งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจค้น เอกสารสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา โดย กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจค้น เอกสารสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา โดย กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตรวจค้น เอกสารสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา โดย กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา

3 การตรวจค้นเอกสาร เป็นการค้นหาเอกสารที่เป็น งานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับการ ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร เพื่อที่จะนำเอกสารดังกล่าวมา พิจารณาตรวจสอบ เปรียบเทียบความใหม่ และขั้น การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

4 เอกสารที่ตรวจค้นก่อนการ ยื่นขอรับสิทธิบัตร เอกสาร สิทธิบัตร เอกสาร สิทธิบัตร และ และ เอกสารที่ไม่ เป็นสิทธิบัตร เอกสารที่ไม่ เป็นสิทธิบัตร

5 ขอบเขตการดำเนินการ 1. ข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรไทย www.ipthailand.org 2. ข้อมูลสิทธิบัตรต่างประเทศ 2.1 ข้อมูลสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา www.uspto.gov 2.2 ข้อมูลสิทธิบัตรยุโรป www.ep.espacenet.com 2.3 ข้อมูลสิทธิบัตรญี่ปุ่น www.jpo.go.jp 2.4 - ข้อมูลสิทธิบัตร ออสเตรเลีย www.ipaustraliagov.au 3. ข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่างๆ

6 International Patent Classification (IPC) * ระบบการจัดจำแนกสิทธิบัตรแบบสากล ที่จัดทำโดย องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) * ปัจจุบันใช้ IPC ที่แก้ไขครั้งที่ 8 (eight edition)

7 สัญลักษณ์ของ IPC เช่น F01F 1/01 F Section ( หมวดหลัก ) F01 Class ( ประเภท ) F01F Subclass ( ประเภทย่อย ) F01F 1/01 Group ( หมู่ ) 1/00 Main Group ( หมู่หลัก ) 1/01 subgroup ( หมู่ย่อย )

8 หมวดหลัก (Section) จะเรียงลำดับจาก A ถึง H A : สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ B : อุตสาหการ การขนส่ง C : เคมี โลหะวิทยา D : สิ่งทอ กระดาษ E : สิ่งก่อสร้าง งานโยธา F : วิศวกรรมเครื่องกล แสง ความร้อน G : ฟิสิกซ์ H : ไฟฟ้า

9

10

11

12

13 วิธีทำการตรวจค้น เอกสาร 1. ศึกษาเนื้อหาการตรวจ ค้น 2. การตรวจค้น 3. การเขียนรายงานการ ตรวจค้น

14 1. ศึกษาเนื้อหาการตรวจค้น ศึกษารายละเอียดและเนื้อหาที่ ตรวจค้นจากคำขอรับสิทธิบัตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร โดยเฉพาะในส่วนของข้อถือ สิทธิหลักและข้อถือสิทธิรอง อื่นๆ ซึ่งเอกสารที่ตรวจค้น ต้องเป็นเอกสารที่ได้มีการ เปิดเผยไว้ก่อนวันยื่นคำขอรับ สิทธิบัตรในประเทศไทย หรือ ก่อนหน้า Priority date

15 2. การตรวจค้น * ใช้ IPC และคำหรือศัพท์ทาง เทคนิค (key-word) ที่มาจากชื่อ เรื่อง รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อ ถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ * การใช้ ศัพท์ทางเทคนิค (key- word) ที่มีแนวความคิดทาง เทคนิคที่เหมือนกันสามารถ บรรยายด้วยคำที่แตกต่างกัน เช่น apparatus machine device หรือ means * ในการตรวจค้นสามารถนำมา รวมกันโดยใช้ “and” หรือ “or” มา เป็นตัวเชื่อม * ใช้อักขระ “*” เพื่อช่วยในการ ตรวจค้นสำหรับ web EPO เช่น mix* = mixer, mixing, mixed,mixture, mixable (web USPTO ใช้ “$”)

16 3. การเขียนรายงาน การตรวจค้น จะต้องระบุและสรุป สาระสำคัญของเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ( งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ) ประเภทเอกสาร (Category) และข้อถือสิทธิ ที่เกี่ยวข้อง

17 สัญลักษณ์ของประเภทเอกสาร (Category) X : เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าข้อถือสิทธิ ของการประดิษฐ์ไม่ใหม่ Y : เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าข้อถือสิทธิ ของการประดิษฐ์ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่ สูงขึ้นเมื่อนำเอาเอกสารมารวมกัน A : เอกสารที่เกี่ยวข้องในภูมิหลังในทาง เทคนิค P : เอกสารที่ประกาศโฆษณาอยู่ระหว่างวัน ยื่นคำขอครั้งแรกและยื่นคำขอรับสิทธิบัตร E : เอกสารที่ยื่นก่อนแต่ประกาศโฆษณาใน หรือหลังวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

18

19

20 http://www.ipt hailand.org Web site of DIP ( Department of Intellectual Property ) เว็บไซด์กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 http://www.ip o.go.jp

32

33

34

35

36 http://ep.espa cenet.com

37

38

39

40

41

42 http://www.usp to.gov/

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 ขอบคุณ ครับ ที่ให้ความ สนใจ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจค้น เอกสารสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา โดย กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google