งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2553 Self Assessment Report (SAR) ภาควิชาสัตว ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2553 Self Assessment Report (SAR) ภาควิชาสัตว ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2553 Self Assessment Report (SAR) ภาควิชาสัตว ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 วิสัยทัศน์ (Vision) ผลิตบัณฑิตและงานวิจัย เพื่อสังคมและชุมชน มุ่งสู่สากลด้วย ความเป็นไท พัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย สร้างองค์ ความรู้ พื้นฐานภูมิปัญญาไทย เพื่อการพึ่งพาตนเอง พันธกิจ  ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็น มีศีลธรรมความรับผิดชอบ สามารถใช้ ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเป็นสากล  ทำการวิจัยที่เหมาะสมให้สามารถใช้ประโยชน์และการจัดการ ทรัพยากรใน ท้องถิ่น เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน  นำความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยเข้าสู่สังคมให้สามารถไปใช้ได้  เป็นตัวอย่างและผู้นำแก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรใน ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  ดำรงความเป็นไทย

3 รักษาการหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ (รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา) รองหัวหน้าภาควิชาฝ่าย วิชาการและบัณฑิตศึกษา (รศ.ดร. วันวิศาข์ งามผ่องใส ) รองหัวหน้าภาควิชาฝ่าย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ (อ. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี) รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร (รศ. สุธา วัฒนสิทธิ์) เลขานุการภาควิชา (นางเบญจมาศ เฉลิมวงศ์) หัวหน้าสถานีปฏิบัติการ สัตศาสตร์นาทวี (นายอุทัย สุขดำ) หัวหน้าฟาร์มปฏิบัติการ สัตศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (นายสมชาย พิมพ์ธนประทีป) ฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์ - หมวดสุกร - หมวดสัตว์ปีก - หมวดโค - หมวดแพะ - หมวดอาหารสัตว์ - หมวดวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์ - ฟาร์มโคนม - ฟาร์มโคเนื้อ

4 การดำเนินงานภาควิชาฯ หลักสูตร วทบ.(เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตร วทม.(สัตวศาสตร์) สถานภาพบุคลากร และนักศึกษาปัจจุบัน (2553) จำนวนบุคลากร 1.ข้าราชการ สายวิชาการ 12 คน รศ.ดร. 4 คน รศ. 2 คน ผศ.ดร. 1 คน ผศ. 1 คน อาจารย์ ดร. 1 คน อาจารย์ 1 คน 2.พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1 คน 3. ข้าราชการ สายสนับสนุน 6 คน 4. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 1 คน 5. ลูกจ้างประจำ 12 คน 6. พนักงานเงินรายได้ 11 คน รวม 43

5 ปีการศึกษา 2553 ภาควิชาฯ มีจำนวน นักศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทรวม คน จำแนกได้ดังนี้ ปริญญาตรีปริญญาโท ชั้นปี จำนวน (คน) 1 65 2 64 3 59 4+ตกค้าง 41 1 2+ปีอื่นๆ 12 รวม 229 รวม 13จำนวนนักศึกษาจำนวนนักศึกษา

6 งบประมาณ แหล่งที่มาจำนวน (บาท) ภาควิชาสัตวศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2,085,733.00 งบเงินรายได้ ( รับจริงหลังจากหักให้ มหาวิทยาลัยและคณะฯ ไม่รวมสถานีปฏิบัติการ สัตวศาสตร์นาทวี ) 2,748,400.00 สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี งบประมาณ 100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ 1,245,400.00 รวม 6,179,533.00 4,834,133.00

7 บทที่ 2 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. บทสรุปผู้บริหารตัวบ่งชี้ของ สกอ.  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  องค์ประกอบที่ 10 นโยบาย 3 ดี (D)  องค์ประกอบที่ 11 ตัวชี้วัด ก.พ.ร.

8 บทที่ 3 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. บทสรุปผู้บริหารตัวบ่งชี้ของ สมศ. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านคุณภาพบัณฑิต  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

9 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ คะแนนระดับ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดำเนินการ (1) 3.00 พอใช้ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (8) 4.23 ดี องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2) 4.00 ดี องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (3) 3.69 ดี องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (2) 3.50 พอใช้ องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (1) 5.00 ดีมาก องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4) 4.25 ดี องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1) 5 ดีมาก องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1) 4 ดี องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) (2) 5 ค่าเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ 4.08 ดี ตารางผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพของ สกอ./ ก. พ. ร. ปีการศึกษา 2553

10 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ คะแนนระดับ ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. (ไม่ซ้ำกับ สกอ. และ สมศ.) มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 3 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 5ดีมาก 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่าง ประเทศ (ยังรอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย)

11 ตารางแสดงผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ ของ สมศ.(1 ปี ) ปีการศึกษา 2553 ตัวบ่งชี้คะแนนผลการ ถ่วง น้ำหนัก ประเมิน ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (15 ตัวบ่งชี้ ) 4.55 ดีมาก ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.45 ดี ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 ดีมาก ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4.88 ดีมาก ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่คิดคะแนน 4.00 ดี ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน 4.14 ดี ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 4.08 ดี ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (3 ตัวบ่งชี้ ) 3.97 ดี ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้ ) 4.00 ดี ตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถาบัน ( ตัวบ่งชี้ที่ 1- 11) 4.76 ดีมาก ภาพรวม 4.38 ดี

12  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง ปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการ อุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่ กำหนด ภาควิชาใช้ระบบกลไกในการ ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง ของ สกอ. ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552  2.มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม แนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดย คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ ดำเนินการตามระบบที่กำหนด ใช้ระบบและกลไกในการเปิด สอนหลักสูตรตาม สกอ. แต่ ภาควิชายังไม่มีการปิด หลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ชื่อตัวบ่งชี้ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

13  3. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ ( การดำเนินงานตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ ตัว บ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน การสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ กำหนดในภาคผนวก ก ) สำหรับหลักสูตร สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ด้วย ( หมายเหตุสำหรับหลักสูตรเก่าหรือ หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดำเนินการตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2548 ) หลักสูตรของภาควิชาฯ ทั้ง 2 สูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตว ศาสตร์) อยู่ระหว่างการปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานซึ่งจะดำเนินการให้แล้ว เสร็จและใช้ในปีการศึกษา 2555

14  4.4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการ ดำเนินการครบถ้วนทั้งข้อ1. 2. และ ข้อ3. ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติจะต้อง ควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร มีการดำเนินการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรตามกรอบเวลาที่กำหนดโดย มีคณะกรรมการระดับภาควิชา ระดับ คณะ และระดับมหาวิทยาลัยเป็น ผู้ดูแลกำกับ  5.5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการ ดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1 2และข้อ 3 ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัว บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ ทุกหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร มีการดำเนินการผ่านขั้นตอนของ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ สำหรับ ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท และ มีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยควบ คุมกำกับทั้ง 2 หลักสูตร ประเมิน ตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

15  6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) ภาควิชามีหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาคือ ปริญญาโท(สัตวศาสตร์) 1 หลักสูตร ในส่วนปริญญาตรีเป็น หลักรวมวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตร  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจำนวนนักศึกษาที่ ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) นักศึกษาปริญญาตรี 229 คน จำนวนนักศึกษาปริญญาโท13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

16 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์มีคณาจารย์ทั้งหมด 13 คน วุฒิปริญญาโท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 วุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15

17 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาสัตว์ศาสตร์มีคณาจารย์ทั้งหมด 13 คน ตำแหน่งอาจารย์ 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน รองศาสตราจารย์ 6 คน รวมดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 46.15

18  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ภาควิชาฯ ได้มีการกำหนดแผนกล ยุทธ์ในการพัฒนาคณาจารย์และ บุคลากร  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด มีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการพัฒนา อบรม ประชุม วิชาการ ดูงานทั้งในและต่างประเทศ  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง ขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การสัมมนาภาควิชาประจำปี และ ภาควิชาส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม การแข่งกีฬาบุคลากร ชื่อตัวบ่งชี้ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประเมิน ตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

19  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และ ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ เรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาฯ มีการจัดการโครงการพัฒนางาน โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาฯ นำเสนอรายงานที่ได้ไปแล้วพร้อมรายงาน พร้อมแผนปฏิบัติงาน ในส่วนของสาย อาจารย์มีการแจ้งผลการเข้าร่วมประชุ ม อบรมในวารแจ้งเพื่อทราบ  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุนถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำคู่มือ จรรยาบรรณให้กับบุคลากร  6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการ บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุน มีการพิจารณาข้อมูลจากจำนวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาฯ  7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ ในการใช้พัฒนาบุคลากร ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

20  1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ในอัตราไม่สูงกว่า8 FTES ต่อ เครื่อง คณะฯ มีบริการเรื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน  2.มีบริการห้องสมุดและแหล่ง เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปี การศึกษา คณะมีการจัดการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในการศึกษาค้นคว้าผ่าน Internet และมหาวิทยาลัยได้ให้บริการ ห้องสมุดโดยมีการแนะนำการใช้ งานให้นักศึกษา และภาควิชามีการ ติดตั้งจุดบริการการใช้ Internet องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ชื่อตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

21  3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ การจัดการเรียนการสอนและการ พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ การศึกษาและจุดเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต คณะมีจุดเชื่อมต่อ Internet แบบไร้ สายทุกอาคารเรียน และภาควิชามี การติดตั้งจุดเชื่อมต่อ Internet ที่ ห้องนักศึกษาปริญญาโท 207  4.มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ จัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา - คณะมีการจัดอุปกรณ์เพื่องานการ เรียนการสอนประจำห้องเรียนมีการ ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายกระจายทุก พื้นที่ - อีกทั้งมีสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

22  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ โดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ภาควิชามีการให้บริการเครื่องกรอง น้ำดื่มใช้ให้บริการในฟาร์มภาควิชา - คณะมีระบบความปลอดภัยโดยมี การจัดเวรยาม - มีถังดับเพลิงกระจายทุกพื้นที่ - มีการใช้ระบบกล้องวงจรปิด  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5 ยังไม่มีการดำเนินการ  7.มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ ต้องการของผู้รับบริการ ยังไม่มีการดำเนินการ ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

23  1. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร ภาควิชามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจะ เป็นลักษณะการเรียนการสอนที่ เน้นปฏิบัติ และประสบการณ์จริง  2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีราย ละเอียดของรายวิชาและของ ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษา ตามที่กำหนดในกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ ทุกรายวิชาของภาควิชามีการ จัดทำโครงร่างรายวิชาก่อนเปิด ภาคการศึกษา โดยจัดส่งให้ ภาควิชา 1 ชุด องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ชื่อตัวบ่งชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

24

25

26  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำ วิจัย หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท จะมีรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ตนเอง เช่นวิชา 515-497 สัมมนา (ป.ตรี) 515-597 สัมมนา (ป.โท) 515-498 ปัญหาพิเศษ (ป.ตรี) 515-598 ปัญหาพิเศษ (ป.โท) 515—699 วิทยานิพนธ์  4.มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการเรียนการสอนทุก หลักสูตร ภาควิชาฯได้เชิญผู้มีประสบการณ์ ทางวิชาการและวิชาชีพเข้ามามีส่วน ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรทุกครั้ง ทุกหลักสูตรที่ปรับปรุง ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

27  5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียน การสอน  6. มีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก รายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการ ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คณะฯได้ดำเนินการให้นักศึกษา ประเมินคณาจารย์ผู้สอน ในรายวิชา ก่อนหมดภาคการศึกษา โดยมีคะแนน ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.53  7.มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา ภาควิชาได้มีการนำผลการประเมิน เวียนผู้สอนทราบเพื่อนำไปพิจารณา ในการพัฒนาการเรียนการสอนใน รายวิชาต่างต่อไป ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

28  1. มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา ตามแผนกำหนดการศึกษาของ หลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการสำรวจ ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชา ใช้ผลจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยมา ใช้  2.มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ สอนการวัดผลการศึกษาและ สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นำข้อมูลจากการสำรวจมาใช้ในการ ปรับปรุงหลักสูตรที่กำลังดำเนินการ ชื่อตัวบ่งชี้ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ ของบัณฑิต ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

29  3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิต มีระบบการคัดเลือกบุคลากร การจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา  4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอ ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ นานาชาติ - มีแนวปฏิบัติให้นักศึกษาปริญญา โทนำเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ ตามแบบฟอร์ม บว 4/1 - มีงบประมาณสนับสนุนในการไป นำเสนอผลงาน  5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน มีการจัดกิจกรรมที่แสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

30  6.มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทำ บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนำไป ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) มีการส่งเสริมนักศึกษาร่วมเข้า ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ ประเมินตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

31 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ชื่อตัวบ่งชี้ 2.8 :ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษา ประเมิน ตนเอง ข้ อ เกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน  1. มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร -ภาควิชาใช้แนวปฏิบัติของ มหาวิทยาลัย -ภาควิชามีการกำหนดอัตลักษณ์ของ นักศึกษา  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง ทั่วถึงทั้งสถาบัน ภาควิชามีการประชุมปฐมนิเทศ นักศึกษาเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติด้าน คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ของ นักศึกษา อดทน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

32  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ เป้าหมายวัดความสำเร็จ มีกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนด ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ ภาควิชาฯ ไม่มีการ ประเมินกิจกรรม  5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยก ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ไม่มีนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลระดับชาติ ประเมิน ตนเอง ข้อเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงาน

33

34

35 ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt 2553 Self Assessment Report (SAR) ภาควิชาสัตว ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google