งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

...สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "...สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ...สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
การปรับปรุง...พัฒนา บริการ กิจกรรม ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ...สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี

2 จัดหาหนังสือ /วารสารที่ออกบริการ ด้วยงบประมาณและขอรับอภินันทนาการ

3 จัดทำแฟ้มศิลปิน-ศิลปะ(บทความคณะวิจิตรศิลป์)

4 จัดหาวารสารใหม่ฉบับสิ่งพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
NEW ARRIVAL 2006! วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2549 Museum Management and Curatorship สามารถสืบค้นบทความออนไลน์ฉบับเต็มจาก ติดตามฉบับสิ่งพิมพ์ฉบับแรก Vol.21 no. 1 March 2006 ได้ที่...ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ (May06)

5 ปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดให้ทันสมัยและทำรายการเชื่อมโยงสารสนเทศที่ขาดแคลน

6 เชิญชวนคณาจารย์เสนอคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์เสนอสั่งซื้อ
ผ่านสำนักหอสมุด(CMU BOOKFAIR)ประจำปี จำนวน 78 รายการ (รับบริการที่สำนักหอสมุด)

7 เชิญชวนคณาจารย์เสนอแนะรายชื่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์ ผ่านสำนักหอสมุดปี 2549 จำนวน 20 รายการ

8 บริการเชิงรุก:อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์
7 กรกฎาคม 2548

9 บริการยืมระหว่างปิดภาคการศึกษา
กรอกแบบฟอร์มที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา...ก่อนปิดบริการห้องสมุด 3 วัน

10 จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะด้านสาขาวิจิตรศิลป์
ฐานข้อมูลศิลปนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลการศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่องและ ผลงานของบัณฑิตเกียรตินิยม คณะวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลโปสเตอร์คณะวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลบทความศิลปะคณะวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลคอมแพคดิสค์บันเทิงคณะวิจิตรศิลป์ ฐานข้อมูลรางวัลศิลปกรรมเกียรติยศคณะวิจิตรศิลป์

11 จัดนิทรรศการ เพื่อให้ทรัพยากรห้องสมุดหมุนเวียน
อวลไอรัก...จากงานศิลป์

12 จัดนิทรรศการโดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ

13 ห้องสมุดเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หารสอง

14 จัดซื้อวัสดุประกอบเป็นชั้นเพื่อเก็บหนังสือฉบับซ้ำและตู้สำหรับใส่คอมแพคดิสก์

15 พัฒนาบุคลากร : ศึกษา ดูงาน ณ กรุงเทพฯนครปฐม และเพชรบุรี ตุลาคม 2548


ดาวน์โหลด ppt ...สู่การเป็น... ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google