งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คปสจ. กำแพงเพชร 31 กรกฎาคม 2556 ห้องประชุม โรงพยาบาล คลองลาน ข้อมูล ณ 25 ก. ค.2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คปสจ. กำแพงเพชร 31 กรกฎาคม 2556 ห้องประชุม โรงพยาบาล คลองลาน ข้อมูล ณ 25 ก. ค.2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://obt.nhso.go.th/obt/ คปสจ. กำแพงเพชร 31 กรกฎาคม 2556 ห้องประชุม โรงพยาบาล คลองลาน ข้อมูล ณ 25 ก. ค.2556

2

3

4

5

6 ข้อมูลทั่วไป จังหวัด กำแพงเพชร

7

8

9

10

11

12

13

14 ขาด 1.อบต.ทรงธรรม 2.อบต.คลองแม่ลาย 3.เทศบาล ตำบลเทพนคร

15

16 ขาด อบต. มหาชัย 1.อบต.คลองแม่ลาย 2.อบต.ธำมะรงค์ 3.เทศบาล ตำบลคลองแม่ลาย 4.อบต.ทรงธรรม

17

18

19 ขาด 1.อบต.ป่าพุทรา 2.อบต.ยางสูง 3.อบต.เกาะตาล

20

21 1.อบต.ป่าพุทรา 2.อบต.เกาะตาล

22

23

24 ขาด 1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 2.อบต.คลองสมบูรณ์

25

26 1.อบต.วังบัว 2.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

27

28

29 ขาด 1.เทศบาลตำบลบ้านพราน 2.อบต.หนองหัววัว 3.อบต.วังตะแบก 4.อบต.เขาคีริส

30

31 1.อบต.ห้วยยั้ง 2.อบต.หนองหัววัว 3.เทศบาลตำบล บ้านพราน 4.อบต.วังตะแบก 5.อบต.เขาคีริส

32

33

34

35

36

37

38

39 ขาด 1.อบต.มหาชัย 2.พานทอง

40

41 ขาด 1. อบต.หนองแม่แตง 2. อบต.มหาชัย

42

43

44

45

46 1.อบต.จันทิมา 2.อบต.บึงทับแรต

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 1.อบต.โพธิ์ทอง

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 ลำดับอำเภอกองทุนที่ยังไม่ลงข้อมูลกองทุน 1เมืองกำแพงเพชร 1.อบต.ทรงธรรม 2.อบต.คลองแม่ลาย 3.เทศบาลตำบลเทพนคร 2ขาณุวรลักษบุรี1.อบต.ป่าพุทรา 2.อบต.ยางสูง 3.อบต.เกาะตาล 3คลองขลุง1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 2.อบต.คลองสมบูรณ์ 4พรานกระต่าย 1.เทศบาลตำบลบ้านพราน 2.อบต.หนองหัววัว 3.อบต.วังตะแบก 4.อบต.เขาคีริส 5คลองลาน- 6ไทรงาม1.อบต.มหาชัย 2.พานทอง 7ลานกระบือ- 8โกสัมพีนคร- 9ปางศิลาทอง- 10บึงสามัคคี- 11ทรายทองวัฒนา- รวมทั้งจังหวัด12 แห่ง

70 ลำดับอำเภอกองทุนที่ยังไม่สมทบเงินเข้ากองทุน 1 เมือง กำแพงเพชร 1.อบต.ทรงธรรม 2.อบต.คลองแม่ลาย 3.อบต.ธำมะรงค์ 4.เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย 2ขาณุวรลักษบุรี1.อบต.ป่าพุทรา 2.อบต.เกาะตาล 3คลองขลุง1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 2.อบต.วังบัว 4พรานกระต่าย 1.เทศบาลตำบลบ้านพราน 2.อบต.หนองหัววัว 3.อบต.วังตะแบก 4.อบต.เขาคีริส 5.อบต.ห้วยยั้ง 5คลองลาน- 6ไทรงาม1.อบต.มหาชัย 2.อบต.หนองแม่แตง 7ลานกระบือ1.อบต.จันทิมา 2.อบต.บึงทับแรต 8โกสัมพีนคร- 9ปางศิลาทอง1.อบต.โพธิ์ทอง 10บึงสามัคคี- 11ทรายทองวัฒนา- รวมทั้งจังหวัด18 แห่ง

71 71 ตัวชี้วัดการพัฒนา ศักยภาพ การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556 ( ของจังหวัด กำแพงเพชร )

72 จำนวนและร้อยละของกองทุนจำแนกตามผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2556 การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ปี 2556 จำนวน กองทุน ทั้งหมด ( แห่ง ) จำนวน กองทุนที่ ดำเนินกา รได้ ( แห่ง ) ร้อยละ เบาหวาน/ความดัน 895056.18 การดูแลผู้สูงอายุ/คนพิการ 893943.82 มีการใช้จ่ายเงินอย่างน้อย 70 % ของเงินในบัญชีทั้งหมด 896775.28

73  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมีจำนวนมาก  รายชื่อและจำนวนคณะกรรมการไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์  การแก้ไขปัญหา http://localhost:8080/e- document/http://localhost:8080/e- document/  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ยังไม่ลงข้อมูลเนื่องจากรอให้ โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นก่อน


ดาวน์โหลด ppt คปสจ. กำแพงเพชร 31 กรกฎาคม 2556 ห้องประชุม โรงพยาบาล คลองลาน ข้อมูล ณ 25 ก. ค.2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google