งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 รายการงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813,200.0 0 574,4 00.00 238,800. 00 70.6 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 รายการงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813,200.0 0 574,4 00.00 238,800. 00 70.6 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 รายการงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813, , , งบ ดำเนินงาน 1,427, , , งบอุดหนุน 2,405, ,027, ,377, งบรายจ่าย อื่น ---- งบลงทุน ---- รวมทั้งสิ้น 4,646, ,379, ,266,

2 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ เกษตรกร (F1047) รายการงบประมา ณ เบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813, , , งบ ดำเนินงา น 1,152, , , งบอุดหนุ น ---- งบลงทุน ---- รวมทั้งสิ้น 1,965, ,347, ,

3 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (F1048) รายการงบประม าณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบ ดำเนินงา น 4, , รวม ทั้งสิ้น 4, ,

4 แผนปฏิบัติงานเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (F1049) รายการงบประมา ณ เบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ ดำเนินงาน 22, , , โครงการฯ ( เชียงใหม่ 235, รวมทั้งสิ้น 257, , ,

5 แผนปฏิบัติงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์และถั่วเหลือพันธุ์ดี (F1052) รายการงบประม าณ เบิกจ่า ย คงเหลือร้อยละ งบ ดำเนินงาน 13, เมล็ดพันธุ์ ข้าว ( อ ) 2, ,027, ,302, เมล็ดถั่ว เหลือง ( อ ) 75, รวมทั้งสิ้น 2,418, ,027, ,391,

6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อย ละ ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ( ง ) 845, , , พนักงานราชการ ( บ ) 813, , , โครงการฝึกอบรมฯ ( ง ) 235, คณะกรรมการกลาง กลุ่ม ( ง ) 1, รวมทั้งสิ้น 1,894, ,160, ,

7 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ พัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรสู่ มาตรฐานและ ดีเด่น 6, พัฒนาอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ 4, , คณะกรรมการ กลางกลุ่ม เกษตรกร 4, รวมทั้งสิ้น 14, , ,

8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่า ย คงเหลือร้อยละ ส่งเสริมการผลิตและ ( ง ) กระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าว ( อ ) และถั่วเหลืองพันธุ์ดี 13, ,405, ,027, , ,377, รวมทั้งสิ้น 2,418, ,027, ,391,

9 นิคมสหกรณ์ทับเสลา กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 172, , , รวมทั้งสิ้น 172, , ,

10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 31, , , คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตร 2, รวมทั้งสิ้น 33, , ,

11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 63, , , คณะกรรมการ กลางกลุ่ม เกษตร 10, รวมทั้งสิ้น 74, , ,

12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กิจกรรม งบประมา ณ เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 34, , , คณะกรรมการ กลางกลุ่ม เกษตร 4, รวมทั้งสิ้น 39, , ,


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 รายการงบประมาณเบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813,200.0 0 574,4 00.00 238,800. 00 70.6 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google