งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 นโยบายและทิศทางการศึกษา ของรัฐบาล 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 นโยบายและทิศทางการศึกษา ของรัฐบาล 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 นโยบายและทิศทางการศึกษา ของรัฐบาล 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

2 Crisis of Present World Order  Economic Disorder  Political Hyper Conflict  Global Warming/Climate Change  Demographic Crisis 2

3 New World Order: High Interdependence  Connectivity  Interactivity  Mobility  Virtuality 3

4 New World Order: High Imbalance  Economic Wealth  Environmental Wellness  Social Well-being  Human Wisdom 4

5 New World Landscape  Multiple Realities  Complicated Working Platform  Multiple Bottom Lines 5

6 Three Major Challenges  Corporate Agenda  Business Strategy  Management Capability 6

7 World GDP in 2050  Asia > 50%  US, EU 25%  Rest of the World 20-25% 7

8 Emerging Economy: Shaping New World Order  China, India, Brazil, Russia  ASEAN  Africa  Middle East 8

9 New Thinking ของประเทศไทยใน New World Order  High Interdependence through Human Wisdom ( เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยภูมิปัญญา ) 9

10 Human Wisdom  Character: Value, Personality, Attitude  Capability: Skill, Competency, Knowledge  Creativity: Thinking and Searching for New Idea, Innovation 10

11 เป้าหมายหลักของการศึกษาไทย  การเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth)  ความยั่งยืนของสังคม (Sustainability)  ความมั่นคงของประเทศ (Security)  ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ (Progress) 11

12 การเติบโตทางเศรษฐกิจ การศึกษา ต้องตอบโจทย์  Accessibility  Quality  Relevance  R&D 12

13 ความยั่งยืนของสังคม การศึกษา ต้องตอบโจทย์  ความเป็นธรรม ความเท่าเทียม  ความเป็นไทย  สิ่งแวดล้อม  การพึ่งตนเอง 13

14 ความมั่นคงของประเทศ การศึกษา ต้องตอบโจทย์  ความเป็นชาติ (Nation building)  ความเป็นรัฐ (State building)  ความชอบธรรม (Legitimacy)  ความเป็นพลเมือง (Citizenship)  การป้องกันประเทศ (Defense) 14

15 ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  ภูมิปัญญาไทย  วิทยาการสากล  การจัดการข่าวสารและองค์ความรู้  สังคมแห่งปัญญา 15

16 มหาวิทยาลัย คือ หัวรถจักร  การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายหลัก  คน คือ หัวใจ 16

17 โจทย์การศึกษาของไทย ( หนึ่ง ตัวอย่าง )  สัดส่วน GDP ประเทศไทย  อุตสาหกรรม : บริการ : เกษตร ( 70: 20 : 10) เศรษฐกิจและสังคมไม่มั่นคงและ ยั่งยืน เศรษฐกิจภายในประเทศอ่อนแอ ขาดภูมิคุ้มกัน 17

18 เป้าหมายสัดส่วน GDP ไทย ที่มั่นคง และยั่งยืน  อุตสาหกรรม : บริการ : เกษตร 30 : 40 : 30 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ต้องการองค์ความรู้และคุณภาพคนใน sector อะไร อย่างไร ด้วยเครื่องมืออะไร คำถามที่ต้องการคำตอบจาก มหาวิทยาลัย 18

19 มหาวิทยาลัยกับการให้คำตอบและนำ การเปลี่ยนแปลง  R&D ที่ relevant และ practical  การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ  การสร้างคนที่มีขีดความสามารถสูง 19

20 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนา Human Wisdom  Character: Value, Personality, Attitude  Capability: Skill, Competency, Knowledge  Creativity: Thinking and Searching for New Ideas and Innovation 20

21 มหาวิทยาลัยกับการสร้าง High Interdependence  Connectivity  Interactivity  Mobility  Virtuality 21

22 บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนสู่ เป้าหมายการศึกษา  Connectivity  People to People  Institute to Institute  Country to Country 22

23 บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนสู่ เป้าหมายการศึกษา ( ต่อ )  Interactivity  Teaching & Learning  Research & Technology Transfer  Problem Solving & Area Development 23

24 บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนสู่ เป้าหมายการศึกษา ( ต่อ )  Mobility  Student/Faculty  Researchers  Professional People  Executive 24

25 บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนสู่ เป้าหมายการศึกษา ( ต่อ )  Virtuality  Data and Information Flow  Intellectual Movement  Management System 25

26 New Mindset ของมหาวิทยาลัยไทย  Renewal Capacity  Accountability  Caring & Sharing  Sustainability  Risk-Taking 26

27 A Thought from Charles Darwin “It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” 27

28 A Thought from Albert Einstein “The aim [of education] must be the training of independently acting and thinking individuals who, however, can see in the service to the community as their highest life achievement.” 28

29 กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงของ มหาวิทยาลัย  เปิดใจ เปิดความคิด เรียนรู้ใหม่  สร้าง infrastructure เพื่อการเชื่อมภูมิ ปัญญา ( ในทุกระดับ )  เชื่อมคน เชื่อมสถาบัน ให้เป็นเครือข่าย ลงมือทำด้วยภูมิปัญญาใหม่ ด้วย เครื่องมือใหม่ วิธีใหม่ และระบบใหม่ 29

30 THANK YOU 30


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 นโยบายและทิศทางการศึกษา ของรัฐบาล 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google