งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 รายการงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813,200.0 0 574,4 00.00 238,800. 00 70.6 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 รายการงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813,200.0 0 574,4 00.00 238,800. 00 70.6 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 รายการงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813,200.0 0 574,4 00.00 238,800. 00 70.6 3 งบ ดำเนินงาน 1,427,870.00 777,9 74.03 649,895. 97 54.4 8 งบอุดหนุน 2,405,000.00 1,027, 187.5 0 1,377,81 2.50 42.7 1 งบรายจ่าย อื่น ---- งบลงทุน ---- รวมทั้งสิ้น 4,646,070.00 2,379, 561.5 3 2,266,50 8.47 51.2 2

2 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ เกษตรกร (F1047) รายการงบประมา ณ เบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813,200. 00 574,40 0.00 238,800.00 70.6 3 งบ ดำเนินงา น 1,152,7 70.00 773,2 54.03 379,51 5.97 67.0 8 งบอุดหนุ น ---- งบลงทุน ---- รวมทั้งสิ้น 1,965,9 70.00 1,347, 654.0 3 618,31 5.97 68.5 5

3 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (F1048) รายการงบประม าณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบ ดำเนินงา น 4,200.00 720.003,480. 00 17.14 รวม ทั้งสิ้น 4,200.00 720.003,480. 00 17.14

4 แผนปฏิบัติงานเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (F1049) รายการงบประมา ณ เบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ ดำเนินงาน 22,700.0 0 4,000.00 18,700. 00 17.6 2 โครงการฯ ( เชียงใหม่ 235,000. 00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 257,700. 00 4,000.00 253,700.00 1.55

5 แผนปฏิบัติงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์และถั่วเหลือพันธุ์ดี (F1052) รายการงบประม าณ เบิกจ่า ย คงเหลือร้อยละ งบ ดำเนินงาน 13,200. 00 - 0.00 เมล็ดพันธุ์ ข้าว ( อ ) 2,330.0 00.00 1,027, 187.5 0 1,302,81 2.50 44.09 เมล็ดถั่ว เหลือง ( อ ) 75,000. 00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 2,418,2 00.00 1,027, 187.5 0 1,391,01 2.50 42.48

6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อย ละ ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ( ง ) 845,372. 00 585,89 3.47 259,478. 53 69.3 1 พนักงานราชการ ( บ ) 813,200. 00 574,40 0.00 238,800. 00 70.6 3 โครงการฝึกอบรมฯ ( ง ) 235,000. 00 - 0.00 คณะกรรมการกลาง กลุ่ม ( ง ) 1,000.00- 0.00 รวมทั้งสิ้น 1,894,57 2.00 1,160,2 93.47 734,278. 53 61.2 4

7 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ พัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรสู่ มาตรฐานและ ดีเด่น 6,000.0 0 - 0.00 พัฒนาอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ 4,200.0 0 720.003,480.0017.14 คณะกรรมการ กลางกลุ่ม เกษตรกร 4,000.0 0 -100.00 รวมทั้งสิ้น 14,200. 00 4,720.0 0 9,480.0033.24

8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่า ย คงเหลือร้อยละ ส่งเสริมการผลิตและ ( ง ) กระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าว ( อ ) และถั่วเหลืองพันธุ์ดี 13,200.0 0 2,405,00 0.00 - 1,027, 187.5 0 13,200.0 0 1,377,81 2.50 0.00 42.71 รวมทั้งสิ้น 2,418,20 0.00 1,027, 187.5 0 1,391,01 2.50 42.48

9 นิคมสหกรณ์ทับเสลา กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 172,348. 00 140,693.35 31,654.6 5 81.63 รวมทั้งสิ้น 172,348. 00 140,693.35 31,654.6 5 81.63

10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 31,250.0 0 4,900.0026,350.0 0 15.68 คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตร 2,100.00- 0.00 รวมทั้งสิ้น 33,350.0 0 4,900.0028,450.0 0 14.69

11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 63,550.0 0 33,347. 21 30,202.7 9 52.47 คณะกรรมการ กลางกลุ่ม เกษตร 10,800.0 0 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 74,350.0 0 33,347. 21 41,002.7 9 44.85

12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 34,250.0 0 8,420.0 0 25,830.0 0 24.58 คณะกรรมการ กลางกลุ่ม เกษตร 4,800.00- 0.00 รวมทั้งสิ้น 39,050.0 0 8,420.0 0 30,630.0 0 21.56


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 รายการงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813,200.0 0 574,4 00.00 238,800. 00 70.6 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google