งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Effecting Successful change management initiatives Michael Stanleigh.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Effecting Successful change management initiatives Michael Stanleigh."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Effecting Successful change management initiatives Michael Stanleigh

2 วัตถุประสงค์ของบทความ เป็นแนวทาง / ที่ปรึกษาให้กับ manager เพื่อทำให้การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง องค์การมีประสิทธิภาพ

3 Background จากการสำรวจที่ผ่านมา กลุ่ม CEO ได้รายงานไว้ ว่า มากกว่า 75% ที่องค์กรของพวกเขาไม่ ประสบความสำเร็จกับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มผู้นำในองค์กรหลายคน มีการพัฒนากล ยุทธ์ที่ชัดเจน ปรับรูปแบบต่างๆ ปรับโครงสร้าง องค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่คนก็ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง จนบางครั้ง เกิดวิกฤตขึ้นในองค์กร เพราะพวกเขาไม่เชื่อใน การเปลี่ยนแปลงและรู้สึกสับสน

4 What drives change? Mergers and acquisitions - การรวมตัวของบริษัท Innovation – การมีนวัตกรรม Technology – การนำเทคโนโลยีเข้ามา Restructuring/re-organization – ปรับโครงสร้าง องค์การ Declining sales and /or market share – ยอดขาย ตกต่ำ Globalization,expansion and growth – การเติบโต / ขยายกิจการ Sense of urgency – ตระหนักว่าเป็นเรืองเร่งด่วน

5 Why do change initiative fail? 1. ผู้นำขององค์การคาดหวังว่าพนักงานจะ เปลี่ยนแปลงจากการที่ไม่ยอมรับไปสู่การ ยอมรับเร็วเกินไป ลืมตระหนักไปว่าแต่ละคน แตกต่างกัน 2. การสื่อสารที่ทำให้พนักงานกลัว

6 Creating a crisis in the management of change  พนักงานทั้งหมดไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม  ทำการเปลี่ยนแปลงอยู่เฉพาะในส่วนของระดับ ผู้บริหาร  การบอกพนักงานพวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลง เพราะกำลังอยู่ในช่วงวิกฤต  ส่งคนเข้าไปเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง และ คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น  ในอดีตที่ผ่านมา องค์กรทำให้พนักงานขาด ความเชื่อถือ  ไม่ให้เวลาพนักงานเพื่อเริ่มต้นในการ เปลี่ยนแปลง

7 How do we move from crisis to control Accept that change is a process -to move from crisis to control then follow the process and engage everyone in the change. Move forward step by step Asses potential risks and generate motivation Form a powerful guiding coalition – leader have to band together to guide the transformation process and include member consumers and stakeholder

8 How do we move from crisis to control Create a shared vision for corporate change – Clear vision also include transformation steps and include short-time goal for track progress. Communicate that vision – use every existing communication channel and opportunity. Empower others to act on the vision - believe in the change and support time, money to effect. Plan for and create short-time wins - Celebrate and motivation to keep going.

9 How do we move from crisis to control Consolidate improvement and keep the momentum for change moving – to explore changes in the basic culture and to move people committed to the new ways. Institutionalize the new approach – when changing seeps into the bloodstream then show people that how the new approaches behaviors and attitudes have helped improve the organization.

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt Effecting Successful change management initiatives Michael Stanleigh.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google