งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 04/11/2005 Maxx Hotel Bkk. พิ ธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำกรอบ นโยบายและแนวทาง คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2549” พิ ธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำกรอบ นโยบายและแนวทาง คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2549”

2 การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centered) และยึดประโยชน์สุขของ ประชาชนเป็นหลัก คิดเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งไปข้างหน้า (future-oriented) และ เปิดมุมมอง ให้กว้าง (outside-in approach) บริหารงานบนฐานขององค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศ ทำงานเชิงรุก กล้าคิด กล้าทำ ท้าทาย ไม่ติดยึดกับรูปแบบเดิม เพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ยึดหลักบูรณาการ ไร้พรมแดนของหน่วยงาน (boundary less) มีเป้าหมายในการทำงาน สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน เน้นความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ (economy of speed) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้ทันโลกทันสมัย แสวงหาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ Prime Minister’s Vision Public Sector Reform

3 การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” Strategy Formulation การวางวิสัยทัศน์และ การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategy Map การบริหารความเสี่ยง วางแผนโครงการ Strategy Implementation Org. Structure (GO/PO/SE/SDU/etc.) Process Redesign IT (e-gov) People (Competency) Culture KM กฎหมาย Strategic Control คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (PA) BSC Individual Scorecard Good Governance Public Sector Management Quality Award (PMQA) (MBNQA) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 2546 New Public Management Strategic Management คตป รายงาน ข้อมูล สถานก ารณ์ เศรษฐกิ จและ สังคม Globalization Making strategy works Good strategy comes first

4 การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” Strategy Formulation Strategy Implementation SWOTSWOT Action Plan Vision Strategic Issue Goal (KPI / target) Strategies แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (2548-2551) Risk Assessment & Management StructureProcess/IT Rule & Regulation People/ Culture Alignment Blueprint for Change Strategic Control Strategic Management

5 การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 48 49 5051 คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ

6 การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ( น้ำหนัก : ร้อยละ 50) ผลสำเร็จตาม แผนปฏิบัติ ราชการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ การให้บริการ ( น้ำหนัก : ร้อย ละ 10) คุณภาพการ ให้บริการ การจัดตั้ง ศูนย์บริการร่วม การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ ( น้ำหนัก : ร้อยละ 10) การบริหาร งบประมาณ การประหยัด พลังงาน การลดระยะเวลา การให้บริการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา องค์กร ( น้ำหนัก : ร้อย ละ 30) การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและ สารสนเทศ การบริหารการป ลี่ยนแปลงและการ พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ องค์กร การบริหารความ เสี่ยง การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายของ ระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล

7 การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowled ge Manage ment e- governm ent MIS การปรับ กระบวน ทัศน์ (I am Ready) แผน แม่บท ด้าน ทรัพยากร บุคคล 3- 5 ปี (Compet ency) การลด ขั้นตอน และ ระยะเวลา การ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบ ควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสง ค์ แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี ( แผนบริหาร ราชการ แผ่นดิน ) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภ าพ คำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ พัฒ นา องค์ กร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA)

8 การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” แนวคิดการจัดทำคำรับรองภายในกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน

9 การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 04/11/2005 Maxx Hotel Bkk. พิ ธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำกรอบ นโยบายและแนวทาง คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2549” พิ ธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำกรอบ นโยบายและแนวทาง คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2549”


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 “4 พฤศจิกายน 2548” นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google