งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและทิศทางการศึกษา ของรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและทิศทางการศึกษา ของรัฐบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและทิศทางการศึกษา ของรัฐบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

2 Crisis of Present World Order
Economic Disorder Political Hyper Conflict Global Warming/Climate Change Demographic Crisis

3 New World Order: High Interdependence
Connectivity Interactivity Mobility Virtuality

4 New World Order: High Imbalance
Economic Wealth Environmental Wellness Social Well-being Human Wisdom

5 New World Landscape Multiple Realities Complicated Working Platform
Multiple Bottom Lines

6 Three Major Challenges
Corporate Agenda Business Strategy Management Capability

7 World GDP in 2050 Asia > 50% US, EU 25% Rest of the World %

8 Emerging Economy: Shaping New World Order
China, India, Brazil, Russia ASEAN Africa Middle East

9 New Thinking ของประเทศไทยใน New World Order
High Interdependence through Human Wisdom (เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยภูมิปัญญา)

10 Human Wisdom Character : Value, Personality, Attitude
Capability: Skill, Competency, Knowledge Creativity : Thinking and Searching for New Idea, Innovation

11 เป้าหมายหลักของการศึกษาไทย
การเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความยั่งยืนของสังคม (Sustainability) ความมั่นคงของประเทศ (Security) ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ (Progress)

12 การเติบโตทางเศรษฐกิจ การศึกษาต้องตอบโจทย์
Accessibility Quality Relevance R&D

13 ความยั่งยืนของสังคม การศึกษาต้องตอบโจทย์
ความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ความเป็นไทย สิ่งแวดล้อม การพึ่งตนเอง

14 ความมั่นคงของประเทศ การศึกษาต้องตอบโจทย์
ความเป็นชาติ (Nation building) ความเป็นรัฐ (State building) ความชอบธรรม (Legitimacy) ความเป็นพลเมือง (Citizenship) การป้องกันประเทศ (Defense)

15 ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
ภูมิปัญญาไทย วิทยาการสากล การจัดการข่าวสารและองค์ความรู้ สังคมแห่งปัญญา

16 มหาวิทยาลัย คือ หัวรถจักร
การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายหลัก คน คือ หัวใจ

17 โจทย์การศึกษาของไทย (หนึ่งตัวอย่าง)
สัดส่วน GDP ประเทศไทย อุตสาหกรรม: บริการ : เกษตร ( 70: 20 : 10) เศรษฐกิจและสังคมไม่มั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจภายในประเทศอ่อนแอ ขาดภูมิคุ้มกัน

18 เป้าหมายสัดส่วน GDP ไทย ที่มั่นคงและยั่งยืน
อุตสาหกรรม : บริการ : เกษตร 30 : : 30 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต้องการองค์ความรู้และคุณภาพคนใน sector อะไร อย่างไร ด้วยเครื่องมืออะไร คำถามที่ต้องการคำตอบจากมหาวิทยาลัย

19 มหาวิทยาลัยกับการให้คำตอบและนำการเปลี่ยนแปลง
R&D ที่ relevant และ practical การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ การสร้างคนที่มีขีดความสามารถสูง

20 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนา Human Wisdom
Character: Value, Personality, Attitude Capability: Skill, Competency, Knowledge Creativity: Thinking and Searching for New Ideas and Innovation

21 มหาวิทยาลัยกับการสร้าง High Interdependence
Connectivity Interactivity Mobility Virtuality

22 บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการศึกษา
Connectivity People to People Institute to Institute Country to Country

23 บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการศึกษา (ต่อ)
Interactivity Teaching & Learning Research & Technology Transfer Problem Solving & Area Development

24 บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการศึกษา (ต่อ)
Mobility Student/Faculty Researchers Professional People Executive

25 บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการศึกษา (ต่อ)
Virtuality Data and Information Flow Intellectual Movement Management System

26 New Mindset ของมหาวิทยาลัยไทย
Renewal Capacity Accountability Caring & Sharing Sustainability Risk-Taking

27 A Thought from Charles Darwin
“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change”

28 A Thought from Albert Einstein
“The aim [of education] must be the training of independently acting and thinking individuals who, however, can see in the service to the community as their highest life achievement.”

29 กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
เปิดใจ เปิดความคิด เรียนรู้ใหม่ สร้าง infrastructure เพื่อการเชื่อมภูมิปัญญา (ในทุกระดับ) เชื่อมคน เชื่อมสถาบัน ให้เป็นเครือข่าย ลงมือทำด้วยภูมิปัญญาใหม่ ด้วยเครื่องมือใหม่ วิธีใหม่ และระบบใหม่

30 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและทิศทางการศึกษา ของรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google