งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเขียนตัวเลขไทย อารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนับ จัดทำโดย นายประยุทธ เขื่อนแก้ว

2 หลักสิบจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักหน่วย
ทบทวนหลักเลข ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน หน่วย สิบ หลักสิบจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักหน่วย หรือ 10 หน่วยจะเท่ากับ 1 สิบ

3 หลักร้อยจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักสิบ
พัน หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน หน่วย สิบ หลักร้อยจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักสิบ หรือ 10 สิบจะเท่ากับ 1 ร้อย

4 หลักพันจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักร้อย
หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน หน่วย สิบ หลักพันจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักร้อย หรือ 10 ร้อยจะเท่ากับ 1 พัน

5 หลักหมื่นจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักพัน
ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน หน่วย สิบ หลักหมื่นจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักพัน หรือ 10 พันจะเท่ากับ 1 หมื่น

6 หลักแสนจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักหมื่น
ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน หน่วย สิบ หลักแสนจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักหมื่น หรือ 10 หมื่นจะเท่ากับ 1 แสน

7 จำนวนที่มากกว่า 1,000,000 10 แสน คือ 1 ล้าน
จำนวนที่มากกว่า 1,000,000 ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน หน่วย สิบ 10 แสน คือ 1 ล้าน 1 ล้านเขียนแทนด้วย ตัวเลขไทย คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัวเลขอารบิก คือ 1,000,000 ตัวหนังสือ คือ หนึ่งล้าน

8 91,587,362,154 ๙๑,๕๘๗,๓๕๒,๑๕๔ เขียนแทนด้วย ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน หน่วย สิบ ร้อยล้าน พันล้าน หมื่นล้าน 91,587,362,154 เขียนแทนด้วย ตัวเลขฮินดูอารบิก ๙๑,๕๘๗,๓๕๒,๑๕๔ ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่น สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google