งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บัญชีลูกหนี้ (Account.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บัญชีลูกหนี้ (Account."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) Version 1.2

2 การควบคุมเอกสาร วันที่ผู้ปรับปรุง / แก้ไขเวอร์ชั่นอ้างอิง 15-Oct-2012Nuttawoot B.1.0Create Requirement Summary report 15-Oct-2012Nuttawoot B.1.1Update Document 26-Oct-2012Nuttawoot B.1.2Update Document ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่งวันที่ผู้ตรวจสอบ ชัยพร ช. เจริญยิ่ง 28-Oct- 2012 การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร :

3 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง ): ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

4 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ผู้ใช้งานระบบ (Key User): (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________ ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

5 ● สรุปความต้องการระบบ TOR ● ขั้นตอนการทำงานของระบบ ● รายงาน ● ความต้องการเพิ่มเติม ● ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ● ข้อเสนอแนะหัวข้อหลัก

6 สรุปความต้องการระบบตาม TOR ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ AR-I-001ต้องแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถปิดงวด กรณีเมื่อมี รายการค้างระหว่างงวดเดือน เช่น วันที่รายการรับชำระ ไม่ตรงกับงวดปัจจุบัน CMU ขั้นตอนการทำงาน AR-I-002ป้องกันการป้อนเลขที่รายการรับชำระเงินซ้ำในฟอร์ม รายการรับชำระ CMU อื่นๆ AR-I-003แก้ไขปัญหาในการรัน GL อินเตอร์เฟส ให้รายการเข้าสู่ ระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ CMU ระบบช้า AR-I-004กำหนดให้มีระบบบริหารลูกหนี้ CMU ขั้นตอนการทำงาน AR-I-005กำหนดให้มีรายงานอย่างน้อย ดังนี้ รายงานลูกหนี้รายตัว รายงานรับชำระหนี้ รายงานสถานะลูกหนี้ รายงานสรุปรายการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน CMU รายงาน

7 Copyright © A-HOST, All Right Reserved Receivables & Receipt Flow Copyright © A-HOST, All Right Reserved Order Invoice Auto Invoice, CN Manual Invoice, CN, DN Return Order, Bill Cancellation Customers Bill Collector Bank Bank Statement : Receipt Reconciliation Operation Report -Aging report -Collection by Collector -Receipt Journal -etc. Post GL Receivable Receipt เงินสด เช็ค

8 สัญลักษณ์ Direction of Flow Automation Process Manual Operation Document Electronic Data Predefined Process Decision Off-page Reference On-page Reference Responsible Section Officer Document Name Manual Description Process Description Decision Data Description A 1 Predefined Process

9 Invoice Process Flow พนักงาน คณะ Customer AR Receivable ใบแจ้งหนี้ ถูกต้อง? ใช่ ยอดเงินสูงเกินไป ยอดเงินต่ำเกินไป ไม่ นำข้อมูลจากระบบ นอกเข้าinterface A/R ส่งคำขอนำข้อมูลเข้า ระบบ AR บันทึกข้อมูลที่ AR การจัดการ การตั้งหนี้ ยืนยัน รายการตั้งหนี้ ลูกค้ารับเอก สารใบแจ้งหนี้ ระบบอื่นๆ บันทึก ใบลดหนี้ ลูกค้าเตรียม การจ่ายเงิน รับเอกสาร การจ่ายเงิน (เงินสด,เช็ค) ยืนยันยอดลูกหนี้รายตัว A

10 Customer Payment Process Flow ReceivableAR รับเงิน มีใบแจ้งหนี้ ประเภทเบ็ดเตล็ด( Misc) บันทึกข้อมูล เข้าระบบ AR A พนักงาน คณะ บันทึกรับเงิน ประเภทเบ็ดเตล็ด บันทึกรับเงิน ประเภท ปกติ เลือกใบแจ้งหนี้ ที่ต้องการตัดหนี้ B B ใช่ ไม่ ประเภทปกติ(Standard)

11 ReceivableAR Cash Management Customer รับเงิน ต้องนำฝาก ธนาคาร? เงินเข้าธนาคาร ถูกต้อง? (ขึ้นเงินได้) Customer Payment Process Flow B ใช่ ไม่ ทำการกระทบยอด (Reconcile) Statement ทำการกระทบยอด (Reconcile) Statement นำฝากเงิน ในระบบ ใช่ ตรวจสอบ การรับเงิน ยกเลิกการรับเงิน ในระบบ ติดต่อ ประสานงาน ลูกค้า พนักงาน คณะ ผิดพลาด ไม่

12 รายงาน Name รายงานใบแจ้งหนี้ Objective เพื่อใช้ในการแจ้งหนี้ลูกค้าแต่ละราย Frequency N/A Receiver ทุกคณะ Parameter เลขที่ใบแจ้งหนี้ เริ่มต้น-สิ้นสุด วันที่ตั้งหนี้ เริ่มต้น-สิ้นสุด ชื่อลูกค้า

13 รายงาน Name รายงานใบลดหนี้ Objective เพื่อใช้ในการแจ้งลดหนี้ลูกค้าแต่ละราย Frequency N/A Receiver ทุกคณะ Parameter เลขที่ใบลดหนี้ เริ่มต้น-สิ้นสุด วันที่ตั้ง เริ่มต้น-สิ้นสุด ชื่อลูกค้า

14 รายงาน Name รายงานใบเสร็จรับเงิน Objective เอกสารให้ลูกค้าเมื่อบันทึกรับเงิน Frequency Daily Receiver ทุกคณะ Parameter เลขที่ใบสำคัญรับ (Document Number) เริ่มต้น-สิ้นสุด

15 รายงาน Name รายงานสรุปการรับเงิน Objective เพื่อใช้ในการสรุปยอดการรับเงินในแต่ละวัน Frequency Daily Receiver ทุกคณะ Parameter วันที่รับเงิน เริ่มต้น-สิ้นสุด ประเภทการรับเงิน(Receipt Type) ช่องทางการรับเงิน (Receipt Method)

16 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงานผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ AR-I-006การออกใบเสร็จจากระบบ3 มิติ ช้า จึงต้องไป ทำนอก ระบบและ สรุปยอดตอนเย็นและทำการ บันทีกเข้า ระบบ 3 มิติ ในระบบใหม่จะมีวิธีการทำอย่างไร คณะ วิทยาศาสตร์ ระบบช้า AR-I-007เลขที่ Running (Document Number) ถ้า Run ข้าม หน่วยงานกันจะทำการเช็คยาก กองตรวจสอบ การตั้งค่าในระบบ AR-I-008รับเงินบางรายการ ยังต้องออกใบเสร็จด้วยมืออยู่กองตรวจสอบ ขั้นตอนการทำงาน AR-I-009การรับเงินปกติและการรับเงินเบ็ดเตล็ดควร แยกรายงานกัน กองตรวจสอบ รายงาน AR-I-010การตั้งหนี้ค่าเช่า ที่ต้องเก็บเป็นรายเดือน เราต้องเป็น Schedule ได้หรือไม่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ การตั้งค่าในระบบ AR-I-011รายงานสรุปการรับเงินในระบบ AR เป็นรายงานรวม เงินสดคงเหลือด้วยหรือไม่ เพราะต้องทำรายงานเงิน สดคงเหลือให้ผู้บริหารทุกวัน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน AR-I-012รายงานใบนำส่งเงิน มี Parameter ให้เลือกตามรายได้ แต่ละประเภทได้ไหม กองตรวจสอบ รายงาน AR-I-013รายงานใบนำส่งเงิน อยากให้เพิ่มรหัสบัญชีขา DR( ธนาคาร)พร้อมคำอธิบาย ในรายงาน คณะ เกษตรศาสตร์ รายงาน

17 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ AR-I-014อยากได้รายงานที่แสดงรหัสบัญชีและสามารถค้นหา ตามรหัสบัญชีได้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลไปบัญชีแยก ประเภท(GL) กองตรวจสอบ รายงาน AR-I-015ระบบสามารถนำฝากเงิน(Remittance)บางจำนวนจาก การรับเงินได้หรือไม่ อื่นๆ

18 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการทำงานปัจจุบันข้อเสนอแนะ การนำเงินฝากธนาคารในระบบ ปัจจุบัน เมื่อรับเงินในระบบจะยังไม่ได้บันทึกบัญชี ธนาคาร(Dr) โดยลงบันทึกบัญชีเป็นเงินสดก่อน ณ.สิ้นวันจะรวมเงินทั้งหมดและบันทึกการรับเงิน อีกครังโดยจะ Cr เงินสด ออกและ Dr บัญชี ธนาคาร การรับเงินระบบใหม่ จะกำหนดเป็นการรับเงินที่ต้อง นำฝากเงิน(เงินสด,เช็ค,ดร๊าฟ) โดยกำหนดรหัส บัญชีตอนรับเงินเป็นบัญชีเงินสด และ เมื่อทำการนำ ฝากเงิน (Remittance) และทำการกลับรายการจาก บัญชีเงินสด เป็น บัญชีธนาคาร ให้อัตโนมัติ ข้อดี บันทึกข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนเพราะบันทึกตามการรับเงิน จริง เป็นการตรวจสอบรับเงินในระบบตรงกับที่นำฝาก แบงค์จริงหรือไม่ ข้อจำกัด แบ่งแยกการรับเงินยาก ว่ารายการใดเป็นรับเงิน จริง,การรับเงินเพื่อกลับรายการบัญชี รายงานสรุปการรับเงินต้องเขียนเงื่อนไขไม่รวม การรับเงินเพื่อกลับรายการบัญชี ไม่สามารถสอบกลับได้ว่าการบันทึกบัญชีธนาคาร นี้มาจาก การรับเงินรายการใดบ้าง(บันทึกเป็นยอด รวม) ข้อจำกัด

19


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บัญชีลูกหนี้ (Account.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google