งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 ( รายไตรมาส 3 เดือน ) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 ( รายไตรมาส 3 เดือน ) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 ( รายไตรมาส 3 เดือน ) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก :: ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ เกษตรกร กิจกรรมรอง :: อำนวยการด้านบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่

2 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและ ส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค ) กิจกรรมหลัก / กิจกรรม = งบประมาณที่ได้รับ ตามแผน ปฏิบัติงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเพิ่ม ระหว่างปี รวมงบประมาณที่ ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 678, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 1 : ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕ 4)

3 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและ ส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค ) กิจกรรมหลัก / กิจกรรม = งบประมาณที่ ได้รับ ตามแผน ปฏิบัติงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร เพิ่ม ระหว่างปี รวมงบประมาณที่ ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 881, , , , , ,007, ,888, ,493, , , , , , , , , ,146, ,124, , , , สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 2 : ( ๑ มกราคม ๒๕๕ 5 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕ 5)

4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 3 : ( ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและ ส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค ) กิจกรรมหลัก / กิจกรรม = งบประมาณที่ได้รับ ตามแผน ปฏิบัติงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเพิ่ม ระหว่างปี รวมงบประมาณที่ ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ เกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 1,725, , , , , ,102, ,828, ,980, , , , ,957, ,471, , , , , , , , ,769.00


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 ( รายไตรมาส 3 เดือน ) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google