งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำปีการศึกษา 2554. โครงสร้าง องค์กร ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงาน คณบดี สาขาวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำปีการศึกษา 2554. โครงสร้าง องค์กร ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงาน คณบดี สาขาวิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำปีการศึกษา 2554

2 http://science.mcru.ac.th โครงสร้าง องค์กร ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงาน คณบดี สาขาวิ ชา ศูนย์ วิทยาศาสต ร์และ วิทยาศาสต ร์ประยุกต์ ศูนย์ ตรวจสอบ สินค้า เกษตร จังหวัด ราชบุรี คลินิก เทคโน โลยี ศูนย์บริก าร ทดสอบ ด้านวัสดุ อุตสาห กรรม

3 ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) 1. สาขาวิชาเคมี 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. สาขาวิชาชีววิทยา 5. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 10. สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม http://science.mcru.ac.th

4 ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://science.mcru.ac.th สรุปจำนวนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท. บ. 4 ปี ) ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชา ปี จำนวน 1234 เกษตรศาสตร์ 9312 สัตวศาสตร์ 20 เคมี 1693432 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3113272293 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3919201795 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร 167 225 เทคโนโลยีโยธา 3197350 เทคโนโลยีไฟฟ้า 5523 6107 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 38 55 48 รวม 482

5 ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://science.mcru.ac.th สรุปจำนวนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( ค. บ. 5 ปี ) ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชา ปี จำนวน 12345 คณิตศาสตร์ 18012352288391 คอมพิวเตอร์ศึกษา 9781344429285 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 908642136237 ชีววิทยา 50 รวม 963

6 ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) ประเภทบุคลากรจำนวน ( คน ) ข้าราชการ 32 พนักงานมหาวิทยาลัย ( สายวิชาการ ) ( รวม ลาศึกษาต่อ ) 24 อาจารย์พิเศษ ( อัตราจ้าง )12 พนักงานมหาวิทยาลัย ( สายสนับสนุน )5 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 1 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 รวม 79 สรุปได้ดังนี้ บุคลากรสายผู้สอนรวมจำนวน 68 คน ( ปฏิบัติงานจริง 61 คน และลาศึกษาต่อ 7 คน ) บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 11 คน http://science.mcru.ac.th

7 ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงาน จริง (61 คน ) จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาเอก ระดับ ปริญญาโท ระดับ ปริญญาตรี อาจารย์ 7 50 4 ตำแหน่งทาง วิชาการ รอง ศาสตราจาร ย์ ผู้ช่วย ศาสตราจาร ย์ อาจารย์ อาจารย์ 2 10 49 49 http://science.mcru.ac.th

8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน ปีการศึกษา 2554 สกอ. สมศ. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน ดำเนินการ 5 คะแนน 4 คะแนน องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.95 คะแนน 2.07 คะแนน องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5 คะแนน องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.82 คะแนน 4.13 คะแนน องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 คะแนน องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 คะแนน 4.50 คะแนน http://science.mcru.ac.th

9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน ปีการศึกษา 2554 สกอ. สมศ. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.5 คะแนน N/A องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5 คะแนน องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 คะแนน 4.61 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ของ สกอ.4.61 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ของ สมศ.4.34 คะแนน คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.52 คะแนน http://science.mcru.ac.th

10


ดาวน์โหลด ppt ประจำปีการศึกษา 2554. โครงสร้าง องค์กร ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงาน คณบดี สาขาวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google