งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Legal System 1.Subject of Law 2.Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law 3.Crime & Punishment 4.Legal Process 112 Legal System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Legal System 1.Subject of Law 2.Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law 3.Crime & Punishment 4.Legal Process 112 Legal System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Legal System 1.Subject of Law 2.Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law 3.Crime & Punishment 4.Legal Process 112 Legal System

2 Subject of Law บุคคลตามกฎหมาย – มนุษย์เป็นประธานแห่งสิทธิ ตามกฎหมาย ในการที่จะดำเนินการอันมีผลทาง กฎหมายได้ บุคคลตามกฎหมาย – มนุษย์เป็นประธานแห่งสิทธิ ตามกฎหมาย ในการที่จะดำเนินการอันมีผลทาง กฎหมายได้ ในสายตาของกฎหมาย คุณค่าของมนุษย์ต้อง ได้รับการเคารพ ในสายตาของกฎหมาย คุณค่าของมนุษย์ต้อง ได้รับการเคารพ เช่น กฎหมายถือว่ามนุษย์มีความเสมอภาคเท่าเทียม กัน เช่น กฎหมายถือว่ามนุษย์มีความเสมอภาคเท่าเทียม กัน Equal before the law! การลงโทษกับบุคคลผู้กระทำความผิด โดยตรง ไม่ลงโทษอย่างทรมาน 212 Legal System

3 กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา กฎหมายเป็นเครื่องมือกำหนดแบบแผนในสังคม มนุษย์ที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ เช่น ชีวิตร่างกาย กฎหมายเป็นเครื่องมือกำหนดแบบแผนในสังคม มนุษย์ที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ เช่น ชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน การจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน การจัดการทรัพยากร การค้า ทำสัญญา การค้า ทำสัญญา เรื่องทางแพ่ง – บุคคล ครอบครัว มรดก ทรัพยสิน นิติกรรม สัญญา เรื่องทางแพ่ง – บุคคล ครอบครัว มรดก ทรัพยสิน นิติกรรม สัญญา 312 Legal System

4 กฎหมายเอกชน กับ กฎหมาย มหาชน กฎหมายแต่ละตัวที่มีขึ้นมีวัตถุประสงค์ต่างๆกันไป กฎหมายแต่ละตัวที่มีขึ้นมีวัตถุประสงค์ต่างๆกันไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – เน้นที่เสรีภาพของ บุคคลในการกระทำการ เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามไว้ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – เน้นที่เสรีภาพของ บุคคลในการกระทำการ เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามไว้ กฎหมายอาญา – รักษาความสงบ เรียบร้อยของ สังคม กฎหมายอาญา – รักษาความสงบ เรียบร้อยของ สังคม กฎหมายมหาชน – รักษาสมดุลระหว่าง ประโยชน์ สาธารณะกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นการใช้อำนาจมหาชนจึงต้องอยู่บนพื้นฐาน ของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เสมอ กฎหมายมหาชน – รักษาสมดุลระหว่าง ประโยชน์ สาธารณะกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นการใช้อำนาจมหาชนจึงต้องอยู่บนพื้นฐาน ของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เสมอ 412 Legal System

5 กฎหมายและการลงโทษ การจะลงโทษคนทางอาญาได้ ต้องมีการบัญญัติ ไว้ว่าเป็นความผิด และต้องมีการกำหนดโทษไว้ การจะลงโทษคนทางอาญาได้ ต้องมีการบัญญัติ ไว้ว่าเป็นความผิด และต้องมีการกำหนดโทษไว้ บุคคลจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ บุคคลจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ หลักการพื้นฐานของความผิด – ไม่มีความผิดถ้า ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ หลักการพื้นฐานของความผิด – ไม่มีความผิดถ้า ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ บุคคลจะรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย ในขณะกระทำความผิดได้บัญญัติไว้ว่าเป็น ความผิดและได้กำหนดโทษไว้ บุคคลจะรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย ในขณะกระทำความผิดได้บัญญัติไว้ว่าเป็น ความผิดและได้กำหนดโทษไว้ ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ไม่เป็นความผิดและ การออกกฎหมายย้อนหลังก็เป็นสิ่งที่ต้องห้าม ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ไม่เป็นความผิดและ การออกกฎหมายย้อนหลังก็เป็นสิ่งที่ต้องห้าม 512 Legal System

6 การกระทำที่เป็นความผิดต้องเป็นการแสดงออก ให้เห็นอย่างชัดเจน การกระทำที่เป็นความผิดต้องเป็นการแสดงออก ให้เห็นอย่างชัดเจน ต้องเป็นการกระทำหรือไม่กระทำที่แสดงปรากฏ ให้เห็น หากเป็นความรู้สึกนึกคิดเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลงโทษได้ ต้องเป็นการกระทำหรือไม่กระทำที่แสดงปรากฏ ให้เห็น หากเป็นความรู้สึกนึกคิดเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลงโทษได้ ต้องเป็นการกระทำโดยรู้สำนึก ต้องเป็นการกระทำโดยรู้สำนึก คือ ขณะที่ลงมือกระทำ ผู้กระทำต้องมีสติหรือ ตระหนักรู้ถึงการกระทำของตนว่ากระทำอะไรและ จะมีผลอย่างไรเกิดขึ้น คือ ขณะที่ลงมือกระทำ ผู้กระทำต้องมีสติหรือ ตระหนักรู้ถึงการกระทำของตนว่ากระทำอะไรและ จะมีผลอย่างไรเกิดขึ้น คำถาม เด็ก ๕ ขวบ เอาปืนมายิงเล่น, คนบ้าใช้ ดาบตัดคอผู้อื่น, เมาเหล้ายิงปืนโดนคนตาย คำถาม เด็ก ๕ ขวบ เอาปืนมายิงเล่น, คนบ้าใช้ ดาบตัดคอผู้อื่น, เมาเหล้ายิงปืนโดนคนตาย 612 Legal System

7 ปัญหาบางประการในการกำหนดการกระทำให้เป็น ความผิด โดยทั่วไปมักกำหนดให้การกระทำที่ส่งผลกระทบ ต่อบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่เป็นความผิด แต่การกระทำ บางอย่าง เช่น ดื่มเหล้า, รักร่วมเพศ, ค้าประเวณี โดยสมัครใจ ทำไมจึงเป็นความผิดในสังคม (บาง แห่ง) โดยทั่วไปมักกำหนดให้การกระทำที่ส่งผลกระทบ ต่อบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่เป็นความผิด แต่การกระทำ บางอย่าง เช่น ดื่มเหล้า, รักร่วมเพศ, ค้าประเวณี โดยสมัครใจ ทำไมจึงเป็นความผิดในสังคม (บาง แห่ง) 712 Legal System

8 รูปแบบของ การกระทำที่เป็นความผิด การกระทำหรือไม่กระทำที่ทำให้เกิดผล โดยทั่วไปความผิดต้องมาจากการกระทำ เช่น การ ฆ่าผู้อื่น การทำร้ายผู้อื่น ฯลฯ แต่มีความผิดจากการไม่กระทำ เป็นการกระทำโดยตรงหรือการกระทำโดยอ้อมก็ สามารถเป็นความผิด การกระทำโดยตรง หมายถึงเป็นผู้กระทำด้วย ตนเอง เรียกว่า ความผิดโดยงดเว้น การกระทำโดยอ้อม ไม่ได้เป็นผู้กระทำด้วยตนเอง แต่มีส่วนสำคัญในการทำให้ความผิดเกิดขึ้น 812 Legal System

9 คำถาม เป็นผู้ลงมือปล้นร้านทองด้วยการใช้ปืนเป็น อาวุธ ร่วมวางแผนแต่ไม่ได้ไปปล้นด้วย เปิดประตูเพื่อให้ขโมยเข้ามาตอนกลางคืน ไม่ได้ร่วมปิดสนามบิน แต่ส่งข้าวส่งน้ำ 912 Legal System

10 เหตุบางอย่างที่กฎหมายให้อภัย เหตุบางอย่างที่กฎหมายให้อภัยคำถาม มีบุคคลถือมีดดาบจะวิ่งเข้ามาทำร้าย ถ้าเรามีปืน ยิงไปเพื่อป้องกันตัว มีความผิดหรือไม่ มีบุคคลถือมีดดาบจะวิ่งเข้ามาทำร้าย ถ้าเรามีปืน ยิงไปเพื่อป้องกันตัว มีความผิดหรือไม่ อยู่ในเรือกลางทะเล ไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือ ตกลง กันฆ่าคนหนึ่งเพื่อใช้เป็นอาหาร เป็นความผิด หรือไม่ อยู่ในเรือกลางทะเล ไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือ ตกลง กันฆ่าคนหนึ่งเพื่อใช้เป็นอาหาร เป็นความผิด หรือไม่ 1012 Legal System

11 บุคคลนั้นได้กระทำในสิ่งที่เป็นความผิด แต่กฎหมาย ให้ถือว่าได้รับการยกเว้นไม่มีความผิดหรือไม่ต้องรับ โทษเนื่องจากเป็นการกระทำที่มีเหตุผลบางอย่าง รองรับ บุคคลนั้นได้กระทำในสิ่งที่เป็นความผิด แต่กฎหมาย ให้ถือว่าได้รับการยกเว้นไม่มีความผิดหรือไม่ต้องรับ โทษเนื่องจากเป็นการกระทำที่มีเหตุผลบางอย่าง รองรับ ป้องกัน มีการกระทำบางอย่างเป็นการละเมิดต่อ กฎหมายเกิดขึ้น และเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง การกระทำเพื่อยุติการละเมิดกฎหมายนั้นอย่าง พอสมควร จำเป็น การกระทำอันเนื่องมาจากตกอยู่ใน สถานการณ์ที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ตนหรือผู้อื่นพ้นไปจากอันตรายซึ่งไม่ สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการอื่น 1112 Legal System

12 คำถาม คำถาม - ล้อมรั้วบ้านปล่อยกระแสไฟฟ้า กลางคืนมีขโมยมา ปีนแล้วโดนไปดูดตาย - ตำรวจมาซุ่มอยู่ริมรั้วตอนกลางคืน เจ้าของบ้าน เอาปืนยิงตาย - นักศึกษาทุจริตในการสอบ 1212 Legal System

13 การยกโทษ หรือการยกเว้นโทษ เมื่อมีการตัดสินแล้วว่าบุคคลนั้นได้กระทำ ความผิดจริง ในทางกฎหมายอาจมีการยกโทษให้ เมื่อมีการตัดสินแล้วว่าบุคคลนั้นได้กระทำ ความผิดจริง ในทางกฎหมายอาจมีการยกโทษให้ การอภัยโทษ เมื่อบุคคลได้สำนึกผิดและได้รับโทษ ไปบางส่วนแล้ว อาจขอให้ประมุขของรัฐทำการยก โทษให้ การอภัยโทษ เมื่อบุคคลได้สำนึกผิดและได้รับโทษ ไปบางส่วนแล้ว อาจขอให้ประมุขของรัฐทำการยก โทษให้ การนิรโทษกรรม คือการออกกฎหมายมาหลังจาก ที่ได้เกิดการกระทำความผิดต่อกฎหมายที่กำหนด ไว้แล้ว ว่าการกระทำนั้นได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้อง รับโทษ การนิรโทษกรรม คือการออกกฎหมายมาหลังจาก ที่ได้เกิดการกระทำความผิดต่อกฎหมายที่กำหนด ไว้แล้ว ว่าการกระทำนั้นได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้อง รับโทษ 1312 Legal System

14 การลงโทษ หลักการพื้นฐาน รัฐเป็นผู้ผูกขาดอำนาจในการลงโทษ รัฐเป็นผู้ผูกขาดอำนาจในการลงโทษ เพื่อไม่ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายโดยเอกชนซึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายโดยเอกชนซึ่ง อาจสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้น เช่น กินหมูกระทะ อาจสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้น เช่น กินหมูกระทะ ไม่หมด ปรับ 200 บาท การลงโทษต้องได้สัดส่วนกับการกระทำ กระทำความผิดรุนแรงก็ต้องได้รับโทษที่รุนแรง หากกระทำความผิดที่รุนแรงน้อยก็ต้องได้รับ โทษน้อย โทษต้องได้สัดส่วนกับความผิดที่ กระทำลง เช่น เพื่อป้องกันการลักทรัพย์ให้มี โทษจำคุกตลอดชีวิต 1412 Legal System

15 บทลงโทษต้องมีประสิทธิภาพในการปรามการ กระทำความผิด บทลงโทษต้องมีประสิทธิภาพในการปรามการ กระทำความผิด ต้องทำให้ผู้กระทำรู้สึกกลัวและไม่สามารถหา ประโยชน์จากการกระทำผิดได้ เช่น ปล้นทรัพย์ โทษจำคุก1 เดือน ต้องทำให้ผู้กระทำรู้สึกกลัวและไม่สามารถหา ประโยชน์จากการกระทำผิดได้ เช่น ปล้นทรัพย์ โทษจำคุก1 เดือน การลงโทษต้องเคารพสิทธิมนุษยชน การลงโทษต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ต้องไม่มีการลงโทษในลักษณะของการทรมาน หรือประจานผู้กระทำความผิด และหากผู้กระทำ เป็นเด็ก เยาวชน ต้องเปิดโอกาสให้มีการกลับตัว กลับใจได้ ต้องไม่มีการลงโทษในลักษณะของการทรมาน หรือประจานผู้กระทำความผิด และหากผู้กระทำ เป็นเด็ก เยาวชน ต้องเปิดโอกาสให้มีการกลับตัว กลับใจได้ 1512 Legal System

16 เป้าหมายของการลงโทษ แก้แค้นทดแทน แก้แค้นทดแทน ป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นกระทำตาม ป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นกระทำตาม ฟื้นฟูเยียวยาผู้กระทำความผิด ฟื้นฟูเยียวยาผู้กระทำความผิดรูปแบบของการลงโทษ กระทำต่อชีวิต ประหารชีวิต กระทำต่อชีวิต ประหารชีวิต กระทำต่อเสรีภาพในร่างกาย จำคุก/กักขัง กระทำต่อเสรีภาพในร่างกาย จำคุก/กักขัง กระทำต่อทรัพย์สิน ปรับ/ริบทรัพย์สิน กระทำต่อทรัพย์สิน ปรับ/ริบทรัพย์สิน บังคับให้กระทำการบางอย่าง บังคับให้กระทำการบางอย่าง 1612 Legal System

17 รูปแบบของการลงโทษ สภาพบังคับทางปกครอง – การเพิกถอนสิทธิ เช่น การได้รับสัมปทาน, ใบอนุญาตกระทำการต่างๆ สภาพบังคับทางปกครอง – การเพิกถอนสิทธิ เช่น การได้รับสัมปทาน, ใบอนุญาตกระทำการต่างๆ สภาพบังคับทางกฎหมายแพ่ง – เรียกค่าเสียหาย สภาพบังคับทางกฎหมายแพ่ง – เรียกค่าเสียหาย สภาพบังคับทางอาญา – ประหารชีวิต, จำคุก, กักขัง, ปรับ, ริบทรัพย์สิน สภาพบังคับทางอาญา – ประหารชีวิต, จำคุก, กักขัง, ปรับ, ริบทรัพย์สิน 1712 Legal System

18 กระบวนการยุติธรรม การต้องมีคนดูแลจัดการให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมายหลังจากที่มีการบัญญัติไว้แล้ว การต้องมีคนดูแลจัดการให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมายหลังจากที่มีการบัญญัติไว้แล้ว เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ 1812 Legal System

19 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง การที่คนเราเท่าเทียมกัน การที่คนเราเท่าเทียมกัน ภาวะไร้รัฐ state of nature ภาวะไร้รัฐ state of nature การต้องตามบังคับคดี การต้องตามบังคับคดี การมีหน่วยงานจัดการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อตัด ปัญหาต้องตามทวงทุกเดือน การมีหน่วยงานจัดการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อตัด ปัญหาต้องตามทวงทุกเดือน 1912 Legal System

20 การพิสูจน์ ระบบกล่าวหา ระบบกล่าวหา ระบบไต่สวน ระบบไต่สวน คดีหมอวิสุทธ-หมอภัสสภร คดีหมอวิสุทธ-หมอภัสสภร คดีเชอรี่แอน คดีเชอรี่แอน คดีอากง คดีอากง คดีบก./เฟสบุค ไม่ได้ประกันตัว คดีบก./เฟสบุค ไม่ได้ประกันตัว จบ ☃ 2012 Legal System


ดาวน์โหลด ppt Legal System 1.Subject of Law 2.Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law 3.Crime & Punishment 4.Legal Process 112 Legal System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google