งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2554

2 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สำนักงานคณบดี สาขาวิชา ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการทดสอบด้านวัสดุอุตสาหกรรม

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 1. สาขาวิชาเคมี 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. สาขาวิชาชีววิทยา 5. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 10. สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

4 รวม 482 ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปจำนวนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชา ปี จำนวน 1 2 3 4 เกษตรศาสตร์ 9 12 สัตวศาสตร์ 20 เคมี 16 32 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 13 27 22 93 เทคโนโลยีสารสนเทศ 39 19 17 95 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 25 เทคโนโลยีโยธา 50 เทคโนโลยีไฟฟ้า 55 23 6 107 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 38 5 48 รวม 482

5 ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปจำนวนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชา ปี จำนวน 1 2 3 4 5 คณิตศาสตร์ 180 123 52 28 8 391 คอมพิวเตอร์ศึกษา 97 81 34 44 29 285 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 90 86 42 13 6 237 ชีววิทยา 50 รวม 963

6 ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) ประเภทบุคลากร จำนวน(คน) ข้าราชการ 32 พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) (รวมลาศึกษาต่อ) 24 อาจารย์พิเศษ (อัตราจ้าง) 12 พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 5 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 รวม 79 สรุปได้ดังนี้ บุคลากรสายผู้สอนรวมจำนวน 68 คน (ปฏิบัติงานจริง 61 คน และลาศึกษาต่อ 7 คน) บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 11 คน

7 ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง(61 คน) จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี อาจารย์ 7 50 4 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 2 10 49

8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน ปีการศึกษา 2554 สกอ. สมศ. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ 5 คะแนน 4 คะแนน องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.95 คะแนน 2.07 คะแนน องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.82 คะแนน 4.13 คะแนน องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 คะแนน

9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน ปีการศึกษา 2554 สกอ. สมศ. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.5 คะแนน N/A องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5 คะแนน องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.61 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ของ สกอ. คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ของ สมศ. 4.34 คะแนน คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.52 คะแนน

10 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google