งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วช. เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทาง ปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ จัดโดย ภาคกิจโครงการและ ประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ( วช.) ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วช. เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทาง ปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ จัดโดย ภาคกิจโครงการและ ประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ( วช.) ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วช. เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทาง ปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ จัดโดย ภาคกิจโครงการและ ประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ( วช.) ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2553

2 หัวข้อการสัมมนา การบริหารจัดการและแนวทางการจดทรัพย์สินทาง ปัญญาในต่างประเทศ แนวคิด ประสบการณ์ และมุมมองการเลือกผลงานวิจัย เพื่อการจดสิทธิบัตรในประเทศไทย การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT คลินิกทรัพย์สินทางปัญญา เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรที่ไม่กระทบกับการ จดสิทธิบัตร เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้ Impact Factor สูงสุด

3 การบริหารจัดการและแนวทางการจดทรัพย์สินทาง ปัญญาในประเทศเกาหลี (Ms. Hwa-Young Lee) PATENTS 20 Years – Filling Date 1.Industrial Application 2.Novelty 3.Inventive step UTILITY MODELS 10 Years – Filling Date 1.Small Invention 2.Product Invention DESIGNS 15 Years – Registration Date I.Examination 1.Novelty 2.Originality 3.Reproductibility II.Without Examination Short life cycle:Textures... TRADEMARKS 10 Years – Registration Date Examination Distinctiveness Typical Intellectual Property

4 การบริหารจัดการและแนวทางการจดทรัพย์สินทาง ปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา (Mr. Gordon Stewart) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาหันมามุ่งเน้น ความสำคัญกับการนำเอาสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ มากกว่าการเพิ่มจำนวนสิทธิบัตร กล่าวคือ 1. จดเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 2. จดเพื่อป้องกันผู้นำไปใช้ 3. จดเพื่อนำไปให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ และจะมีความเข้มงวดในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการ ละเมิดสิทธิ์

5 มุมมองการเลือกผลงานวิจัยเพื่อการจดสิทธิบัตรใน ประเทศไทย ( ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ) สวก. จะพิจารณาจากประเด็นดังต่อไปนี้ 1. เทคโนโลยีที่เป็นประเด็น Competitive Advantage 2.Innovative Technology 3. เทคโนโลยีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

6 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ( นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา ) สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) เป็นความตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความ คุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก เพื่ออำนวย ความสะดวก และลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร แทนที่ จะต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ แต่ละ ประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดยสามารถ ที่จะยื่นคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศ ของตน สำนักงานสิทธิบัตรก็จะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอน ของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

7 เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรที่ไม่กระทบกับการจด สิทธิบัตร ( รศ. ดร. วันชัย จันทร์ประเสริฐ ) ยังไม่เปิดเผยจนกว่าจะได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแล้วจึงเปิดเผย เปิดเผยได้ในการแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือการ แสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ แต่ต้องยื่นจด ภายใน 12 เดือน ผู้วิจัยหรือผู้เขียนบทความ พิจารณาเลือกการเขียน บทความด้วยตนเอง ให้ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ และไม่เปิดเผยข้อถือสิทธิ์ สาระสำคัญ หรือ รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์

8 เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้ Impact Factors สูงสุด ( ศ. ดร. ปิยนาถ บุนนาค ) ลักษณะของบทความทางวิชาการที่ดี มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้อ่านเกิด ความกระจ่างในความรู้ความคิดที่นำเสนอ มีการนำเสนอความรู้ ความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่ เชื่อถือได้ในเรื่องนั้น ๆ โดยมีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิง มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นสำคัญอันเป็น สาระประโยชน์ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอแก่ผู้อ่าน มีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทางในการนำความรู้ ความคิดที่ นำเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ มีประเด็นใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความต้องการสืบเสาะหา ความรู้หรือพัฒนาการในประเด็นนั้น ๆ ต่อไป มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่าง ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของ นักวิชาการ

9 เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้ Impact Factors สูงสุด ( ศ. ดร. ปิยนาถ บุนนาค ) ขั้นตอนการเขียนบทความทางวิชาการ เขียนเมื่อวิจัยหรือ วิเคราะห์เสร็จแล้ว เลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะ เขียน กำหนดชื่อเรื่อง กำหนดวัตถุประสงค์และ สมมุติฐาน ทำโครงร่าง เริ่มต้นเขียน ให้คำนำกล่าวถึงความ เป็นมา ควรเสนอเนื้อหาเป็น ประเด็น สรุปเนื้อหาอย่างกระชับ และชัดเจน ให้ผู้อื่นช่วยอ่าน เพื่อ รับคำวิจารณ์ นำคำวิจารณ์มาปรับปรุง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ควร ให้เจ้าของภาษาช่วยอ่าน และแก้ก่อน ทำความเข้าใจกับคำ วิจารณ์ แก้ไขและสรุปตามผู้ วิจารณ์ แก้ไขภาษาให้สมบูรณ์ และเป็นระบบ ตรวจสอบต้นฉบับจาก บรรณาธิการอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน

10 เขียนบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้ Impact Factors สูงสุด ( ศ. ดร. ปิยนาถ บุนนาค ) ข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษ ควรระวังการเขียนชื่อเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้คำและภาษาตรงกับราชบัณฑิตยสถาน ระวังเครื่องหมายวรรคตอน การใช้ Article และ Tense


ดาวน์โหลด ppt วช. เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทาง ปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ จัดโดย ภาคกิจโครงการและ ประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ( วช.) ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google