัปปะ

3 สมาธิ Right Mindfulness สัมมาสติ Right Concentration สัมมาสมาธิ
Right Effort สัมมาวายามะ

4 ศีล Right speechสัมมาวาจา Right Action สัมมากัมมันตะ
Right Likelihood สัมมนาอาชีวะ

5 Maejo Transformation to 2026
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ ธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเข้าใจเรื่อง ของธรรมะ หลักธรรม หลักคิด หลักการ หลักทำ I am often puzzled how we could honor and respect Einstein so much yet consistently refuse to heed his advice from three generations back. @ copyright chaiyot suntivong รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์

6 Knowing Seeing โลกภายนอก เรา โลกภายนอก เรา Think locally
Think Globally @ copyright chaiyot suntivong

7 Core Value Mission Stakeholders Leading Agri. Core Purpose Core Value Individual Organization Culture alignment Symbol slogan ritual Core Competencies Capabilities Transform Into action

8 Driving forces 2026 Aging Climate change Energy Food sufficiency Food safety AEC IT Molegular science

9 challenge Scenario Aging Climate change Energy Food sufficiency Food safety AEC IT NBICS Innovation Wisdom Network Fusion Knowledge teacher culture

10 “NBICS”: 5 Choices for Strategic Technological Development
Nanotech (micro and nanoscale technology) Biotech (biotechnology, health care) Infotech (computing and comm. technology) Cognotech (brain sciences, human factors) Sociotech (remaining technology applications) It is easy to spend lots of R&D or marketing money on a still-early technology in any field. Infotech examples: A.I., multimedia, internet, wireless It is almost as easy to spend disproportionate amounts on older, less centrally accelerating technologies. Every technology has the right time and place for innovation and diffusion. First mover and second mover advantages. © 2005 Accelerating.org

11 Systems Thinking (The Big Picture)
STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World Look where you don’t usually look Talk to people you don’t usually talk to Look for surprises Read, listen, watch, think Ask why Take the long view

12 วิเคราะห์ภาพอนาคต (Scenario) และพร้อมกำหนดประเด็นที่มีผลกระทบ
การเมือง เศรษฐกิจ แรงขับ สู่ภาพอนาคต ภาพอนาคต เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี E-learning E-education Web technology Cognitive sciences การเมือง เฉพาะทาง Identity ออกนอกระบบ การเงิน เศรษฐกิจ การค้าเสรี ภาวะเศรษฐกิจ Knowledge Economy Workforce สังคม Knowledge Society อัตลักษณ์ Life style Quality of life Cross culture Culture Global citizen สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ของเสีย พลังงาน

13 Scenario 2026

14 Futuring and Visioning: Preparing for the Future
If “the future” cannot be predicted, it can be anticipated with varying degrees of uncertainty Futuring and visioning are different perspectives, and they must be done together Trends should be identified, tracked, and integrated into alternative futures with potential disruptive events and flexible responses

15 awareness and anticipation of plausible futures probable
futuring is not visioning strategic futurist not prediction… but awareness and anticipation of plausible futures probable possible scenario scenario scenario scenario past present future scenario scenario

16 scenario space scenario scenario scenario scenario scenario scenario
not a map of the future: a map of our perceptions of the future scenario space disruptive scenario scenario scenario scenario impact scenario scenario scenario scenario stable possible plausible probable probability

17 5 4 1 3 8 4 7 5 2 9 3 10 6 impact 2 1 1 2 3 4 5 probability

18 futuring must be an ongoing process

19 scenario space scenario scenario scenario scenario scenario scenario
disruptive scenario scenario scenario scenario scenario impact scenario scenario scenario scenario stable possible plausible probable probability

20 extend “peripheral vision”
disruptive impact stable possible plausible probable probability

21 Global trend 5 big trends Futurist Future Future shaping Future mapping Perception of the future Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Right view System thinking It should be Learning process Learn how to learn Think how to think CEO Right thought Visionary Look for alternative Want to be Vision Possible future Wrong information Wrong view Wrong map Wrong things Future shock Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion

22 Mass movement of people Sustainable revolution
Change Global trend 5 big trends Aging people World value Mass movement of people Sustainable revolution Technology big breakthrough nature Environment Breakthrough Discontinuous Disruptive Not nature People create it Technology Future Continuity+change Long term trend Short term action Unforeseen Disruptive events Future shaping Fusion Cnvergence Transformation Partnership Network Intelligence Emerging Industries Bottom up growth Micro business Future mapping Perception of the future +ve Wellness Nano Robot tech New media Convergence IT connect -ve Disaster Aging Food sufficient Climate change Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Collaborative economy New Value model New empire Right view System thinking It should be Exterior to Interior approach System thinking Long view Looking Stakeholders Strategic futuring Strategic Intent Look listen Think Ask Action Learning process Learn how to learn Think how to think Decide and realize consequence Of their decision CEO high Scenario space Vision Possible future Interior to Exterior approach Challenge assumption Looking for alternative Possibilities a Portfolio o f futures Impact Right thought Vision Possible future Visionary Look for alternative Want to be Low Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion Wrong information Wrong map Future shock possible plausible probable Wrong view Wrong things probabilities

23 challenge

24 Strategic thinking Think global Act local Think local Act Global

25 Vision 2026

26 Business concept

27 Business Model

28 Strategic Positioning
สูง ต่ำ ความเป็นมาตรฐาน การเลือกปรับตัว กลยุทธ์ระดับโลก มุ่งพื้นฐานการส่งออก ความหลากของท้องถิ่น การตอบสนองท้องถิ่น

29 ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ภาพอนาคตประเทศไทย OT ความได้เปรียบในการแข่งขัน Food security Eco agriculture Cross culture Natural resource เสื่อมโทรม Climate change Knowledge Economy and Society ตำแหน่งใหม่ มาก เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ตำแหน่ง ปัจจุบัน? ข้อท้าทาย SW ความสามารถในการแข่งขัน Network and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management น้อย มาก น้อย ความสามารถในการแข่งขัน

30 การประเมินสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง อนาคต ปัจจัยไม่ค่อยซับซ้อน เปลี่ยนแปลงไม่เร็ว องค์กรต้องคล่องตัวและปรับตัวได้เร็ว ปัจจัยซับซ้อนขึ้น เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น การแข่งขันไม่รุนแรง องค์กรต้องเป็นเลิศ การแข่งขันรุนแรง ตัวแบบธุรกิจเดิม เทคโนโลยีก้าวหน้า ตัวแบบธุรกิจใหม่ ตลาดของผู้ผลิต การตลาดสมัยใหม่ ตลาดของผู้ซื้อ ผู้ถือหุ้นเป็นใหญ่ ต้องมองสังคมก่อนบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นใหญ่ วงจรชีวิตธุรกิจยืนยาว ต้องทบทวนชีวิตตลอดเวลา วงจรชีวิตธุรกิจผันผวน ประเมินผลตัวเงิน ปัจจัยเชิงคุณภาพด้านทุนต่างๆ อาทิ ทุนคน วัฒนธรรม ประเมินผลตัวเงินและเชิงคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล ปัจจัยการผลิต แรงงานที่มีความรู้ ภูมิปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนการผลิต ธุรกิจเป็นเอกเทศ ห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจเป็นเครือข่าย ความร่วมมือ คุณภาพมุ่งเหมาะกับการใช้งาน คุณภาพห้ามต่อรองและต้องได้คุณภาพทั้งองค์กร คุณภาพมุ่งความต้องการลูกค้า สภาพแวดล้อมภายนอก ความได้เปรียบในการแข่งขัน เครื่องมือใช้วิเคราะห์ SWOT

31 การประเมินสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง อนาคต องค์กร เกณฑ์คุณภาพโดยรวม กลยุทธ์ ผู้นำหรือมุ่งเน้นสินค้า/ต้นทุน โครงสร้าง แบบสูง แบบราบ แมทริกส์ กระบวนการ กระบวนการธุรกิจ สินค้า/บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ตัวสินค้า กระบวนการผลิต การตลาด ลูกค้า ตลาดใหญ่ ตลาดเฉพาะ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การผลิต กลยุทธ์กระบวนการผลิต การเงิน ตัวชี้วัดทางการเงิน คน ทักษะความสามารถ ความสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ IS/IT การบำรุงรักษา เชิงป้องกัน สภาพแวดล้อมภายใน ความสามารถในการแข่งขัน เครื่องมือใช้วิเคราะห์ SWOT Radar TQA Score Benchmarking

32 Grand strategies O T S W เ Food security Food security Eco agriculture
Cross culture Natural resource Climate change Knowledge Economy and Society Food security Eco agriculture Cross culture Natural resource เสื่อมโทรม Climate change Knowledge Economy and Society Grand strategies O T Network and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management S Network and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management W

33 Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong
ขีดความสามารถNetwork and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management Directional strategies Overall orientation toward growth, stability, or retrenchment. แนวโน้มทิศทางของเกษตร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม การขาดแคลนอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมใหม่ สังคมเกษตร อาชีพทางการเกษตร 10.0 Strong 6.7 Average 3.3 Weak 1.0 High 6.7 Medium 3.3 Low 1.0 Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong

34 การเปลี่ยนแปลง การเมือง เทคโนโลยี ลูกค้าเป็นพระราชา ลูกค้าจะไม่ซื้ออะไรง่ายๆ ประโยชน์ การตลาดเป็นเรื่องของทุกคน ตลาดมีลักษณะเป็นตลาดย่อยๆ ตลาดและลูกค้าเปลี่ยนไปเสมอ เศรษฐกิจ สังคม ตลาด การตลาดมัยใหม่ Suppliers VPF ลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางจิตวิทยา Need Want Demand การคาดหวัง Suppliers ลูกค้า ฐานข้อมูลลูกค้า คู่แข่ง สำรวจ วิจัย Make and sell Sense and Respond Product / Service technology

35 บางอย่าง ทุกอย่าง ทุกคน คุณคือใคร จุดมุ่งหมาย บางคน สินค้า ใหม่ เดิม การเติบโตของตลาด เดิม สูง ต่ำ ตลาด มาก ส่วนแบ่ง ของตลาด ใหม่ น้อย

36 ความเข้มแข็งของธุรกิจ
มาก ปานกลาง น้อย มาก ความน่าสนใจ ของตลาด ปานกลาง น้อย

37 Business Model: VPF group
Partnership Relationship Capability Value Proposition Customers Value Configuration Channel Cost Profit Revenue

38 สรุป Business Model Elements
องค์ประกอบ ธุรกิจคู่แข่ง ธุรกิจของท่าน สัดส่วนของคุณค่า Value Proposition กลุ่มลูกค้า Customer Segments ช่องทางการจัดจำหน่าย และข่องทางการสื่อสาร Distribution & Communication Channels ลูกค้าสัมพันธ์ Customer relationship การสร้างคุณค่า Value configuration แหล่งรายได้ Revenue streams โครงสร้างต้นทุน Cost structure

39 Business Concept Strategic thinking สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส) คุณค่า
ทรัพยากรภายใน Business Concept ความคิด ทรัพย์สิน คุณค่าที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt มองแบบพญาอินทรี มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง จินตนาการเหนือความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google