งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจงการ ลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาสาขาการ ประมง โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ กรรมการ มข.30 ประจำสาขาการประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจงการ ลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาสาขาการ ประมง โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ กรรมการ มข.30 ประจำสาขาการประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำชี้แจงการ ลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาสาขาการ ประมง โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ กรรมการ มข.30 ประจำสาขาการประมง

2 ข้อตกลง 1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการ ลงทะเบียนจากอาจารย์ประจำสาขา และมีการ ลงชื่อทุกครั้งที่มีการประชุม 2. นักศึกษาต้องทำความเข้าใจเรื่องการจัดตาราง และการลงทะเบียนเรียน 3. นักศึกษาต้องรู้ตัวเองและประมาณการณ์ผล การเรียนของตัวเองได้ 4. นักศึกษาต้องส่งรายงานผลการศึกษาของภาค การศึกษาที่ผ่านมา ผลการศึกษาที่คาดว่าจะ ได้ของภาคการศึกษานี้ และรายวิชาที่ต้องการ จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาหน้า 5. นักศึกษาที่ไม่ทำตามข้อ 1-4 จะถือว่าเป็น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ไม่มีข้อขัดแย้งหรือ ปัญหาอื่นๆในการลงทะเบียน และไม่มีสิทธิ์มา เรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนหลังจาก เปิดรับลงทะเบียนแล้ว

3 หลักสูตรสาขาการประมง หลักสูตรเก่า 138 หน่วยกิต หลักสูตรใหม่ 130 หน่วย กิต มีภาษาอังกฤษ 2 วิชา มีภาษาอังกฤษ 4 วิชา มีรายวิชาในหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป อีก 7 วิชา บางรายวิชาจะไม่เปิดสอน อีก มีรายวิชาที่ต้องสอนโดย อ. พิเศษ มีวิชาโครงงาน เป็นวิชา บังคับ

4 หลักสูตรเก่า วิชาที่สอนโดย สาขาอื่น 216XXX พละ Eng Eng สารสนเทศ สังคมวิทยาชนบท ปรัชญา / ตรรกศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น จิตวิทยา / intro to Law Lab เคมี เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ E-learning-- com

5 หลักสูตรเก่า วิชาที่สอนโดย สาขาอื่น สถิติเบื้องต้น ชีวะ Lab ชีวะ ชีวะ Lab ชีวะ พันธุศาสตร์ organic chem Lab or chem จุลชีวะ Lab จุลชีวะ ปฐพี co-op และ marine ระเบียบวิธีสถิติ เพื่อการวิจัย กฎหมายและการ อนุรักษ์ แปรรูปสัตว์น้ำ

6 หลักสูตรเก่า วิชาที่มีเงื่อนไข stat2  ต้องผ่าน stat stat2  ต้องผ่าน stat จุลชีวะ, พันธุศาสตร์  ชีวะทั้งหมด จุลชีวะ, พันธุศาสตร์  ชีวะทั้งหมด  ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ มีนวิทยา, inver  ต้องผ่าน  มีนวิทยา, inver  ต้องผ่าน  taxonomy  taxonomy  เพาะเลี้ยง, ชีวประมง, กฎหมายประมง, reservoir, ส่งเสริม, สร้างฟาร์ม  เพาะเลี้ยง, ชีวประมง, กฎหมายประมง, reservoir, ส่งเสริม, สร้างฟาร์ม  นิเวศ  นิเวศ  การจัดการฟาร์ม  การจัดการฟาร์ม  คุณภาพน้ำ  คุณภาพน้ำ  แปรรูป  แปรรูป   eng  eng

7 หลักสูตรใหม่ วิชาที่สอนโดยสาขาอื่น หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ วิชาที่สอนโดยสาขาอื่น หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป บังคับ บังคับ Eng for comunication Eng for comunication Eng for academic purposes1 (EAP1) Eng for academic purposes1 (EAP1) Eng for academic purposes2 (EAP2) Eng for academic purposes2 (EAP2) Thai for AP Thai for AP Information literacy skills Information literacy skills Sport Sport prin modern manage prin modern manage App Math and stat App Math and stat เลือก เลือก E-learning E-learning

8 หลักสูตรใหม่ วิชาที่สอนโดยสาขาอื่น หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป เลือก (3+3) เลือก (3+3) สิทธิพื้นฐาน สิทธิพื้นฐาน คุณค่าชีวิต คุณค่าชีวิต ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม E-learning E-learning นศ. ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เองต่างหาก ตามระยะเวลาที่เขาเปิดสอบ และต้องสอบ ให้ผ่านถึงจะมีสิทธิ์จบการศึกษา

9 หลักสูตรใหม่ วิชาที่สอนโดยสาขาอื่น ชีวะ Lab ชีวะ ชีวะ Lab ชีวะ เคมีพื้นฐาน Lab เคมี Organic chem basic physics จุลชีวะ Lab จุลชีวะ คณิตศาสตร์ Technical Eng for Agri สถิติและระเบียบวิธี วิจัยทางเกษตร ผลิตภัณฑ์ประมง กฎหมายและการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมง ระเบียบวิจัยและการ วางแผนการทดลอง

10 หลักสูตรใหม่ วิชาที่มีเงื่อนไข    Eng    Eng  stat  stat หลักเพาะเลี้ยง, ชีวประมง, พันธุ, กฎหมายประมง, โภชนะ, สร้างฟาร์ม  หลักเพาะเลี้ยง, ชีวประมง, พันธุ, กฎหมายประมง, โภชนะ, สร้างฟาร์ม  มีน, inver  มีน, inver  เพาะ  เพาะ  taxo  taxo  eco   eco   สุขภาพสัตว์น้ำ  สุขภาพสัตว์น้ำ  คุณภาพน้ำ  คุณภาพน้ำ 

11 ขั้นตอนการจัดทำตาราง มข 30  รายวิชาที่สอนโดย อ. พิเศษ เลือกวันเวลาก่อน  สาขาภาษาอังกฤษ สำรวจและจัดทำตาราง  หมวดศึกษาทั่วไปจัดทำตาราง  สาขาวิทย์พื้นฐานจัดทำตาราง  สาขาอื่นที่สอนในหลักสูตรประมงจัดทำตาราง  สาขาประมงจัดทำตาราง  15 ก. พ. 53 นำข้อมูล มข 30 ขึ้น web ไม่มี การแก้ไขอีก

12 เรื่องที่นักศึกษาสาขาการประมง ต้องปฏิบัติ 1. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการนัดหมาย 2. นศ. ทุกคนต้องอ่านและทำความเข้าใจใน รายละเอียดหลักสูตร 3. นศ. ทุกคนจัดทำรายงาน ผลการศึกษา ผลการ ลงทะเบียน และ รายวิชาที่คาดว่าจะ ลงทะเบียน รวมถึงการคาดคะเนผลการเรียน ในภาคการศึกษานี้ 4. ในการจัดทำรายงานนี้ นศ. ควรเข้าพบอาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ 5. นศ. ทุกคนต้องส่งรายงานนี้ ให้ อ. รัตนสุดา ภายในเวลาที่กำหนด ( ภายในวันที่ 30 พ. ย. 2552) 6. นศ. ที่ไม่ส่งรายงานตามกำหนด จะไม่มีสิทธิ์ เข้ามาขอเปลี่ยนแปลง มข.30 ได้

13

14 เติมผล การศึกษาที่ คาดว่าจะ ได้รับ

15 รายวิชาที่ F และรายวิชาที่ยัง ไม่ได้ลงตามกำหนด

16 แผนการลงทะเบียนในภาค การศึกษาหน้า ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ภาคต้น ปีการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจงการ ลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษาสาขาการ ประมง โดย อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ กรรมการ มข.30 ประจำสาขาการประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google