งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การเป็นผู้ประกอบการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การเป็นผู้ประกอบการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ
สรุปสิ่งที่เรียนไปวันที่ 13 สิงหาคม 2554 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง วัดอะไร อยู่ที่ไหน ไปบ่อยไหม จงไปวัดตอนมีลมหายใจ อย่าไปวัดตอนหมดลมหายใจ ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

3 ข้อสรุปงานเดี่ยว 10 คะแนน
ให้คนที่สนใจทำธุรกิจจริงๆไปทำแผนธุรกิจมาส่ง ซึ่งจะมีการเรียนต่อไปในเรื่องนี้ ให้ทำคู่ขนานกันไป คนที่ยังไม่มีแนวคิดจะทำธุรกิจให้ไปค้นคว้าและวิเคราะห์ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ตัวเองสนใจที่จะศึกษา อาทิ คุณลักษณะ แนวคิดการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ส่งภายในวันที่ 1 กันยายน ทางอีเมล์ และวันที่ 3 กันยายน เป็นเอกสาร

4 ข้อสรุปงานกลุ่ม 25 คะแนน
แบ่งเป็นกลุ่มละ 7 คน 3 กลุ่ม 8 คน 2 กลุ่ม แบ่งตามความสนใจที่ตรงกันและความสะดวกในการทำงานร่วมกัน ให้แต่ละกลุ่มไปหาตระกูลผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและน่าสนใจในจังหวัดเชียงราย อาทิ ตระกูลคุณแสวง วังคำ ประเสริฐ เวียงอินน์ คุณวิรุณ คำภิโล คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ หาข้อมูลวิเคราะห์และนำมาเขียนเป็นกรณีศึกษาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

5 งานค้นคว้าเดี่ยวที่ 1 เก็บ 5 คะแนน
ไปค้นคว้าเรื่องแผนธุรกิจ ในรูปแบบไฟล์ ppt. หรือ pdf จากเว็บภาษาอังกฤษในอินเตอร์เน็ต อ้างอิงที่มาของ web ด้วย สรุปย่อเป็นภาษาไทยพอให้เข้าใจ ส่งทาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ภายในเวลา น. เลยกำหนดหักวันละ 1 คะแนน

6 หลักการ มองข้างนอก มองข้างใน มองข้างนอกหมายถึงรู้เขา รู้สภาพแวดล้อมภายนอก สิ่งที่เป็นไปตาม ความเป็นจริง เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไร ไปกระทบกับ Demand & Supply อย่างไร Demand เป็นเรื่องของความต้องการของตลาด Demand Pull Supply เป็นเรื่องของตัวสินค้า Technology push ระดับของการมองตั้งแต่ระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ ภาค จังหวัด แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ Think Globally Act locally , Think Locally Act Globally

7 หลักการ มองข้างใน หมายถึงตัวผู้ประกอบการ ว่ามีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน อย่างไร มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน แตกต่างกันที่ปัจจัยทางจิตวิทยาตัวคน เป็นเรื่อง Mind set ที่ประกอบไป ด้วย Frame of Reference Mental Model Mind map สะท้อนออกมาในรูปของบุคลิกภาพ คุณลักษณะ และทักษะ ตาม วัฒนธรรม ค่านิยมของแต่ละคน ทักษะการคิด การเรียนรู้ ทักษะฝีมือในงาน

8 Personality Characteristic Competencies สภาพแวดล้อม ผู้ชอบเสี่ยงภัย
คิด โอกาส ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน ต่างกัน เหมือนกัน มี ไม่มี ปานกลาง เปลี่ยนเร็ว ไม่แน่นอน เหมือนกัน วิชาการ จ๋า ดี มอง เป็นเลิศ เปลี่ยนช้า ปานกลาง แน่นอน ทรัพยากร ต่างกัน Niches หลงจู้ จ๋า ไม่ดี เจ๊ง ความเสี่ยง สุข ทำ มาก น้อย ยาก ง่าย เป็น ไม่เป็น นวัตกรรม ใหม่ สูง ผูกขาด วิชาการ จ๋า ยาก เป็น ปล่อยวาง พอเพียง เป็นเลิศ ผลตอบแทน ทุกข์ คิด มีรู้ทำไป ทำไม ต่ำ มีทำทั่วไป กิเลสมาก ไม่รู้จักพอ หลงจู้ จ๋า ง่าย ไม่เป็น หวั่นไหว เจ๊ง ผู้ชอบเสี่ยงภัย ผู้แสวงหาโอกาส ผู้ที่เรียนรู้เสมอ มีความมุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ CEO Manager Operator ชุดความคิด ได้แก่ กรอบอ้างอิง ตัวแบบความคิด แผนที่ความคิด Personality Characteristic Competencies

9 Strategic management

10 วันที่ 14 สิงหาคม 2554 ทบทวนผู้ประกอบการกับโลกธุรกิจ
คุณลักษณะและแนวคิดของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ และการประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ

11 ความเหมือนในความไม่แตกต่าง ความแตกต่างในความเหมือนกัน
ความคิด คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ความเหมือนในความไม่แตกต่าง (Leadership) ความแตกต่างในความเหมือนกัน (Convergence) ความเหมือนกันในความแตกต่าง Excellence ความแตกต่างในความไม่เหมือนกัน (Niches) ภาพเดียวกัน ภาพ ภาพต่างกัน

12 Mind set เอกภาพ ชนะ-ชนะ รู้รักสามัคคี ปณิธาน จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
+ ปณิธาน จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ คิด เหมือนกัน ต่างกัน ขัดแย้ง + + - ความแตกต่าง ชนะ-แพ้ จุดมุ่งหมายเดียวกัน เอกภาพ ชนะ-ชนะ รู้รักสามัคคี เหมือนกัน มองภาพ ความแตกต่าง แพ้-ชนะ ปรองดอง + ต่างกัน แตกแยก แพ้-แพ้ ขัดแย้ง - - -


ดาวน์โหลด ppt วิชา การเป็นผู้ประกอบการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google