งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การตรวจค้น เอกสารสิทธิบัตร โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2 การตรวจค้นเอกสาร เป็นการค้นหาเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร เพื่อที่จะนำเอกสารดังกล่าวมาพิจารณาตรวจสอบเปรียบเทียบความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

3 เอกสารที่ตรวจค้นก่อนการยื่นขอรับสิทธิบัตร
เอกสารสิทธิบัตร และ เอกสารที่ไม่เป็นสิทธิบัตร

4 ขอบเขตการดำเนินการ 2. ข้อมูลสิทธิบัตรต่างประเทศ
1. ข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรไทย 2. ข้อมูลสิทธิบัตรต่างประเทศ 2.1 ข้อมูลสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 2.2 ข้อมูลสิทธิบัตรยุโรป 2.3 ข้อมูลสิทธิบัตรญี่ปุ่น 2.4 -ข้อมูลสิทธิบัตรออสเตรเลีย 3. ข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่างๆ

5 International Patent Classification (IPC)
* ระบบการจัดจำแนกสิทธิบัตรแบบสากล ที่จัดทำโดย องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) * ปัจจุบันใช้ IPC ที่แก้ไขครั้งที่ 8 (eight edition)

6 สัญลักษณ์ของ IPC เช่น F01F 1/01 F Section (หมวดหลัก)
F Class (ประเภท) F01F Subclass (ประเภทย่อย) F01F 1/ Group (หมู่) 1/ Main Group (หมู่หลัก) 1/ subgroup (หมู่ย่อย)

7 หมวดหลัก (Section) จะเรียงลำดับจาก A ถึง H
B : อุตสาหการ การขนส่ง C : เคมี โลหะวิทยา D : สิ่งทอ กระดาษ E : สิ่งก่อสร้าง งานโยธา F : วิศวกรรมเครื่องกล แสง ความร้อน G : ฟิสิกซ์ H : ไฟฟ้า

8

9

10

11

12 วิธีทำการตรวจค้นเอกสาร
1. ศึกษาเนื้อหาการตรวจค้น 2. การตรวจค้น 3. การเขียนรายงานการตรวจค้น

13 1. ศึกษาเนื้อหาการตรวจค้น
ศึกษารายละเอียดและเนื้อหาที่ตรวจค้นจากคำขอรับสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร โดยเฉพาะในส่วนของข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรองอื่นๆ ซึ่งเอกสารที่ตรวจค้นต้องเป็นเอกสารที่ได้มีการเปิดเผยไว้ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย หรือก่อนหน้า Priority date

14 2. การตรวจค้น * ใช้ IPC และคำหรือศัพท์ทางเทคนิค (key-word) ที่มาจากชื่อเรื่อง รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ * การใช้ ศัพท์ทางเทคนิค (key-word) ที่มีแนวความคิดทางเทคนิคที่เหมือนกันสามารถบรรยายด้วยคำที่แตกต่างกัน เช่น apparatus machine device หรือ means * ในการตรวจค้นสามารถนำมารวมกันโดยใช้ “and” หรือ “or” มาเป็นตัวเชื่อม * ใช้อักขระ “*” เพื่อช่วยในการตรวจค้นสำหรับ web EPO เช่น mix* = mixer , mixing , mixed ,mixture , mixable (web USPTO ใช้ “$”)

15 3. การเขียนรายงานการตรวจค้น
จะต้องระบุและสรุปสาระสำคัญของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ (งานที่ปรากฏอยู่แล้ว) ประเภทเอกสาร (Category) และข้อถือสิทธิที่เกี่ยวข้อง

16 สัญลักษณ์ของประเภทเอกสาร (Category)
X : เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ไม่ใหม่ Y : เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเมื่อนำเอาเอกสารมารวมกัน A : เอกสารที่เกี่ยวข้องในภูมิหลังในทางเทคนิค P : เอกสารที่ประกาศโฆษณาอยู่ระหว่างวันยื่นคำขอครั้งแรกและยื่นคำขอรับสิทธิบัตร E : เอกสารที่ยื่นก่อนแต่ประกาศโฆษณาในหรือหลังวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

17

18

19 (Department of Intellectual Property)
เว็บไซด์กรมทรัพย์สินทางปัญญา Web site of DIP (Department of Intellectual Property)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 ขอบคุณครับ ที่ให้ความสนใจ


ดาวน์โหลด ppt โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google