งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 ( รายไตรมาส 3 เดือน ) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 ( รายไตรมาส 3 เดือน ) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 ( รายไตรมาส 3 เดือน ) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก :: ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ เกษตรกร กิจกรรมรอง :: อำนวยการด้านบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่

2 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและ ส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค ) กิจกรรมหลัก / กิจกรรม 12345 = 3 - 4 งบประมาณที่ได้รับ ตามแผน ปฏิบัติงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเพิ่ม ระหว่างปี รวมงบประมาณที่ ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 678,200.00 485,900.00 81,000.00 97,200.00 14,100.00 306,750.00 - 984,950.00 792,650.00 81,000.00 97,200.00 14,100.00 314,435.07 165,892.60 66,304.79 68,759.68 13,478.00 670,514.9 3 626,757.40 14,695.21 28,440.32 622.00 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 1 : ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕ 4)

3 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและ ส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค ) กิจกรรมหลัก / กิจกรรม 12345 = 3 - 4 งบประมาณที่ ได้รับ ตามแผน ปฏิบัติงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร เพิ่ม ระหว่างปี รวมงบประมาณที่ ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 881,200.00 485,900.00 162,000.00 207,000.00 26,300.00 1,007,150.0 0 - 1,888,350.00 1,493,050.00 162,000.00 207,000.00 26,300.00 742,293.90 368,640.00 153,861.22 200,959.68 18,833.00 1,146,056.1 0 1,124,410.00 8,138.78 6,040.32 7,467.00 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 2 : ( ๑ มกราคม ๒๕๕ 5 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕ 5)

4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 3 : ( ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและ ส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค ) กิจกรรมหลัก / กิจกรรม 12345 = 3 - 4 งบประมาณที่ได้รับ ตามแผน ปฏิบัติงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเพิ่ม ระหว่างปี รวมงบประมาณที่ ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ เกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 1,725,500.00 877,500.00 324,000.00 477,000.00 47,000.00 1,102,850.00 - 2,828,350.00 1,980,350.00 324,000.00 477,000.00 47,000.00 1,957,304.61 1,471,861.98 198,251.95 255,959.68 31,231.00 871,045.39 508,488.02 125,748.05 221,040.32 15,769.00


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 ( รายไตรมาส 3 เดือน ) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google