งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549” นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 04/11/2005 Maxx Hotel Bkk.

2 Prime Minister’s Vision
Public Sector Reform ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centered) และยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก คิดเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งไปข้างหน้า (future-oriented) และ เปิดมุมมอง ให้กว้าง (outside-in approach) บริหารงานบนฐานขององค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศ ทำงานเชิงรุก กล้าคิด กล้าทำ ท้าทาย ไม่ติดยึดกับรูปแบบเดิม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ยึดหลักบูรณาการ ไร้พรมแดนของหน่วยงาน (boundary less) มีเป้าหมายในการทำงาน สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน เน้นความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ (economy of speed) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้ทันโลกทันสมัย แสวงหาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่

3 Good Governance Strategy Formulation Strategy Implementation
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 Good Governance New Public Management Strategic Management Strategy Formulation การวางวิสัยทัศน์และ การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategy Map การบริหารความเสี่ยง วางแผนโครงการ Strategy Implementation Org. Structure (GO/PO/SE/SDU/etc.) Process Redesign IT (e-gov) People (Competency) Culture KM กฎหมาย Strategic Control คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (PA) BSC Individual Scorecard รายงานข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม Globalization คตป Good strategy comes first Making strategy works Public Sector Management Quality Award (PMQA) (MBNQA)

4 Strategy Implementation
Strategic Management Strategy Formulation แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( ) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี S W O T Vision Strategic Issue Goal (KPI / target) Strategies Strategic Control Strategy Implementation Action Plan Risk Assessment & Management Structure Process/IT Alignment Rule & Regulation People/ Culture Blueprint for Change

5 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 48 49 50 51 คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 50) ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ การให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) คุณภาพการให้บริการ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) การบริหารงบประมาณ การประหยัดพลังงาน การลดระยะเวลาการให้บริการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา องค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 30) การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารการปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

7 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนา องค์กร Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหารราชการแผ่นดิน) 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 3-5 ปี (Competency) การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายใน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process Knowledge Management e-government MIS

8 แนวคิดการจัดทำคำรับรองภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

9 พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549” นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 04/11/2005 Maxx Hotel Bkk.


ดาวน์โหลด ppt พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google