งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management กลยุทธ์ปฏิบัติการ กรณีศึกษา ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management กลยุทธ์ปฏิบัติการ กรณีศึกษา ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management กลยุทธ์ปฏิบัติการ กรณีศึกษา ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2556

2 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ? How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value

3 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

4 Introduction กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) จะมุ่งการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนกงานตามหน้าที่จะ พัฒนากลยุทธ์ของแผนกขึ้นมาเอง ภายใต้ ข้อจำกัดของกลยุทธ์ระดับบริษัทและหน่วย ธุรกิจ

5 Functional level strategy) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional level strategy) เป็นการสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบ ทางการแข่งขัน (Competitive advantage) ซึ่ง เป็นสาเหตุให้ธุรกิจประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับ คุณค่า (Value) ซึ่งองค์การสามารถสร้างลูกค้า ได้ งานของการสร้างคุณค่าเกิดขึ้นภายในจาก หน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายในธุรกิจ หน้าที่เหล่านี้ จะต้องเชื่อมโยง จะต้องสอดคล้องกันเป็น โครงสร้างงาน ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายในการสร้าง คุณค่า (value chain)

6 ปรัชญา value chain “ ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างคุณค่าสำหรับลูกค้า (Customer value) และข้อได้เปรียบทางการ แข่งขัน (Competitive advantage) โดย คำนึงถึงคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการส่งมองคุณค่า (Value delivery) ให้กับลูกค้า ”

7 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

8 Building Sound Business StrategiesThe Value Chain Inbound LogisticsOperationsOutbound LogisticsService Technology Development Human Resource Management Company Infrastructure (Accting, Fin., Legal, Mgt., etc.) Marketing Product Channel Promotion Management Management Management Support Activities Main -Michael Porter Procurement Marketing & Sales

9 Building Sound Business Strategies Technology & The Value Chain Procurement Technology Development Human Resource Management Company Infrastructure Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing & Sales Service Transportation Basic Processes Transportation Media Diagnostics & Test Materials Handling Materials Techno. Materials Handling Communication Comm. Services Testing Bldg & Designing Comm. Systems IT IT IT MIS CIS -Michael Porter

10 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

11 Market Penetration Strategy Market Development Strategy Product Development Strategy Diversification Strategy Markets Products Current New 4P 4C Product Customer Value Price Cost Place Channel Promotion Communication Goal Market share Market growth

12 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

13 Cost Leadership Differentiation Cost Focus Differentiation Focus Product Technology Change Process Technological Change Reduce Cost by influencing Value Chain Feature FocusProduct Design Optimized for Market Segment or Niche Product / Service Features Optimized for Market Segment or Niche Leveraging Learning Curve to Lower cost. Leveraging Scale Process Development Supports high tolerances, better Quality, faster response times Process Develop ment to tune Value Chain lowing cost Process Development tuned to Value Chain to increase buyer’s value Goal Product Varieties Quality Cost Speed

14 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

15 Finance Goal Return Risk Liquidity Working capital Cash flow Capital structure

16 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy

17 Organization strategy Communication Cooperation Coordination Cost

18 Building Sound Business Strategies The Marketing Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy The Financial Strategy The Product Strategy A Word About Customer Service As A Corporate Strategy………………….

19 Marketing การตลาด (marketing) การใช้เครื่องมือ การตลาด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ได้ทันเวลา

20 Production การปฏิบัติการ (Operations) หรือ การ ผลิต (production) มีความสม่ำเสมอในการ ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับการออกแบบทาง วิศวกรรม โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ำสุดและเกิด ผลผลิตสูงสุด และมีความรวดเร็วในการปรับเข้า หาความต้องการซื้อของลูกค้าได้

21 Research and Development การวิจัยและพัฒนา (research and development) เป็นการประสมประสานความ ต้องการของลูกค้ากับความสามารถในการผลิต เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่

22 Accounting การบัญชี (Accounting) โดยการจัดหา ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ สร้างความเรียบ ง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพื่อนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ทันท่วงที

23 Financial การเงิน (Financial) การใช้กลยุทธ์ทาง การเงิน เพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโตและ ความคล่องตัวทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดกำไร สูงสุด (Profit maximization) และความมั่งคั่ง สูงสุด (Wealth maximization)

24 Purchasing การจัดซื้อ (Purchasing) การคัดเลือกผู้ขาย ที่มีคุณภาพ เจรจาต่อรองด้านราคาที่เหมาะสม การส่งมอบทันท่วงที ป้องกันไม่ให้เกิดสินค้า เกินความจำเป็นและไม่ให้เกิดการขาดแคลน

25 Human resource management การบริหารงานบุคคล (Human resource management) การจัดหา และการฝึกอบรม กำลังคนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

26 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? Segment Target Positioning Strategic group

27 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา Business concept Ideas Asset Value เข้าไปในธุรกิจอะไร ? Corporate Strategy Business Model Value Target market Customer ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP Competitive strategy 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus Functional strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม

28 มอบหมายงาน งานเดี่ยวไปค้นเรื่อง Strategic control และ Balanced core card งานกลุ่ม ไปปรับแผนกลยุทธ์การแข่งขัน และ กลยุทธ์ปฏิบัติการ ไปวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มอบหมาย จัดทำและ นำเสนอเป็น Power point file ส่งทั้งสองงานวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ก่อน 24.00 น. ทุกกลุ่มเตรียมสำเนาเอกสารกรณีศึกษามาแจก เพื่อนด้วยก่อนนำเสนอ การนำเสนอมีการเก็บคะแนนและเหมือนการ สอบ


ดาวน์โหลด ppt Strategic management กลยุทธ์ปฏิบัติการ กรณีศึกษา ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google