งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสิ่งที่เรียนไปวันที่ 13 สิงหาคม 2554. ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง วัดอะไร อยู่ที่ไหน ไปบ่อยไหม จงไปวัดก่อนมีทุกข์ จงไปวัดตอนมีลมหายใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสิ่งที่เรียนไปวันที่ 13 สิงหาคม 2554. ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง วัดอะไร อยู่ที่ไหน ไปบ่อยไหม จงไปวัดก่อนมีทุกข์ จงไปวัดตอนมีลมหายใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสิ่งที่เรียนไปวันที่ 13 สิงหาคม 2554

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง วัดอะไร อยู่ที่ไหน ไปบ่อยไหม จงไปวัดก่อนมีทุกข์ จงไปวัดตอนมีลมหายใจ อย่าไปวัดตอนหมดลมหายใจ

3 ข้อสรุปงานเดี่ยว 10 คะแนน 1. ให้คนที่สนใจทำธุรกิจจริงๆไปทำแผนธุรกิจ มาส่ง ซึ่งจะมีการเรียนต่อไปในเรื่องนี้ ให้ทำ คู่ขนานกันไป 2. คนที่ยังไม่มีแนวคิดจะทำธุรกิจให้ไปค้นคว้า และวิเคราะห์ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ ตัวเองสนใจที่จะศึกษา อาทิ คุณลักษณะ แนวคิดการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 3. ส่งภายในวันที่ 1 กันยายน ทางอีเมล์ และ วันที่ 3 กันยายน เป็นเอกสาร

4 ข้อสรุปงานกลุ่ม 25 คะแนน 1. แบ่งเป็นกลุ่มละ 7 คน 3 กลุ่ม 8 คน 2 กลุ่ม แบ่งตามความสนใจที่ตรงกันและความ สะดวกในการทำงานร่วมกัน 2. ให้แต่ละกลุ่มไปหาตระกูลผู้ประกอบการ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและน่าสนใจใน จังหวัดเชียงราย อาทิ ตระกูลคุณแสวง วังคำ ประเสริฐ เวียงอินน์ คุณวิรุณ คำภิโล คุณ พัฒนา สิทธิสมบัติ หาข้อมูลวิเคราะห์และนำมาเขียนเป็น กรณีศึกษาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

5 งานค้นคว้าเดี่ยวที่ 1 เก็บ 5 คะแนน ไปค้นคว้าเรื่องแผนธุรกิจ ในรูปแบบไฟล์ ppt. หรือ pdf จากเว็บ ภาษาอังกฤษในอินเตอร์เน็ต อ้างอิงที่มาของ web ด้วย สรุปย่อเป็นภาษาไทยพอให้เข้าใจ ส่งทาง e-mail : csuntivong@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ภายในเวลา 16.00 น. เลยกำหนดหักวันละ 1 คะแนน

6 หลักการ มองข้างนอก มองข้างใน มองข้างนอกหมายถึงรู้เขา รู้สภาพแวดล้อม ภายนอก สิ่งที่เป็นไปตาม ความเป็นจริง เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ว่าโลก มีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไร ไปกระทบกับ Demand & Supply อย่างไร Demand เป็นเรื่องของความต้องการของตลาด Demand Pull Supply เป็นเรื่องของตัวสินค้า Technology push ระดับของการมองตั้งแต่ระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ ภาค จังหวัด แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของ พื้นที่ Think Globally Act locally, Think Locally Act Globally

7 หลักการ มองข้างใน หมายถึงตัวผู้ประกอบการ ว่ามีปัจจัย สภาพแวดล้อมภายใน อย่างไร มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน แตกต่างกันที่ปัจจัยทางจิตวิทยาตัวคน เป็น เรื่อง Mind set ที่ประกอบไป ด้วย Frame of Reference Mental Model Mind map สะท้อนออกมาในรูปของบุคลิกภาพ คุณลักษณะ และทักษะ ตาม วัฒนธรรม ค่านิยมของแต่ละคน ทักษะการคิด การเรียนรู้ ทักษะฝีมือในงาน

8 สภาพแวดล้อม ซับซ้อนไม่ซับซ้อน เปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนช้าแน่นอน ไม่แน่นอน ปานกลาง เหมือนกัน ต่างกัน Niches มอง คิด เหมือนกัน ต่างกัน สูง ต่ำ นวัตกรรม ใหม่ ผลตอบแทน ความเสี่ยง มาก น้อย มีทำทั่วไป มีรู้ทำไป ทำไม ผูกขาด เป็น ไม่เป็น เจ๊ง คิด ทำ เป็นไม่เป็น เป็นเลิศ วิชาการ จ๋า หลงจู้ จ๋า ดี ไม่ดี เจ๊ง ทรัพยากร โอกาส มีไม่มี เป็นเลิศ วิชาการ จ๋า หลงจู้ จ๋า ยาก ง่าย ปล่อยวาง ทุกข์ สุข ยาก ง่าย หวั่นไหว กิเลสมาก ไม่รู้จักพอ พอเพียง ผู้ประกอบการ ชุดความคิด ได้แก่ กรอบอ้างอิง ตัวแบบความคิด แผนที่ความคิด Personality Characteristic Competencies ผู้ชอบเสี่ยงภัย ผู้แสวงหาโอกาส ผู้ที่เรียนรู้เสมอ มีความมุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ ผู้ประกอบการ CEO Manager Operator

9 Strategic management

10 วันที่ 14 สิงหาคม 2554 1. ทบทวนผู้ประกอบการกับโลกธุรกิจ 2. คุณลักษณะและแนวคิดของผู้ประกอบการ 3. ผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ 4. การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบ การทำธุรกิจ 5. และการประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ

11 ความเหมือนในความ ไม่แตกต่าง (Leadership) ความแตกต่างในความ เหมือนกัน (Convergence) ความเหมือนกันในความ แตกต่าง Excellence ความแตกต่างในความไม่ เหมือนกัน (Niches) ความคิด ภาพ คิดเหมือนกันคิดต่างกัน ภาพเดียวกัน ภาพต่างกัน

12 เหมือนกันต่างกัน เอกภาพ ชนะ - ชนะ รู้รักสามัคคี ความแตกต่าง ชนะ - แพ้ จุดมุ่งหมายเดียวกัน มองภาพ ความแตกต่าง แพ้ - ชนะ ปรองดอง แตกแยก แพ้ - แพ้ Mind set คิด เหมือนกัน ต่างกัน ขัดแย้ง + + - - - - + + ปณิธาน จุดมุ่งหม าย วิสัยทัศน์


ดาวน์โหลด ppt สรุปสิ่งที่เรียนไปวันที่ 13 สิงหาคม 2554. ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง วัดอะไร อยู่ที่ไหน ไปบ่อยไหม จงไปวัดก่อนมีทุกข์ จงไปวัดตอนมีลมหายใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google