งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( แผนที่ 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( แผนที่ 2 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( แผนที่ 2 )
ปี 2556 เป้าหมาย (%) ผลงาน (%) เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 12 สิงหาคม ประกาศผลการดำเนินงาน

2 เป้าหมายและผลงานการบำบัดรักษา
จำแนกตามระบบการบำบัด เดือน มิถุนายน 2556 ระบบบำบัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ รวมทุกระบบ 2,405 2,862 119.00 1.ระบบ สมัครใจ 1,812 1,561 86.15 2.ระบบ บังคับบำบัด 393 1,078 274.30 รวมรง.สบ.3 อำเภอ เมือง ลานกระบือ ทรายทอง ขาณุ คลองลาน ปาง แล้ว 3.ระบบต้องโทษ 200 223 111.50

3 ผลงานระบบสมัครใจบำบัด จำแนกรายอำเภอ
ในสถานบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนฯ รวมระบบสมัครใจ เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ลานกระบือ คลองลาน คลองขลุง ทรายทองวัฒนา ขาณุวรลักษบุรี ไทรงาม ปางศิลาทอง บึงสามัคคี พรานกระต่าย เมืองกำแพงเพชร โกสัมพีนคร รวม 50 148 27 19 61 29 55 7 21 18 10 60 17 70 112 - 420 449 56 41 121 140 147 150 40 212 269 97 103 53 60 45 51 129 416 109 76 19 1,392 1,112 106 189 178.30 148 159 107.43 197 211 107.10 67 70 104.50 267 276 103.40 124 100.00 80 78 97.50 72 61 84.72 146 77.25 486 221 45.47 76 26 34.21 1,812 1,561 86.15 ร้อยละ ร้อยละ 79.88 คงเหลือ 251

4 การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี เป้าหมายร้อยละ 80 ปีงบประมาณ 2555 ระบบ เป้าหมายจัดสรร(คน) ผลงาน (คน) นำเข้าระบบ บสต.(คน) บำบัดครบตามเกณฑ์ ติดตามครบตามเกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ ว่างงาน สมัครใจ 2,600 2,514 2,013 (80.04%) 1,963 (97.52%) 383 19.51 - บังคับบำบัด 394 1,266 903 (71.32%) 726 (80.40%) 369 50.83 ต้องโทษ 158 285 113 (39.65%) 77 (68.14%) รวม 3,152 4,065 3,029 (74.51%) 2,766 (91.32%) 752 27.18

5 การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี เป้าหมายร้อยละ 80 ปีงบประมาณ 2556 ระบบ เป้าหมายจัดสรร(คน) ผลงาน (คน) นำเข้าระบบ บสต.(คน) การติดตาม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 สมัครใจ 1,812 1,561 745 (47.70%) บังคับบำบัด 393 1,078 492 (45.64%) ต้องโทษ 200 223 รวม 2,405 2,862 1,237 (43.22%)

6 หลักเกณฑ์ในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
สาธารณสุข ติดตาม 7 ครั้ง หรืออย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี ดังนี้ ครั้งที่ สัปดาห์ หลังการจำหน่าย ครั้งที่ สัปดาห์ หลังการจำหน่าย ครั้งที่ เดือน หลังการจำหน่าย ครั้งที่ เดือน หลังการจำหน่าย ครั้งที่ เดือน หลังการจำหน่าย ครั้งที่ เดือน หลังการจำหน่าย ครั้งที่ เดือน หลังการจำหน่าย ปปส. กำหนดให้ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน 5 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

7 งบประมาณ จาก สป. ค่าบำบัดรักษา ฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้ติดยาเสพติด/ระบบข้อมูล
โรงพยาบาล งบจัดสรรทุกกิจกรรม (บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ กำแพงเพชร 390,000 355,000 35,000 ทุ่งโพธิ์ทะเล 28,500 - พรานกระต่าย 206,500 ขาณุวรลักษบุรี 79,000 53,500 25,500 คลองขลุง 176,000 176,100 เบิกเกิน 100 บ. ไทรงาม 55,000 ลานกระบือ 321,000 คลองลาน 174,500 ทรายทองวัฒนา 57,000 ปางศิลาทอง 45,500 บึงสามัคคี 76,500 รวม 1,609,500 962,600 646,900 ร้อยละ 60.46

8 งบประมาณ จาก สป. การพัฒนามาตรฐานงานยาเสพติด
สสอ. งบจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ (บาท) เมืองกำแพงเพชร 13,000 - พรานกระต่าย 9,000 ขาณุวรลักษบุรี 10,000 คลองขลุง 8,000 ไทรงาม 7,000 ลานกระบือ คลองลาน ทรายทองวัฒนา ปางศิลาทอง บึงสามัคคี สสอ.โกสัมพีนคร 12,500 รวม 94,500 26,500 68,000 ร้อยละ 28.04

9 งบประมาณ จาก สป. ค่าบำบัดรักษา ฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้ติดยาเสพติด/ระบบข้อมูล รอบที่ 2 จำนวนเงินทั้งสิ้น 517,500 บาท ( ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม-มิถุนายน ) โรงพยาบาล ผลงาน (ราย) การจัดสรรงบ (58%) 2,000บ/ราย เป็นเงิน (บาท) กำแพงเพชร 112 65 130,000 ทุ่งโพธิ์ทะเล - พรานกระต่าย 17 10 20,000 ขาณุวรลักษบุรี 6 12,000 คลองขลุง 61 35 70,000 ไทรงาม 21 12 24,000 ลานกระบือ 148 86 172,000 คลองลาน 19 11 22,000 ทรายทองวัฒนา 29 34,000 ปางศิลาทอง 18 บึงสามัคคี รวม 442 258 516,000

10 งบประมาณ จาก ป.ป.ส ในการจัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
โรงพยาบาล งบจัดสรรศูนย์ คัดกรอง (บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ (บาท) กำแพงเพชร 20,000 - ทุ่งโพธิ์ทะเล 10,000 พรานกระต่าย ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง ไทรงาม 19,950 50 ลานกระบือ คลองลาน ทรายทองวัฒนา ปางศิลาทอง บึงสามัคคี สสอ.โกสัมพีนคร สสจ.กำแพงเพชร 18,000 รวม 238,000 207,950 30,050

11 ผลงานผู้ผ่านค่ายฯปีงบ55 (ราย)
งบประมาณ จาก ป.ป.ส ในการติดตามผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนฯ เป็นเงิน1,338,240 บาท/2,788 ราย อำเภอ ผลงานผู้ผ่านค่ายฯปีงบ55 (ราย) งบจัดสรร 480บ/ราย เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ (บาท) เมืองกำแพงเพชร 384 187,680 - พรานกระต่าย 202 100,320 ขาณุวรลักษบุรี 390 188,160 คลองขลุง 234 115,680 ไทรงาม 173 84,000 ลานกระบือ 45 24,960 คลองลาน 191 95,040 ทรายทองวัฒนา 44 22,080 ปางศิลาทอง 113 55,880 บึงสามัคคี 104 50,880 โกสัมพีนคร 161 78,720 รวม 2,041 1,002,720 เหลือจากงบจัดสรร 335,520 บ.

12 ผลงานผู้ผ่านค่ายฯปีงบ56 (ราย)
การจัดสรร งบประมาณ จาก ป.ป.ส ในการติดตามผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนฯ ส่วนที่เหลือจาก ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 335,520 บาท (ณ เดือน มิ.ย 56 ) อำเภอ ผลงานผู้ผ่านค่ายฯปีงบ56 (ราย) งบจัดสรร 480บ/ราย (เฉลี่ย ) เป็นเงิน (บาท) เมืองกำแพงเพชร 109 72 34,560 พรานกระต่าย 129 ขาณุวรลักษบุรี 269 73 35,040 คลองขลุง 150 ไทรงาม 103 ลานกระบือ 41 19,680 คลองลาน 140 ทรายทองวัฒนา ปางศิลาทอง 60 28,800 บึงสามัคคี 51 24,480 โกสัมพีนคร 19 รวม 1,112 699 335,520


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( แผนที่ 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google