งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การเขียนตัวเลขไทย อารบิก และตัวหนังสือแทน จำนวนนับ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง จัดทำโดย นายประ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การเขียนตัวเลขไทย อารบิก และตัวหนังสือแทน จำนวนนับ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง จัดทำโดย นายประ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การเขียนตัวเลขไทย อารบิก และตัวหนังสือแทน จำนวนนับ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง จัดทำโดย นายประ ยุทธ เขื่อนแก้ว

2 ร้อ ย พันหมื่ น แส น ล้า น สิบ ล้าน หน่ วย สิบ หลักสิบจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักหน่วย หรือ 10 หน่วยจะเท่ากับ 1 สิบ ทบทวนหลักเลข

3 ร้อยพันหมื่ น แส น ล้านสิบ ล้าน หน่ว ย สิบ หลักร้อยจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักสิบ หรือ 10 สิบจะเท่ากับ 1 ร้อย

4 ร้อยพันหมื่ น แส น ล้านสิบ ล้าน หน่ว ย สิบ หลักพันจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักร้อย หรือ 10 ร้อยจะเท่ากับ 1 พัน

5 ร้อยพันหมื่ น แส น ล้านสิบ ล้าน หน่ว ย สิบ หลักหมื่นจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักพัน หรือ 10 พันจะเท่ากับ 1 หมื่น

6 ร้อยพันหมื่ น แส น ล้านสิบ ล้าน หน่ว ย สิบ หลักแสนจะมีค่าเป็น 10 เท่า ของหลักหมื่น หรือ 10 หมื่นจะเท่ากับ 1 แสน

7 จำนวนที่มากกว่า 1,000,000 ร้อ ย พั น หมื่ น แส น ล้า น หน่ วย สิบร้อ ย พั น หมื่ น แส น ล้า น หน่ วย สิบ 10 แสน คือ 1 ล้าน 1 ล้านเขียนแทนด้วย ตัวเลขไทย คือ ๑, ๐๐๐, ๐๐๐ ตัวเลขอารบิก คือ 1,000,000 ตัวหนังสือ คือ หนึ่งล้าน

8 ร้อ ย พันหมื่ น แส น ล้า น สิบ ล้าน หน่ วย สิบ ร้อย ล้าน พันล้ าน หมื่น ล้าน เขียนแทนด้วย ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ๙๑, ๕๘๗, ๓๕๒, ๑๕๔ 91,587,362,154 ตัวหนังสือ เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่น สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การเขียนตัวเลขไทย อารบิก และตัวหนังสือแทน จำนวนนับ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง จัดทำโดย นายประ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google