งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 การเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ Organizational SECTORS 3 Sectors World Economy :- Real Sectors :- Hard Goods VS. Upstream.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 การเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ Organizational SECTORS 3 Sectors World Economy :- Real Sectors :- Hard Goods VS. Upstream."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 การเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ Organizational SECTORS 3 Sectors World Economy :- Real Sectors :- Hard Goods VS. Upstream to Downstream ICT Sectors:- Soft Goods VS. ECTI, 3G Virtual Sectors:- Application Services VS. SCM-CRM WHAT is ANALYSIS ? (Old systems) HOW to DESIGN ? (New systems)VS. องค์กรสมัยใหม่ จะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2

3 3 การเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ การทำงานของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภาคธุรกิจ Real Sectors (Stakeholders) หรือผู้กำหนดทิศทางการผลิตการตลาด Hard Goods

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 การเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ การทำงานของภาคธุรกิจ ICT Sectors(Stakeholders) หรือผู้กำหนดทิศทางการผลิตการตลาด Soft Goods ที่มี MF brick and Mortar ต้องเปลี่ยนบทบาท PCs Networking, DOTCOM Firms เพื่อสร้างพันธมิตร รูปแบบเศรษฐกิจ ICT เครือข่ายระดับโลก เพื่อทำงานร่วม SCM, CRM (ผู้บริหาร ผู้ใช้ข้อมูล ผู้พัฒนา จากทั่วโลก) WHAT is ANALYSIS ? (Old systems)

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5

6 6 VS. ตรงกันข้าม ขณะเดียวกันการเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาApplication Virtual Sectors สนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจ โดยการบูรณาการ หรือการรวมศูนย์ข้อมูลหลากหลายประเภทจาก ศูนย์กลาง คลังข้อมูลเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลแบบ Web-based SERVICES WHAT is ANALYSIS ? (Old systems)

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 การเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ การบริหารจัดการที่ดี (Good governance) ของ Shareholders of Organization (BPO, L&G, Financial, Customers Perspectives) VS. 4’C:- Customers, Cost, change, Competitiveness WHAT is ANALYSIS ? (Old systems) Herbert Simon,”Will the corporation be managed by machines?” in management and Corporations:1985, Meivin Anshen and George L. Bach, eds.(New York: McGraw-Hill Book Company,1960), p. 40. ได้ ทำนายอนาคตว่าเทคโนโลยี สามารถเข้ามาแทนระบบ การตัดสินใจอัตโนมัติของ ผู้บริหารได้ทุกระดับ เพราะ เทคโนโลยีสามารถสร้าง ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างให้ ใกล้เคียงปํญหาแบบมีแผน กฏกติกาได้

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 8 แนวทางสร้างระบบองค์กรใหม่ CBIS Design ต้องใช้กระบวนการ SDLC / SwDLC

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 9 การเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ เพื่อใช้ระบบสารสนเทศพื้นฐานคอมพิวเตอร์(CBIS) ภายใต้ทรัพยากรที่ใช้แบบยุทธศาสตร์ โดยวิธีวิเคราะห์สถานการณ์แบบ SWOT HOW to DESIGN ? (New systems)

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 10 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์กรสมัยใหม่ Strategic MIS Process by Logical Information Processors Strategic MIS Process by Logical Information Processors & EDOC & MIS CharacteristicsEDOCMIS Characteristics วิเคราะห์ความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมองค์กรที่เปลี่ยนแปลง Entities AnalysisEntities Analysis (Environment ของ Logical system backbone) / By SWOT(Environment ของ Logical system backbone) By SWOT องค์ประกอบขององค์กร(sub-system) to Enterprise Architecture (EA) : Systems Development Life Cycle : SDLC Synthesis: What is types of problems จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม Design: How to target requirements of New sub-system VS. แผนรุก แผนรับลงทุน แผนถอยยกเลิก 1.Strategic master plan:- Modernized Organization CONTROL By EA :- กลุ่ม KPI 1.Strategic master plan:- Modernized Organization CONTROL By EA :- กลุ่ม KPI ของ Vision, Mission, Strategic objectives, Strategies, Input, Process, Output, Outcome, FB, FF, Boundary, Strategic MIS Interaction, Environment 2. Tactical Action Plan:- System Analysis and Design / SDLC, Software engineeringSystem Analysis and Design / SDLC, Software engineering (SE) / swDLC SW / SW Project management, Data center managementSEswDLCSWSW Project management Data center management

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 11 การเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ การบริหารการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ เพื่อใช้ระบบสารสนเทศพื้นฐานคอมพิวเตอร์(CBIS) ภายใต้ทรัพยากรที่ใช้แบบยุทธศาสตร์ โดยวิธีวิเคราะห์สถานการณ์แบบ SWOT HOW to DESIGN ? (New systems)

12 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 12 แนวทางสร้างระบบองค์กรใหม่ CBIS Design ต้องใช้กระบวนการ SDLC / SwDLC HOW to DESIGN ? (New systems)

13 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 13 แนวทางการบริหารจัดการ VIRTUAL Sectors เพื่อบริหารกระบวนการพัฒนา Application ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน VS. การสร้างศูนย์สารสนเทศ หรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์กรสมัยใหม่

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 14


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 การเติบโตของ ICT ส่งผลกระทบต่อ Organizational SECTORS 3 Sectors World Economy :- Real Sectors :- Hard Goods VS. Upstream.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google