งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ( แผนที่ 2 ) เป้าหมาย (%) ผลงาน (%) ปี 2556 เมษายน 70 78.32 พฤษภาคม 80 90.40 มิถุนายน 90 119.00 กรกฎาคม 100 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ( แผนที่ 2 ) เป้าหมาย (%) ผลงาน (%) ปี 2556 เมษายน 70 78.32 พฤษภาคม 80 90.40 มิถุนายน 90 119.00 กรกฎาคม 100 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ( แผนที่ 2 ) เป้าหมาย (%) ผลงาน (%) ปี 2556 เมษายน 70 78.32 พฤษภาคม 80 90.40 มิถุนายน 90 119.00 กรกฎาคม 100 12 สิงหาคม ประกาศ ผลการดำเนินงาน

2 เป้าหมายและผลงานการ บำบัดรักษา จำแนกตามระบบการบำบัด เดือน มิถุนายน 2556

3 ผลงานระบบสมัครใจบำบัด จำแนก รายอำเภอ อำเภอ เป้าหม าย ในสถาน บำบัด ร้อยละ ผลงา น เป้าหม าย ผลงา น รวมระบบสมัครใจ เป้าหม าย ค่าย ปรับเปลี่ยนฯ ผลงา น ร้อยละ 107.97 ร้อยละ 79.88 คงเหลือ 251

4 ระบบ เป้าหมาย จัดสรร ( คน ) ผลงาน ( คน ) นำเข้า ระบบ บสต.( คน ) บำบัด ครบตาม เกณฑ์ ติดตาม ครบตาม เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละว่างงาน ( คน ) สมัครใจ 2,6002,514 2,013 (80.04%) 1,963 (97.52%) 38319.51 - บังคับบำบัด 3941,266 903 (71.32%) 726 (80.40%) 36950.83 - ต้องโทษ 158285 113 ( 39.65 %) 77 ( 68.14 %) 00 - รวม3,1524,0653,029 (74.51%) 2,766 (91.32%) 75227.18- การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี เป้าหมายร้อยละ 80 ปีงบประมาณ 2555

5 การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี เป้าหมายร้อยละ 80 ปีงบประมาณ 2556 ระบบ เป้าหมาย จัดสรร ( คน ) ผลงาน ( คน ) นำเข้าระบบ บสต.( คน ) การติดตาม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 สมัครใจ 1,8121,561 745 (47.70%) 0 บังคับ บำบัด 3931,078 492 (45.64%) 0 ต้องโทษ 200223 00 รวม2,4052,8621,237 (43.22%) 0

6 หลักเกณฑ์ในการติดตามผู้ผ่านการ บำบัดรักษายาเสพติด ครั้งที่ 1 2 สัปดาห์ หลังการ จำหน่าย ครั้งที่ 2 4 สัปดาห์ หลังการ จำหน่าย ครั้งที่ 3 2 เดือน หลังการ จำหน่าย ครั้งที่ 4 3 เดือน หลังการ จำหน่าย ครั้งที่ 5 6 เดือน หลังการ จำหน่าย ครั้งที่ 6 9 เดือน หลังการ จำหน่าย ครั้งที่ 7 12 เดือน หลังการ จำหน่าย กำหนดให้ติดตามผู้ผ่านการ บำบัดรักษายาเสพติด จำนวน 5 ครั้ง ภายใน 6 เดือน สาธารณ สุข ปปส. ติดตาม 7 ครั้ง หรืออย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี ดังนี้

7 งบประมาณ จาก สป. ค่าบำบัดรักษา ฟื้นฟู ติดตามดูแล ผู้ติดยาเสพติด / ระบบข้อมูล โรงพยาบาลงบจัดสรรทุกกิจกรรม ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) กำแพงเพชร 390,000355,00035,000 ทุ่งโพธิ์ทะเล 28,500- พรานกระต่าย 206,500- ขาณุวรลักษบุรี 79,00053,50025,500 คลองขลุง 176,000176,100 เบิกเกิน 100 บ. ไทรงาม 55,000- ลานกระบือ 321,000 - คลองลาน 174,500- ทรายทองวัฒนา 57,000 - ปางศิลาทอง 45,500- บึงสามัคคี 76,500- รวม 1,609,500962,600646,900 ร้อยละ 60.46

8 งบประมาณ จาก สป. การพัฒนามาตรฐานงานยาเสพ ติด สสอ. งบจัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) เมืองกำแพงเพชร 13,000- พรานกระต่าย 9,000- ขาณุวรลักษบุรี 10,000- คลองขลุง 8,000- ไทรงาม 7,000- ลานกระบือ 7,000 คลองลาน 7,000- ทรายทองวัฒนา 7,000- ปางศิลาทอง 7,000 บึงสามัคคี 7,000- สสอ. โกสัมพีนคร 12,500 รวม 94,50026,50068,000 ร้อยละ 28.04

9 งบประมาณ จาก สป. ค่าบำบัดรักษา ฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้ติดยา เสพติด / ระบบข้อมูล รอบที่ 2 จำนวนเงินทั้งสิ้น 517,500 บาท ( ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม - มิถุนายน ) โรงพยาบาลผลงาน ( ราย ) การจัดสรรงบ (58%) 2,000 บ / ราย เป็นเงิน ( บาท ) กำแพงเพชร 11265130,000 ทุ่งโพธิ์ทะเล --- พรานกระต่าย 171020,000 ขาณุวรลักษบุรี 10612,000 คลองขลุง 613570,000 ไทรงาม 211224,000 ลานกระบือ 14886172,000 คลองลาน 191122,000 ทรายทองวัฒนา 291734,000 ปางศิลาทอง 181020,000 บึงสามัคคี 10612,000 รวม 442258516,000

10 งบประมาณ จาก ป. ป. ส ในการจัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้ ติด / ผู้เสพยาเสพติด โรงพยาบาลงบจัดสรรศูนย์ คัดกรอง ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) กำแพงเพชร 20,000 - ทุ่งโพธิ์ทะเล 10,000- พรานกระต่าย 20,000 ขาณุวรลักษบุรี 20,000 คลองขลุง 20,000 ไทรงาม 20,00019,95050 ลานกระบือ 20,000 คลองลาน 20,000 ทรายทองวัฒนา 20,000 ปางศิลาทอง 20,000- บึงสามัคคี 20,000 สสอ. โกสัมพีนคร 10,000 สสจ. กำแพงเพชร 18,000 รวม 238,000207,95030,050

11 อำเภอผลงานผู้ผ่าน ค่ายฯปีงบ 55 ( ราย ) งบจัดสรร 480 บ / ราย เบิกจ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) เมืองกำแพงเพชร 384187,680- พรานกระต่าย 202100,320- ขาณุวรลักษบุรี 390188,160- คลองขลุง 234115,680- ไทรงาม 17384,000- ลานกระบือ 4524,960- คลองลาน 19195,040- ทรายทองวัฒนา 4422,080- ปางศิลาทอง 11355,880- บึงสามัคคี 10450,880- โกสัมพีนคร 16178,720- รวม 2,0411,002,720- งบประมาณ จาก ป. ป. ส ในการติดตามผู้ ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนฯ เป็นเงิน 1,338,240 บาท /2,788 ราย เหลือจากงบจัดสรร 335,520 บ.

12 อำเภอผลงานผู้ผ่าน ค่ายฯปีงบ 56 ( ราย ) งบจัดสรร 480 บ / ราย ( เฉลี่ย ) เป็นเงิน ( บาท ) เมืองกำแพงเพชร 1097234,560 พรานกระต่าย 1297234,560 ขาณุวรลักษบุรี 2697335,040 คลองขลุง 1507335,040 ไทรงาม 1037234,560 ลานกระบือ 41 19,680 คลองลาน 1407234,560 ทรายทองวัฒนา 41 19,680 ปางศิลาทอง 60 28,800 บึงสามัคคี 51 24,480 โกสัมพีนคร 197234,560 รวม 1,112699335,520 การจัดสรร งบประมาณ จาก ป. ป. ส ในการ ติดตามผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนฯ ส่วนที่เหลือจาก ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 335,520 บาท ( ณ เดือน มิ. ย 56 )


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ( แผนที่ 2 ) เป้าหมาย (%) ผลงาน (%) ปี 2556 เมษายน 70 78.32 พฤษภาคม 80 90.40 มิถุนายน 90 119.00 กรกฎาคม 100 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google