งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 (รายไตรมาส 3 เดือน) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก :: ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง :: อำนวยการด้านบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่

2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 1 : (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕4) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) กิจกรรมหลัก/กิจกรรม 1 2 3 4 5 = 3 - 4 งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มระหว่างปี รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 678,200.00 485,900.00 81,000.00 97,200.00 14,100.00 306,750.00 - 984,950.00 792,650.00 314,435.07 165,892.60 66,304.79 68,759.68 13,478.00 670,514.93 626,757.40 14,695.21 28,440.32 622.00

3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 2 : (๑ มกราคม ๒๕๕5 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕5) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) กิจกรรมหลัก/กิจกรรม 1 2 3 4 5 = 3 - 4 งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มระหว่างปี รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 881,200.00 485,900.00 162,000.00 207,000.00 26,300.00 1,007,150.00 - 1,888,350.00 1,493,050.00 742,293.90 368,640.00 153,861.22 200,959.68 18,833.00 1,146,056.10 1,124,410.00 8,138.78 6,040.32 7,467.00

4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 3 : (๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) กิจกรรมหลัก/กิจกรรม 1 2 3 4 5 = 3 - 4 งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มระหว่างปี รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 1,725,500.00 877,500.00 324,000.00 477,000.00 47,000.00 1,102,850.00 - 2,828,350.00 1,980,350.00 1,957,304.61 1,471,861.98 198,251.95 255,959.68 31,231.00 871,045.39 508,488.02 125,748.05 221,040.32 15,769.00


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google