งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Report.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Report."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Report

2 WEB REPORT วัตถุประสงค์
Web Report ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal เพื่อให้หน่วยงานสามารถเรียกดูรายงานจากระบบได้ โดยในการจัดเตรียมรายงานจะเป็นการดึงข้อมูล ณ วันที่กำหนด ซึ่งรายงานที่ได้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของข้อมูลภายหลังจากที่ระบบได้จัดเตรียมรายงานแล้ว

3 WEB REPORT 2. Operation Report 1. Loader Report
เป็นรายงานสรุปผลของ SAP Log ที่ส่วนราชการได้ Upload Excel Loader ข้อมูลเข้ามาในระบบ โดยมีรายงานสรุปทั้ง ข้อมูลที่นำเข้าสำเร็จพร้อมทั้งเลขที่เอกสาร และ ข้อมูลที่นำเข้าไม่สำเร็จ (Error) 2. Operation Report เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำวันของส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย งานเบิกจ่าย งานจัดซื้อ งานรับและนำส่งงานงบประมาณและงานบัญชี

4 การ Log in เพื่อเข้าใช้งาน Web Report

5 การเรียกดูรายงาน WEB REPORT
1. Loader Report 1.1 รายงานประจำวัน ( Daily Report ) การเรียกรายงานประจำวันต้องระบุวันที่นำเข้าข้อมูลจริง โดยเรียกดูวันรุ่งขึ้น 1.2 รายงานประจำสัปดาห์( Weekly Report ) การเรียกรายงานประจำสัปดาห์ต้องระบุวันที่เรียกรายงานเป็น วันเสาร์ เสมอ

6 ตัวอย่าง รายงานประจำวัน (Loader Report)

7 รายงานขอเบิกเงิน ที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญา (จากการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.01)

8 ตัวอย่าง รายงานประจำสัปดาห์ (Loader Report)

9 รายงานขอเบิกเงินงบประมาณ (จากการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.02)

10 การเรียกดูรายงาน WEB REPORT
2. Operation Report 2.1 รายงานประจำวัน ( Daily Report ) คือรายงานประจำวันที่ใช้วันที่เรียกรายงานเป็นวันที่ผ่านรายการ จริง โดยจะเป็นรายงานที่สรุปการนำเข้าข้อมูล (SAP Log) ซึ่งส่วนราชการ จะสามารถเรียกดูได้วันรุ่งขึ้นหลังจากการนำส่งแบบฟอร์ม 2.2 รายงานประจำสัปดาห์ ( Weekly Report ) คือรายงานประจำสัปดาห์ที่ใช้วันที่เรียกรายงานเป็นวันอาทิตย์เสมอ 2.3 รายงานประจำเดือน ( Monthly Report ) คือรายงานรายเดือนที่จะเริ่มใช้ครั้งแรก ณ.สิ้นเดือนมกราคม โดยใช้วันที่เรียกเป็นวันที่สิ้นเดือนของเดือนที่เรียกรายงาน

11 Operation Report สมุดรายวันทั่วไป : รายงานประจำวัน มี 1 รายงานคือ
รายงานประจำวัน มี 1 รายงานคือ สมุดรายวันทั่วไป : รายงานแสดงรายการเอกสารในระบบที่ผ่านรายการในแต่ละวัน โดยมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนั้น ๆ เป็นรายงานแยกตามหน่วยเบิกจ่าย

12 รายงานประจำสัปดาห์ มี 12 รายงานดังนี้
Operation Report รายงานประจำสัปดาห์ มี 12 รายงานดังนี้ หมวดของรายงาน รายงาน Report ID. การเรียกรายงาน 1. ระบบบริหารเงินทุน 1.1 รายงานสถานะงบประมาณ ณ. สิ้นสัปดาห์ F09C กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ 1.2 รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย F02C 2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 รายงานสรุปเอกสารใบสั่งซื้อประจำสัปดาห์ M01C หน่วยเบิกจ่าย 2.2 รายงานสถานะใบสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างรอการตั้งเบิก M03C

13 รายงานประจำสัปดาห์ มี 12 รายงานดังนี้
Operation Report รายงานประจำสัปดาห์ มี 12 รายงานดังนี้ หมวดของรายงาน รายงาน Report ID. การเรียกรายงาน 3. ระบบการเบิกจ่ายเงิน 3.1 รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่ายของฎีกา A02C หน่วยเบิกจ่าย 3.2 รายงานติดตามสถานการณ์จ่ายเงินให้กับส่วนราชการจากกรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด A03C 3.3 รายงานการนำส่งแบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) และสถานะของเอกสาร A04C 4. ระบบรับและนำส่ง 4.1 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง G08C

14 รายงานประจำสัปดาห์ มี 12 รายงานดังนี้
Operation Report รายงานประจำสัปดาห์ มี 12 รายงานดังนี้ หมวดของรายงาน รายงาน Report ID. การเรียกรายงาน 5. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 5.1 งบทดลองรายสัปดาห์ - หน่วยเบิกจ่าย G03C หน่วยเบิกจ่าย 5.2 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง / กระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำ G16C 5.3 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป - ตามวันที่ผ่านรายการ G17C 5.4 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป - นอกวันทีผ่านรายการ G18C

15 รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดูผ่านทาง Web Report
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 1/ ปี 2548

16 รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดูผ่านทาง Web Report
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 2/ ปี 2548

17 ตัวอย่าง รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report)

18 งบทดลองรายสัปดาห์แยกตามหน่วยเบิกจ่าย (G03C)

19 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง,กระแสฯ,ออมทรัพย์ และประจำ (G16C)

20 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ตามวันที่ผ่านรายการ (G17C )

21 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-นอกวันที่บันทึกรายการ (G18C)

22 รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่ายของฏีกา (A02C)

23 รายงานติดตามสถานะการจ่ายเงินให้กับส่วนราชการจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด (A03C)

24 รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ-งบกลาง (F02C)

25 รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ (F09C)

26 รายงานสถานะใบสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างรอการตั้งเบิก (M03C)

27 Web Report รายละเอียดเรื่อง Web Report สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (ประกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 )


ดาวน์โหลด ppt Web Report.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google